Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն երկ­րա­շար­ժի եր­կու զօ­րա­ւոր ցնցում­ներ պա­տա­հե­ցան ­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ սահ­մա­նա­յին շրջան­նե­րուն մէջ, խլե­լով մեծ թի­ւով զո­հեր եւ պատ­ճա­ռե­լով հա­զա­րա­ւոր վի­րա­ւոր­ներ։ ­Կի­լի­կիոյ Այն­թապ շրջա­նը կեդ­րոն ու­նե­ցած երկ­րա­շար­ժը հա­սաւ 7,8 աս­տի­ճա­նի, իսկ ա­նոր յա­ջոր­դեց 6,8 աս­տի­ճա­նի ուժգ­նու­թեամբ երկ­րորդ ցնցում մը, որ ազ­դեց նաեւ ­Սու­րիոյ շրջան­նե­րը, ա­նոնց կար­գին հա­յա­հոծ ­Հա­լէ­պը եւ այլ քա­ղաք­ներ։ Ե­րէկ կէ­սօ­րին եր­րորդ զօ­րա­ւոր ցնցում մը, այս ան­գամ 7,7 աս­տի­ճա­նի, զգա­լի դար­ձաւ ­Մա­րաշ քա­ղա­քէն 67 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ եւ վնաս­ներ գոր­ծեց նոյ­նիսկ ­Սու­րիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Դա­մաս­կո­սի մէջ։
­Մին­չեւ ե­րէկ գի­շեր ստա­ցո­ւած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն ա­ւե­լի քան 2300 հո­գի մա­հա­ցած էր ­Թուր­քիոյ մէջ։ Ե­րէ­կո­ւան տո­ւեալ­նե­րով ­Թուր­քիոյ մէջ ա­ւե­լի քան 1800 շէնք փլա­տակ­նե­րու վե­րա­ծո­ւած են, մինչ կը կար­ծո­ւի, թէ զո­հե­րու ու վի­րա­ւոր­նե­րու թի­ւը զգա­լիօ­րէն պի­տի բազ­մա­նայ։

Հայ զոյգ մը եւ զա­ւա­կը մա­հա­ցած են ­Մա­լա­թիոյ մէջ

­Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած երկ­րա­շար­ժին հե­տե­ւան­քով, ­Մա­լա­թիա քա­ղա­քին մէջ զո­հո­ւած են ազ­գու­թեամբ եր­կու հայ քա­ղա­քա­ցի­ներ։
Ինչ­պես «Ար­մենփ­րես»-ին յայտ­նեց ­Պոլ­սոյ «­Ժա­մա­նակ» օ­րա­թեր­թի խմբա­գիր Ա­րա ­Գո­չու­նեան, երկ­րա­շար­ժի հե­տե­ւան­քով ի­րենց կեան­քը կորսն­ցու­ցած են ­Սա­մի եւ Այ­տա ­Թա­պաշ հայ ա­մո­լը, իսկ ա­նոնց ման­կա­հա­սակ զա­ւակ­նե­րը ծանր վի­րա­ւոր վի­ճա­կի մէջ հի­ւան­դա­նոց փո­խադ­րո­ւե­ցան: Ե­րէկ գի­շե­րո­ւան ժա­մե­րուն ըն­տա­նի­քի պա­րա­գա­նե­րը յայտ­նե­ցին, թէ դժբախ­տա­բար զա­ւակ­նե­րէն մէ­կը չդի­մա­ցաւ իր կրած վէր­քե­րուն ու իր աչ­քե­րը փա­կեց։
­Պոլ­սոյ ­Հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նը կա­պի մէջ մտնե­լով հայ­կա­կան շար­ժա­հար շրջան­նե­րու հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րուն հետ, մին­չեւ ե­րէկ պար­զած է հե­տե­ւեալ պատ­կե­րը։
­Մա­լա­թիոյ հա­մայն­քի ըն­տա­նիք­նե­րէն մէ­կուն բնա­կա­րա­նը փլած ըլ­լա­լով մահ պա­տա­հած է (­Թա­պաշ ըն­տա­նի­քը)։ Է­լա­զըղ քա­ղա­քի մէջ ա­ւե­րո­ւած են շէն­քեր։ ­Հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րը թէեւ տու­ժած են, սա­կայն կեան­քի կո­րուստ չկայ։ ­Տիգ­րա­նա­կեր­տէն ստա­ցած տե­ղե­կու­թեանց հա­մա­ձայն հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին վնաս չէ կրած։ ­Քա­ղա­քի մէջ ա­ւե­րո­ւած են շէն­քեր։ Իս­կէն­տե­րուն քա­ղա­քի կեդ­րո­նը ա­ւեր­ներ յա­ռա­ջա­ցած են։ ­Լա­տին կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղե­ցին հիմ­նա­յա­տակ կոր­ծա­նած է։ «Սր­բոց ­Քա­ռա­սուն ­Ման­կունք» ե­կե­ղե­ցին եւս լուրջ ա­ւեր կրած է։ ­Մարդ­կա­յին կո­րուս­տի մա­սին ո­րե­ւէ տե­ղե­կու­թիւն չկայ։ ­Վա­քըֆ­գիւ­ղի մէջ մտա­հո­գիչ պա­րա­գայ չէ ե­ղած։ ­Սը­վա­զի մէջ երկ­րա­շար­ժը թէեւ զգա­լի դար­ձած է, սա­կայն հա­մայն­քը կեան­քի եւ հարս­տու­թեան կո­րուստ չու­նի։ ­Կե­սա­րիոյ մէջ երկ­րա­շար­ժը զգա­լի ըլ­լա­լով հան­դերձ, «­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցին ո­րե­ւէ վնաս չէ կրած։

