­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան
­Հո­գե­ւոր ­Հո­վիւ ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ

Ա) ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Ա­ղօթք բա­ռով կը հասկ­նանք ձգտում մը, ո­րուն մի­ջո­ցով մարդ կը դի­մէ Աս­տու­ծոյ, կամ պատ­կե­րա­ւոր բա­ցատ­րու­թեամբ մը, ինչ­պէս ­Ներ­սէս ­Լամբ­րո­նա­ցի կ’ը­սէ.-«­Շար­ժումն է այն չո­ւա­նին, ո­րուն ծայ­րը եր­կին­քին մէջ զան­գակ մը ու­նի կա­խո­ւած»։
Ա­ղօթ­քի ըն­թաց­քին կապ եւ յա­րա­բե­րու­թիւն կը հաս­տա­տո­ւին Աս­տու­ծոյ եւ մար­դուն մի­ջեւ։ Ք­րիս­տո­նեա­յին պար­տա­կա­նու­թիւնն է իր սիր­տին ու հո­գիին խո­րե­րէն Աս­տու­ծոյ ա­ղօ­թել։ Ինչ­պէս Ք­րիս­տոս կ’ը­սէ.- «Մ­տի՛ր սե­նեակդ, գո­ցէ՛ դու­ռը եւ ծա­ծուկ կեր­պով ա­ղօ­թէ քու երկ­նա­ւոր հօրդ» (Մտ 6.6)։ Այս խօս­քով, մեր ­Տէ­րը՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տոս, մեզ կը հրա­ւի­րէ ան­կեղծ եւ խոր յա­րա­բե­րու­թիւն հաս­տա­տե­լու Աս-տու­ծոյ հետ։

Բ) Ի՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ԱՂՕԹԵԼ

­Յի­սուս իւ­րա­քան­չիւ­րիս կոչ կ’ուղ­ղէ՝ թե­լադ­րե­լով մեր ա­ղօթքնե­րը բղխեց­նել մեր սիր­տին խո­րե­րէն։ Եզ­նիկ ­Կող­բա­ցին կ’ը­սէ.- «Այն ա­ղօթ­քը, որ սիր­տէն կը բխի, ­Պա­տա­րա­գի փրկու­թիւն կը գոր­ծէ»։ Ու­րեմն, սրտա­բուխ ա­ղօթ­քը մեծ դեր ու­նի մեր կեան­քին մէջ, նաեւ՝ շաղ­կապ մըն է, որ Աս­տո­ւած եւ մարդ ի­րա­րու կը կա­պէ։
Ա­ղօթ­քը իր նպա­տա­կը ու­նի։ Ա­ղօթ­քին նպա­տա­կը այն է, որ մենք խա­ղաղ եւ հան­գիստ խիղճ ու­նե­նանք, եւ ա­ռա­քի­նի վարք ու բար­քով եր­ջա­նիկ կեան­քի հե­տա­մուտ ըլ­լանք։
­Կեան­քը եւ ա­ղօթ­քը ի­րար­մէ ան­բա­ժա­նե­լի եւ զի­րար լրաց­նող ի­րո­ղու­թիւն­ներ են։ Ա­ռանց ա­ղօթ­քի՝ կեան­քը մե­ռած է, եւ ա­ռանց կեան­քի՝ ա­ղօթ­քը մե­ռած է։ Ա­ղօթ­քը մեր կեան­քէն դուրս պէտք չէ ձգենք, ո­րով­հե­տեւ երբ ա­ղօթ­քը մէկ­դի դնենք, զԱս­տո­ւած մէկ­դի դրած կ’ըլ­լանք։ ­Պէտք է մեր ամ­բողջ կեան­քը ա­ղօթք ըլ­լայ, իսկ աղօթ­քը՝ կեանք, ո­րով­հե­տեւ «ա­ղօթ­քը կը նմա­նի զոյգ ա­կե­րէ բխող գետի մը»։ ­Կեան­քը եւ ա­ղօթ­քը ան­խո­ցե­լի կը դարձ­նեն եւ կը պաշտպա­նեն մեզ կեան­քի հա­րո­ւած­նե­րէն, ե­թէ ա­ղօթ­քը կա­տա­րո­ւի ան-կեղծ սիր­տով եւ մա­քուր հա­ւատ­քով։ Իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ ու­զած ա­տեն կրնայ ա­ղօ­թել, ո­րով­հե­տեւ Աս­տու­ծոյ հա­մար ըն­դու­նե­լի են այն բո­լոր ա­ղօթք­նե­րը, ո­րոնք սիրտե­րու խո­րե­րէն կը բարձ­րա­նան։ Ա­ղօթ­քը հա­ւատ­քի ար­տա­յայտութեան մի­ջոց մըն է։ Եր­կու տե­սակ ա­ղօթք գո­յու­թիւն ու­նի՝ ան­հա­տա-կան եւ ընդ­հա­նուր։ Ան­հա­տա­կան ա­ղօթ­քը կը կո­չո­ւի նաեւ անձ-նական ա­ղօթք, իսկ ընդ­հան­րա­կան ա­ղօթ­քը՝ կը կո­չո­ւի նաեւ հա­սարա­կաց ա­ղօթք, որ կը կա­տա­րո­ւի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Գ) ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԷՏՔ Է ԱՂՕԹԵԼ

