ՀՐԱՆԴ ԱՃԷՄԵԱՆ

­Յոր­դա­նա­նի հայ­կա­կան փոք­րա­թիւ գա­ղու­թը վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն ծա­ւա­լած է աշ­խոյժ գոր­ծու­նէու­թիւն, յատ­կա­պէս մշա­կու­թա­յին մար­զին մէջ:
Ար­դա­րեւ, 2012ին Ամ­մա­նի մէջ կազ­մո­ւած է Ա.Մ.Մ.ի (Ամ­մա­նի ­Մար­զա­կան ­Միու­թիւն) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ «Ս­պի­տակ» պա­րա­խում­բը, որ ի մի խմբե­լով ա­ւե­լի քան 50 ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ, մեծ աշ­խու­ժու­թիւն մտցու­ցած է հա­մայն­քի կեան­քին մէջ: Ա­ւե­լի՛ն. պա­րա­խում­բը իր ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն շնոր­հիւ, ­Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ 2012ին հրա­ւի­րո­ւած է Ե­րե­ւան, մաս­նակ­ցե­լու մշա­կու­թա­յին փա­ռա­տօ­նին, ուր եւս ար­ժա­նա­ցած է մեծ ըն­դու­նե­լու­թեան եւ գնա­հա­տան­քի:
Այ­նու­հե­տեւ, 2015 թո­ւա­կա­նին կազ­մո­ւած է Ա.Մ.Մ.ի «Ե­րե­ւան» երգ­չա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ ­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան-­Ներ­սէ­սեա­նի, որ շնոր­հիւ իր վա­յե­լած ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեան՝ հրա­ւի­րո­ւած եւ մաս­նակ­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պած «­Կո­մի­տաս» փա­ռա­տօ­նին, Ե­րե­ւա­նի մէջ:
­Վեր­ջերս Ամ­մա­նի Հ.Օ.Մ.ի մաս­նա­ճիւ­ղը կազ­մած է «Ա­րազ» պա­րա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ Ա­նի ­Գա­րա­լեան-­Գի­զի­րեա­նի:
Մ­շա­կու­թա­յին մար­զին մէջ ստեղ­ծո­ւած այս խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը մղիչ ուժ հան­դի­սա­նա­լով՝ 2016ի սկիզ­բը կեան­քի կո­չո­ւած է նոր երգ­չա­խումբ մը՝ «­Վար­դա­վառ» ա­նու­նով, մշա­կու­թա­սէր եւ նա­խան­ձախն­դիր խումբ մը հա­յե­րու կող­մէ, ո­րոնք յա­ջո­ղած են ի մի խմբել Ամ­մա­նի Ա.Մ.Մ.ի, Հ.Օ.Մ.ի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջա­նակ­նե­րէն ե­րեք տաս­նեակ շնոր­հա­լի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ, ստեղ­ծե­լով միաս­նա­կան ո­գի հա­մայն­քին մէջ: Երգ­չա­խում­բին ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը վստա­հո­ւած է Ե­րե­ւա­նի ­Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան ե­րաժշ­տա­նո­ցի շրջա­նա­ւարտ դաշ­նա­կա­հար, եր­գա­հան եւ խմբա­վար ­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան- ­Ներ­սէ­սեա­նի:
­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան-­Ներ­սէ­սեան ծնած է 1985ին, Ա­բո­վեան քա­ղա­քին մէջ: ­Տա­կա­ւին 4 տա­րե­կա­նին, իր մէջ նշմա­րո­ւած է յա­տուկ սէր եւ հե­տաքրք­րու­թիւն դաշ­նա­կի հան­դէպ: 1993ին սկսած է իր ե­րաժշ­տա­կան կրթու­թիւ­նը՝ ­Զա­րեհ ­Սա­հա­կեանց ե­րաժշ­տա­կան դպրո­ցին մէջ: Իբ­րեւ դաշ­նա­կով ըն­կե­րակ­ցող եւ ու­սու­ցիչ վկա­յո­ւած է Ե­րե­ւա­նի ­Չայ­քովս­կիի