Ամանորի Գոհաբանական աղօթք

0
35

­Կի­րա­կի, 31 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ի կէս գի­շե­րէն ետք, 2024-ի ժա­մը 1:00-ին, Ա­մա­նո­րի ա­ռա­ջին ժա­մուն, ­Գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթք պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։
Ա­մա­նո­րեան ­Գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթ­քը պի­տի կա­տա­րէ եւ ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հէ,

Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բա­րեխ­նամ ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Ա­մա­նո­րեան խնճոյ­քի ու կե­րու­խու­մի ճոխ սե­ղան­նե­րուն շուրջ կեան­քի բա­րիք­նե­րը վա­յե­լե­լու պա­հուն, քրիս­տո­նէա­կան բա­րե­պաշտ գի­տակ­ցու­թիւ­նէ նաեւ չմոռ­նալ երկ­րա­ւոր մեր բա­րիք­նե­րուն պար­գե­ւիչ երկ­նա­ւոր ­Տէ­րը։
­Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը ներ­կայ ըլ­լա­լու եւ միաս­նա­բար ա­ղօ­թե­լու՝ Աս­տու­ծոյ ա­պա­ւի­նու­թեամբ յա­ռաջ­տա­նե­լու մեր ան­հա­տա­կան ու գա­ղու­թա­յին գոր­ծերն ու ծրա­գիր­նե­րը։

Ե­կե­ղե­ցին բաց պի­տի ըլ­լայ կէս­գի­շե­րէն ետք,
կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 1:00-էն, 1:45

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