Ամանորեայ հայկական մանկական թատերահանդէս

0
38

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ՝ Հա­մազ­գա­յի­նի Ա­տի­կէի Սօս-­Վա­նի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­մա­նո­րեայ հայ­կա­կան ման­կա­կան թա­տե­րա­հան­դէս Կի­րա­կի, 15 Յու­նո­ւար 2023-ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրա­հէն ներս, ե­րե­կոյեան ժա­մը 18:00-ին։
Մուտք 3€
Ա­շա­կերտ­նե­րու հա­մար 2€

Վարչութիւն