­Շա­բաթ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ամ­սա­կան դրու­թեամբ Ս. պա­տա­րա­գը։ Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ ­Գո­քի­նիոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետն ու գան­ձա­պահ եւ ­Գա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ստե­նա­պե­տը։ ­Հարկ է նշել տեղ­ւոյն հա­յու­թեան գնա­հա­տե­լի թի­ւով ներ­կա­յու­թիւ­նը։
Օ­րո­ւան պա­տա­րա­գիչն էր ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ« ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան։ Դպ­րու­թեան բաժ­նին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին ­Գէորգ ­Պօ­ղո­սեանն ու ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նը։
­Տէր ­Պա­րէտ քա­հա­նան քա­րո­զի խո­րա­գիր ընտ­րած էր «Ա­ռա­ւօտ ­Լու­սոյ» շա­րա­կա­նի «Փր­կիչ բո­լո­րից, փու­թա զիս փրկել, փոր­ձու­թեանց մե­ղաց» տո­ղե­րը։ Ա­ղօթ­քի մեկ­նա­բա­նու­թե­նէն ետք, ան շեշ­տը դրաւ մար­դու հո­գիի փրկու­թեան վրայ։
Ս. պա­տա­րա­գէն ետք, տեղ­ւոյն ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, «Ա­րիս­թո­թէլ­լուս» ճա­շա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ճաշ­կե­րոյթ։ Ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Սօ­ֆիա ­Մար­գա­րեան, յա­նուն ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին ու շրջա­նի հա­յու­թեան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց քա­հա­նայ հօր, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ու ­Գո­քի­նիոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն։ Ան վստա­հե­ցուց, թէ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր, հո­գե­ւոր դա­սուն, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, ­Թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու եւ ­Տիկ­նանց մար­մին­նե­րու ­Գա­լա­մա­թա այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը, յու­սադ­րիչ ու քա­ջա­լեր ազ­դե­ցու­թիւն կը թո­ղեն ի­րենց վրայ։ Ա­պա Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան խօսք առ­նե­լով նախ ­Գա­լա­մա­թա­հա­յու­թեան փո­խան­ցեց ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներն ու օրհ­նան­քը։ Ա­պա ան յայտ­նեց, թէ ­Գա­լա­մա­թա­հա­յու­թիւ­նը այ­լեւս ­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի կա­րե­ւոր մէկ մաս­նի­կը կը կազ­մէ ու յա­ճա­խա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը կը կա­տա­րո­ւին մեծ հա­ճոյ­քով եւ կա­րօ­տով։
Ետ­քը խօսք ա­ռաւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան։ Ան յա­նուն Ազ­գա­յին վար­չու­թեան փո­խան­ցեց տօ­նա­կան օ­րե­րու իր բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը։ Ա­պա յայտ­նեց, թէ վար­չու­թիւ­նը յա­տուկ աշ­խա­տանք կը տա­նի տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տին մօտ, ա­պա­հո­վե­լու հա­մար մնա­յուն սրահ մը հա­յու­թեան հա­մար։ Ա­տե­նադ­պիր ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան իր կար­գին գնա­հա­տեց ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան տա­րած աշ­խա­տան­քը եւ վստա­հե­ցուց, թէ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ծրա­գի­րը ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­մար յա­ջո­ղու­թիւն պի­տի գտնէ շնոր­հիւ տեղ­ւոյն հա­յու­թեան միաս­նու­թեան եւ ծա­ռա­յա­կան աշ­խա­տան­քին։
­Խօս­քե­րու ա­ւար­տին ­Տէր հայ­րը օրհ­նեց ա­մա­նո­րեայ ա­ւան­դա­կան գա­թան եւ բախ­տա­ւո­րը ստա­ցաւ նո­ւէր մը։
Ա­պա, ճաշ­կե­րոյ­թը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ հայ­կա­կան եր­գե­րով ու շատ մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

ԹՂԹԱԿԻՑ