Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, մեծ հրդեհ­ներ ծա­գե­ցան Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն՝ ­Տաու ­Փեն­տե­լիս եւ Տ­րա­ֆիի մի­ջեւ գտնո­ւող շրջա­նը։ Հր­դեհ­նե­րը ան­մի­ջա­պէս տա­րա­ծո­ւե­ցան ա­մէն կողմ փչող զօ­րա­ւոր քա­մի­նե­րուն պատ­ճա­ռով, ո­րոնք ար­դէն 8 ­Պո­ֆոր աս­տի­ճա­նի հա­սած էին։
Հր­դե­հի ծա­գու­մի ա­ռա­ջին պա­հե­րէն, մեծ թի­ւով օ­դա­յին հրշէջ մի­ջոց­ներ, ինչ­պէս նաեւ հա­րիւ­րա­ւոր հրշէջ­ներ բա­ցա­ռիկ զո­հո­ղու­թեամբ փոր­ձե­ցին սահ­մա­նա­փա­կել կրա­կի յա­ռաջ­խա­ղաց­քը, որ կ­՚այ­րէ ծա­ռա­խիտ շրջան­ներ, եւ ըստ լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րու սփռած պատ­կեր­նե­րուն այ­րած են նաեւ կարգ մը տու­ներ։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 5-ին տրո­ւած տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, հրդեհ­նե­րը հա­սած են ­Հին ­Փեն­տե­լիի շրջա­նը եւ հսկայ ջանք կը տա­րո­ւի փրկե­լու հա­մար հին ­Փեն­տե­լիի ե­րե­խա­նե­րու հի­ւան­դա­նո­ցը, որ ամ­բող­ջու­թեամբ շրջա­պա­տո­ւած է կրակ­նե­րով։  Ե­րէկ գի­շեր, հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ գտնո­ւող փոք­րիկ­նե­րը եւ ի­րենց ծնող­նե­րը փո­խադ­րո­ւե­ցան այլ հի­ւան­դա­նոց­ներ։ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 2։30-ին ­Քա­ղա­քա­ցիա­կան պաշտ­պա­նու­թեան սպա­սար­կու­թեան փոխ­մարզ­պետ ­Վա­սի­լիս ­Քո­քա­լիս յայտ­նեց, թէ տու­ներ այ­րած են ­Հին ­Փեն­տե­լիի մէջ, սա­կայն ա­նոնց մա­սին տա­կա­ւին ստոյգ թիւ չկայ։
­Ներ­կա­յիս, հրդե­հը տա­րա­ծո­ւած է Տ­րա­ֆի, Ան­թու­սա, Ե­րա­քա, ­Փա­նո­րա­մա ­Փա­լի­նիս, ­Քա­լի­թեխ­նու­փո­լի, ­Հին ­Փեն­տե­լի եւ ­Քա­լի­թէա ­Փեն­տե­լիս շրջան­նե­րը, այ­րե­լով ծա­ռա­խիտ եւ կա­նա­չա­պատ հսկայ տա­րածք­ներ, իսկ փչող քա­մի­նե­րը կրա­կը ա­րա­գօ­րէն կը տա­րա­ծեն ա­մէն կողմ։ ­Գի­շե­րո­ւան ըն­թաց­քին, բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայ­նե­րու «112» սպա­սար­կու­թիւ­նը հրա­հանգ կը ղրկէր վե­րը նշո­ւած շրջան­նե­րու բնա­կիչ­նե­րուն ան­մի­ջա­պէս լքել ի­րենգ տու­նե­րը եւ ա­պա­հով տե­ղա­փո­ւիլ դէ­պի Վ­րի­լի­սիա եւ Ա­յիա ­Փա­րաս­քե­ւի։
­Կը սպա­սո­ւի, որ ա­ռա­ւօ­տեան ա­ռա­ջին լոյ­սով եր­կինք բարձ­րա­նայ հրջէշ օ­դա­յին մի­ջոց­նե­րու մեծ թիւ մը, որ­պէս­զի կա­րե­լի ըլ­լայ սան­ձել կրա­կի տա­րա­ծու­մը։