­Կի­րա­կի, 18 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին մաս­նակ­ցե­լէ եւ միաս­նա­կան մեր ա­ղօթք­նե­րը առ Աս­տո­ւած բարձ­րաց­նե­լէ ետք, ե­կե­ղեց­ւոյս վե­րա­նո­րո­գո­ւած ներք­նաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ զար­դա­րած տօ­նա­ծա­ռի լու­սա­ւոր­ման ու­րախ եւ տօ­նա­կան ե­լոյ­թը, զա­նա­զան տա­րի­քի հայ­րե­նա­կից­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ:
Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն, ա­պա ու­րա­խու­թեամբ հրա­ւի­րեց հա­յե­նի­քի մէջ ծնած, ա­պա ­Յու­նաս­տան հաս­տա­տո­ւած ու ըն­տա­նիք կազ­մած՝ տէր եւ տի­կին ­Նա­րեկ եւ ­Մա­նէ Մկրտ­չեան ըն­տա­նիքն ու ի­րենց եր­կու զա­ւակ­նե­րը՝ -եր­կա­մեայ ­Նել­լին եւ եր­կամ­սեայ Ա­րի­սը- որ լու­սա­ւո­րեն ­Նոր ­Տա­րո­ւան տօ­նա­ծա­ռը:
­Տէր հայ­րը իր խօս­քին մէջ ը­սաւ.- «Այ­սօր, Մկրտ­չեան ըն­տա­նի­քին կու­տանք այս ա­ռի­թը որ ի­րենք լու­սա­ւո­րեն այս տօ­նա­ծա­ռը, ո­րով­հե­տեւ հայ­րե­նի հո­ղէն հե­ռու, այս օ­տար ա­փե­րուն, հայ­կա­կան բոյն մը հիմ­նե­լէ ետք, ի­րենց հրաշք եր­կու զա­ւակ­նե­րով, կու գան հաս­տա­տե­լու թէ՝ հա­յը ո՞ւր որ ըլ­լայ եւ ի՞նչ պայ­ման­նե­րու մէջ ալ գտնո­ւի, ան­կա­րե­լին՝ կա­րե­լի պի­տի ը­նէ, որ հա­յօ­րէն ապ­րի ու գո­յա­տե­ւէ իր ինք­նու­թիւնն ու հա­ւատ­քը պա­հե­լու հա­մար»:
Ա­ւար­տին՝ ներ­կա­նե­րը հիւ­րա­սի­րո­ւե­ցան սուր­ճով, ա­ղի եւ քաղցր բլիթ­նե­րով:
Ե­լոյ­թին մաս­նա­կից­նե­րը գո­հու­նա­կու­թեամբ եւ շնոր­հա­կա­լա­կան ու քա­ջա­լե­րա­կան խօս­քե­րով մեկ­նե­ցան, ի­րենց հետ տա­նե­լով ջեր­միկ, հա­յա­շունջ եւ Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ մթնո­լոր­տը, որ ապ­րե­ցան, տօ­նա­ծա­ռի լու­սա­ւոր­ման ընդ­մէ­ջէն, հո­գե­պէս պատ­րաս­տո­ւե­լով յա­ջոր­դող տօ­նա­կան սուրբ օ­րե­րը դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար:
­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին:

­Ներ­կայ մը