Ա­ղօթ­քը բազ­մա­թիւ օգ­տա­կա­րու­թիւններ ու­նի։ ­Նախ եւ ա­ռաջ հաւատ­քի եւ ազ­նիւ զգա­ցու­մի ար­տա­յայ­տու­թիւն է, նաեւ կը նպաս­տէ, որ ազ­նիւ եւ խա­ղաղ խիղճ ու­նե­նանք, ինչ­պէս ­Յի­սուս ը­սաւ. «­Սի­րե­ցէք ձեր թշնա­մի­նե­րը, օրհ­նե­ցէք ձեզ ա­նի­ծող­նե­րը, բա­րիք ը­րէք ձեզ ա­տող­նե­րուն եւ ա­ղօ­թե­ցէք ա­նոնց հա­մար» (Մտ 5.44)։
­Մե­ծա­գոյն ա­ղօ­թո­ղը այն է, որ հա­ւատ­քով եւ յոյ­սով կ’ա­ղօ­թէ։
­Հա­ւատ­քով եւ յոյ­սով ա­ղօ­թել կը նշա­նա­կէ կեղ­ծա­ւո­րու­թեամբ չա­ղօ­թել, այլ՝ մա­քուր սիր­տով եւ խո­նար­հու­թեամբ, ինչ­պէս ­Յի­սուս ը­սաւ.- «Ով որ իր ան­ձը կը բարձ­րաց­նէ՝ պի­տի խո­նար­հի, եւ ով որ իր ան­ձը կը խո­նար­հեց­նէ՝ պի­տի բարձ­րա­նայ» (Ղկ 18.14)։ ­Նոր Կ­տակա­րա­նին մէջ մե­ծա­գոյն ա­ղօ­թո­ղը նոյ­նինքն ­Յի­սուս Ք­րիս­տոսն է։

Դ) ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԻՇՏ ԿԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԷ՞ ՄԵՐ ԱՂՕԹՔԻՆ

Աս­տո­ւած մեր ա­ղօթք­նե­րուն կը պա­տաս­խա­նէ այն­քան ա­տեն, որ մենք Իր կամ­քը կը կա­տա­րենք, այ­սինքն՝ «մար­դուս փրկու­թիւ­նը»։ Ինչ­պէս կը կար­դանք Ե­զե­կիէլ մար­գա­րէին մօտ.- «­Մի­թէ ես ամբարիշ­տին կո­րուս­տը կ’ու­զե՞մ, չէ՞ որ ես կ’ու­զեմ որ ա­նի­կա իր ճամբա­յէն դառ­նայ եւ ապ­րի» (Եզ 18.23), այ­սինքն՝ մեր ա­ղօթք­նե­րը պէտք չէ ծա­ռա­յեն մեր հա­ճոյք­նե­րուն, ինչ­պէս կը թե­լադ­րէ ­Յա­կո­բոս ա­ռաքեալ (տե՛ս Յկ 4.2), այլ պէտք է նպա­տակ ու­նե­նան մեր հո­գե­կան շա­հը, զար­գա­ցու­մը ու ամ­բող­ջա­ցու­մը։
Որ­պէս եզ­րա­կա­ցու­թիւն, կա­րե­լի է ը­սել, որ ա­ղօթ­քը անհ­րաժեշտ պայ­ման մըն է իւ­րա­քան­չիւր հա­ւա­տա­ցեա­լի հա­մար, ո­րով­հետեւ ա­նոր մի­ջո­ցաւ է որ մարդս յա­րա­բե­րու­թեան մէջ կը մտնէ իր Ա­րա­րի­չին հետ։ ­Վեր­ջա­պէս, ա­ղօթ­քին շնոր­հիւ իր կա­տա­րե­լու­թեան կը հաս­նի ­Հօր եւ Որ­դիի մտեր­միկ կա­պը, որ հիմ­նո­վին կը տար­բե­րի մնա­ցեալ բո­լոր կա­պե­րէն։ «Ա­ղօ­թե­լու ենք եւ յա­րա­տեւ ա­ղօ­թե­լու», մեզ ա­ղօթ­քին մղող ոյ­ժը պէտք է միայն սէ­րը ըլ­լայ, այն ան­կեղծ եւ ան­շա­հախն­դիր սէ­րը, որ Աս­տուծ­մէ կը ճա­ռա­գայ­թէ եւ մեր սիր­տե-րուն մէջ կը պտղա­բե­րի։ ­Մեր հո­գե­ւոր պար­տա­կա­նու­թիւնն է նե­րել մեր նման­նե­րուն՝ մեր ան­ձե­րուն պէս, եւ այդ մէ­կը յա­ջողց­նե­լու համար անհ­րա­ժեշտ է մեր սիր­տին մէջ կեն­դա­նի պա­հել այն թե­լը, որ սի­րոյ Աս­տու­ծոյ հետ մեր յա­րա­բե­րու­թիւ­նը կը խարս­խէ ա­նե­րեր վէ­մի վրայ եւ զայն կը դարձ­նէ յա­րա­տեւ ու բա­րե­րար հո­գե­ւոր երկ­խօ­սու­թիւն։