ա­նո­ւան ե­րաժշտա­կան մաս­նա­գի­տա­կան միջ­նա­կարգ դպրո­ցէն: Այ­նու­հե­տեւ բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը շա­րու­նա­կած է Ե­րե­ւա­նի ­Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան պե­տա­կան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ, ստա­նա­լով ­Մա­գիստ­րո­սի վկա­յա­կա­նը: Եր­գա­հա­նու­թեան կրթու­թիւ­նը ստա­ցած է ա­նո­ւա­նի ե­րա­ժիշտ ­Ռո­պէր Ա­միր­խա­նեա­նի մօտ:
­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան-­Ներ­սէ­սեան ար­ժա­նա­ցած է բազ­մա­թիւ մրցա­նակ­նե­րու: Այս­պէս, տա­կա­ւին 15 տա­րե­կա­նին, լա­ւա­գոյն կա­տա­րո­ղի վկա­յա­կա­նին ար­ժա­նա­ցած է Առ­նօ ­Բա­բա­ջա­նեա­նի ա­նու­նը կրող դաշ­նա­կա­հար­նե­րու 5րդ մր­ցու­մին:
­Գիւմ­րիի մէջ 2011-2015 թո­ւա­կան­նե­րուն տե­ղի ու­նե­ցած ­Վե­րած­նունդ մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նին ար­ժա­նա­ցած է Ա­ռա­ջին, Երկ­րորդ եւ ­Մեծ մրցա­նակ­նե­րուն: ­Մաս­նակ­ցած է Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին կող­մէ 2011-2015 թո­ւա­կան­նե­րուն կազ­մա­կեր­պո­ւած դպրոց­նե­րու փա­ռա­տօն-մրցում­նե­րուն, իբ­րեւ դաշ­նա­կի եւ ձայ­նա­մար­զու­թեան ու­սու­ցիչ եւ երգ­չա­խում­բի ըն­կե­րակ­ցող: ­Մաս­նակ­ցած է նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ 2010-2015 թո­ւա­կան­նե­րուն կազ­մա­կեր­պո­ւած հա­մերգ­նե­րուն: ­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան-­Ներ­սէ­սեան ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ա­նու­նով մաս­նակ­ցած է ­Լե­հաս­տա­նի, Ֆ­րան­սա­յի, ­Գեր­մա­նիոյ, Ուք­րա­նիոյ, Խ­րի­մի, ­Ռու­սիոյ, ­Յոր­դա­նա­նի եւ ­Լի­բա­նա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած բազ­մա­թիւ նո­ւա­գա­հան­դէս­նե­րու, ար­ձա­նագ­րե­լով մեծ նո­ւա­ճում­ներ:
2015 թո­ւա­կա­նը եր­ջան­կա­բեր տա­րի մը ե­ղած է ­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեա­նի կեան­քին մէջ: Ա­մուս­նու­թիւն կնքե­լով Ամ­մա­նի գա­ղա­փա­րա­կան եւ մշա­կու­թա­նո­ւէր ըն­տա­նի­քի մը որ­դի՝ ­Վար­դան ­Ներ­սէ­սեա­նի հետ, ­Վար­դու­հի հաս­տա­տո­ւած է ­Յոր­դա­նան եւ ո­գի ի բռին նո­ւի­րո­ւած է գա­ղու­թին մէջ մշա­կու­թա­յին շար­ժում ստեղ­ծե­լու աշ­խա­տան­քին:
2016ի սկիզ­բը իր կազ­մած «­Վար­դա­վառ» քա­ռա­ձայն երգ­չա­խում­բը իր անդ­րա­նիկ հա­մեր­գը տո­ւած է նոյն տա­րո­ւան Օ­գոս­տո­սի 29ին, Ամ­մա­նի «Ալ ­Հիւ­սէյն» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յոր­դա­նա­նի իշ­խա­նու­հի ­Ռիմ Ա­լիի եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ Ամ­մա­նի քա­ղա­քա­պետ Ա­քըլ ­Պըլ­թա­ճիի: ­Կո­մի­տա­սի յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած հա­մեր­գին յայ­տա­գի­րը ամ­բող­ջո­վին բաղ­կա­ցած է ­Կո­մի­տա­սի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն, ո­րոնց­մէ ո­մանց մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րուն ըն­կե­րակ­ցած է ­Յոր­դա­նա­նի Ազ­գա­յին Ե­րաժշ­տա­նո­ցի սե­նե­կա­յին նուա­գա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ ­Մո­համ­մէտ Օթ­ման ­Սըտ­տի­քի: ­Հա­մեր­գը մեծ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած է եւ ար­ժա­նա­ցած հայ եւ ա­րաբ ա­րո­ւես­տա­սէր հան­րու­թեան ջերմ գնա­հա­տան­քին:
