­Մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու վար­չու­թիւն­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 ­Մա­յիս 2020էն սկսեալ, Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ստի­պո­ղա­կան եր­կամ­սեայ փա­կու­մէն ետք, ­Ֆիք­սի «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բը, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նը եւ ­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բը պի­տի վե­րա­բա­ցո­ւին եւ պի­տի սկսին գոր­ծել ա­ռօ­րեայ յա­ճա­խա­կա­նու­թեամբ։
Ար­գի­լում­նե­րու վե­րաց­ման պե­տա­կան ո­րո­շում­նե­րուն հա­մա­ձայն եւ զգու­շու­թեան կա­նոն­նե­րը յար­գե­լու պայ­ման­նե­րով, ա­կումբ­նե­րուն մէջ եւս պի­տի կի­րար­կո­ւին անհ­րա­ժեշտ մի­ջոց­ներն ու նա­խազ­գու­շա­կան կա­նոն­նե­րը ժո­ղով­նե­րու, հան­դի­պում­նե­րու, ըն­կե­րա­յին ժա­ման­ցի եւ այլ գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թաց­քին։
­Կոչ կ­՚ուղ­ղենք մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ վար­չա­կան միա­ւոր­նե­րուն վերսկ­սե­լու ի­րենց ներ­կա­յու­թիւ­նը եւ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ա­կումբ­նե­րէն ներս, մեր հա­ւա­քա­կան ակմ­բա­յին բնա­կա­նոն կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման հե­ռան­կա­րով եւ նոր ծրա­գիր­նե­րով։

Ա­կումբ­նե­րու վար­չու­թիւն­ներ