­Սու­րիոյ մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած է 4 հայ զոհ

­Սու­րիոյ ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րը յայ­տա­րա­րեց, որ ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան տե­ղի ու­նե­ցած եր­կու յա­ջոր­դա­կան երկ­րա­շարժ­նե­րը ցնցե­ցին երկ­րի բո­լոր նա­հանգ­նե­րը։ Ա­մէ­նէն ու­ժեղ ցնցում­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցած են Իտ­լիպ, ­Հա­լէպ եւ ­Լա­թա­քիա։ ­Սու­րիոյ երկ­րա­շարժ­նե­րու ազ­գա­յին կեդ­րո­նի տնօ­րէ­նը յայտ­նեց, որ երկ­րա­շար­ժէն ետք 25 յետցն­ցում­ներ ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցան։ Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայտ­նեց, որ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ի տո­ւեալ­նե­րով զո­հե­րու ընդհ. թի­ւը հա­սաւ 538-ի, վի­րա­ւոր­նե­րու­նը՝ 1353-ի։ ­Յետ­մի­ջօ­րէին, ­Հա­լէ­պի մէջ զո­հե­րուն թի­ւը հա­սած էր 156-ի, վի­րա­ւոր­նե­րու­նը՝ 507-ի, փուլ ե­կած է 46 շէնք։ Այս թի­ւե­րը շա­րու­նա­կա­բար կը բարձ­րա­նան, տրո­ւած ըլ­լա­լով փլած շէն­քե­րու մեծ թի­ւը ու փրկա­րար­նե­րու եր­կար ջան­քե­րը։
­Հա­լէ­պի մէջ երկ­րա­շար­ժի ցնցու­մը իր մա­հա­բեր ար­դիւն­քը ու­նե­ցաւ հա­յու­թեան շրջա­նակ­նե­րուն մէջ, խլե­լով հայ մօր մը ու իր զաւ­կին կեան­քը։ ­Միր­նա եւ Ալ­պէր ­Թէ­նէ­քէ­ճեան թա­ղո­ւե­ցան փլա­տակ դար­ձած ի­րենց բազ­մա­յար­կա­նի շէն­քի ա­ւե­րակ­նե­րուն տակ, մինչ ըն­տա­նի­քի հայ­րը եւ միւս զա­ւա­կը ծանր վի­րա­ւոր վի­ճա­կի մէջ դուրս բե­րո­ւե­ցան ա­ւե­րակ­նե­րէն եւ վի­րա­հա­տո­ւե­ցան։ Եր­կու հայ զո­հե­րու մա­հը ցնցած է ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը։ ­Սու­րիոյ Օգ­նու­թեան ­Խա­չի (Հ.Օ.Մ.) Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը կը սգայ միու­թեան ան­դա­մին կո­րուս­տը, մինչ իր 10-ա­մեայ զա­ւա­կը ան­դամ էր Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հ.Ե.Ա. մար­զա­կան շար­ժու­մին։ ­Խօսք կ­՚ըլ­լայ եր­կու եւս հայ զո­հե­րու մա­սին, ո­րոնց ինք­նու­թիւ­նը մին­չեւ ե­րէկ գի­շե­րը չէր պար­զո­ւած։
­Հա­լէ­պի մէջ, կարգ մը վնաս­ներ կրած է «Ս. ­Քա­ռաս­նից ­Ման­կանց» ե­կե­ղե­ցին։
Երկ­րա­շար­ժի ու­ժեղ ցնցում­նե­րը զգա­ցին նաեւ ­Քե­սա­պի եւ շրջա­կայ գիւ­ղե­րու բնա­կիչ­նե­րը։ Ցն­ցում­նե­րու հե­տե­ւան­քով ­Քե­սա­պի մէջ մարդ­կա­յին կեան­քի կո­րուստ­ներ չե­ղան։ Ար­ձա­նագրուե­ցան միայն նիւ­թա­կան վնաս­ներ։ ­Քե­սա­պի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցին թե­թեւ վնաս­ներ կրեց։ ­Ճէ­զի­րէի շրջա­նը բա­րե­բախ­տա­բար վնաս­ներ կրած չէ. երկ­րա­շար­ժի ցնցում­նե­րը զգա­լի դար­ձած են շրջա­նէն ներս։
­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը ան­մի­ջա­պէս կապ հաս­տա­տեց յի­շեալ շրջան­նե­րու հո­գե­ւոր թէ՛ հա­մայն­քա­յին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ՝ մօ­տէն ի­րա­զեկ դառ­նա­լով տեղ­ւոյն կա­ցու­թեան, հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն պատ­ճա­ռո­ւած վնաս­նե­րուն մա­սին։ ­Վե­հա­փա­ռը յա­տուկ գի­րով ցա­ւակ­ցե­ցաւ ­Սու­րիոյ նա­խա­գա­հին։ ­Զօ­րակ­ցա­կան գիր ղրկած է նաեւ Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Գա­րե­գին Բ. ­Կա­թո­ղի­կոս։
­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան ցա­ւակ­ցած է ­Թուր­քիոյ եւ ­Սու­րիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն, նաեւ երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րուն հա­մար օգ­նու­թին ըն­ծա­յե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է։
Ն­շենք, որ ­Յու­նաս­տան փու­թաց 21 հո­գի­նոց փրկա­րար­նե­րու խումբ մը ղրկել ­Թուր­քիա, օգ­նե­լու հա­մար վե­րապ­րող­նե­րու ո­րո­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն։ ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս հե­ռա­ձայ­նա­յին կապ ու­նե­ցաւ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի հետ եւ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նեց յա­ւե­լեալ օգ­նու­թիւն ղրկե­լու, բա­ցի ու­ղար­կո­ւած փրկա­րար խում­բէն։