2017ի ­Յու­նո­ւար 19ին, Ամ­մա­նի ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան շնոր­հա­կա­լա­գիր­նե­րու յանձ­նու­մի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ Ե­րու­սա­ղէ­մի պատ­րիար­քա­կան փո­խա­նորդ Ա­ւե­տիս Վրդ. Իփ­րա­ճեա­նի եւ ­Դա­մաս­կո­սի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի հիւ­պա­տոս ­Վազ­գէն ­Խան­ճեա­նի:
­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րի բաժ­նով հան­դէս ե­կած է «­Վար­դա­վառ» երգ­չա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ ­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան-­Ներ­սէ­սեա­նի: Շ­նոր­հա­կա­լա­գիր­ներ յանձ­նո­ւած են ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ գոր­ծած յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն:
Գ­նա­հա­տան­քի խօսք ար­տա­սա­նած է Ա­ւե­տիս Վրդ. Իփ­րա­ճեան: ­Խօսք առ­նե­լով՝ ­Մա­րալ ­Ներ­սէ­սեան անդ­րա­դար­ձած է յանձ­նա­խում­բին եւ երգ­չա­խում­բին յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րուն, ո­րոնք կ­՛ընդգր­կեն ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման եւ դա­տա­պարտ­ման, ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք ե­ռա­միաս­նու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ մայ­րե­նիի պահ­պան­ման ուղ­ղուած աշ­խա­տանք­նե­րը:
Այս տա­րի «­Վար­դա­վառ» երգ­չա­խում­բը հրա­ւի­րո­ւած է եւ կը մաս­նակ­ցի ­Սեպ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք երգ­չա­խումբ­նե­րու «­Կո­մի­տաս» փա­ռա­տօ­նին, կազ­մա­կեր­պո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ: Ան­կախ փա­ռա­տօ­նի մաս­նակ­ցու­թե­նէն, երգ­չա­խում­բը նաեւ պի­տի տայ հա­մերգ մը Ե­րե­ւա­նի մէջ եւ այդ ձեռ­նար­կէն գո­յա­նա­լիք ե­կա­մու­տը պի­տի յատ­կա­ցո­ւի Ար­ցա­խի, ա­նոր ան­կա­խու­թեան 25ա­մեա­կին առ­թիւ: Ա­հա­ւա­սիկ յոյժ գնա­հա­տե­լի եւ օ­րի­նա­կե­լի ա­րարք մը:
­Մե­զի կը մնայ ի սրտէ շնոր­հա­ւո­րել «­Վար­դա­վառ» երգ­չա­խումբն ու ա­նոր տա­ղան­դա­ւոր խմբա­վար ­Վար­դու­հի ­Թո­րո­յեան-­Ներ­սէ­սեա­նը, ի­րենց մշա­կու­թա­նո­ւէր եւ հայ­րե­նա­նո­ւէր գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար: Իսկ Ամ­մա­նի հայ հա­մայն­քին ճի­տին պարտքն է ան­սա­կարկ զօ­րա­վիգ ըլ­լալ երգ­չա­խում­բին ե՛ւ ա­նոր ծա­ւա­լած մշա­կու­թա­յին շար­ժու­մին, ե՛ւ ստեղ­ծած միաս­նա­կան ո­գիի մթնո­լոր­տին՝ հա­մայն­քին մէջ: