ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

­Թաք­սիին մէջ

Ս­փիւռ­քա­հայ կի­ներ թաք­սի կը նստին: ­Թաք­սին Ե­րե­ւա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին կող­քի փո­ղո­ցէն կը շրջի: Ա­նան­ցա­նե­լի է հրա­պա­րակ տա­նող պո­ղո­տան:
— Ին­չո՞ւ հոս­կէ ե­կաք,- կը հարց­նէ սփիւռ­քա­հայ՝ վա­րոր­դին կող­քը նստած կի­նը:
— ­Չէ՞ք տես­նում պրոպ­կան (խցա­նում, խճո­ղո­ւա­ծու­թիւն), ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կում հա­մերգ է տե­ղի ու­նե­նում,- կը պա­տաս­խա­նէ վա­րոր­դը:
— Իսկ ի՞նչ է հա­մեր­գին ա­ռի­թը,- կը հարց­նէ ու­րիշ սփիւռ­քա­հայ կին մը:
— Եր­րորդ հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնն է, որ­քան որ գի­տեմ,- կը պար­զա­բա­նէ կող­քին նստած սփիւռ­քա­հա­յը:
— ­Հա­պա, չտե­սա՞ք, շա­բաթ մըն է պատ­րաս­տու­թիւն կը տես­նեն՝ բեմ կը սար­քեն, լոյ­սեր ու ձայ­նա­յին գոր­ծիք­ներ կը տե­ղա­ւո­րեն,- կը շա­րու­նա­կէ Հ­րա­պա­րա­կին մօտ տան մը մէջ բնա­կող ու այդ շրջա­նի ան­ցու­դար­ձե­րէն տե­ղեակ սփիւռ­քա­հայ կին մը:
— Ին­չու մենք ե­րե՞ք հան­րա­պե­տու­թիւն ու­նինք,- կը մաս­նակ­ցի բա­նէ ան­տե­ղեակ թաք­սիի յա­ճա­խորդ­նե­րէն մին:
— ­Պա՜, չգի­տէ՞ք, ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թիւ­նը մո­ռա­ցո­ւել է, երկ­րոր­դը՝ մա­հա­ցել, եր­րոր­դը գո­մա­յի (մա­հա­քու­նի) մէջ է, չգի­տենք էլ ինչ­քա՞ն է շա­րու­նա­կո­ւե­լու,- կ­՚եր­գի­ծա­բա­նէ վա­րոր­դը:

Մ­սա­վա­ճա­ռին մօտ

Ս­փիւռ­քա­հայ կի­նը ա­րե­ւե­լա­հայ մսա­վա­ճա­ռին.
— Ու­ղեղ ու­նի՞ք:
— Որ ու­ղեղ ու­նե­նա­յի, հաս­տատ էս­տեղ չէի լի­նի, քու­րօ ջան.- կէս կա­տակ, կէս լուրջ կը պա­տաս­խա­նէ մսա­վա­ճա­ռը:
Այ քեզ բա՜ն…

­Հան­րա­կառ­քին մէջ

Ս­փիւռ­քա­հայ ե­րի­տա­սարդ յա­ճա­խորդ մը ­Կո­մի­տա­սի թա­ղա­մա­սէն կան­գա­ռէ մը հան­րա­կառք կը բարձ­րա­նայ: Խ­ճո­ղո­ւած հան­րա­կառ­քին մէջ նստե­լու տեղ չըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով՝ ան հան­րա­կառ­քին ա­ռաս­տա­ղի ձո­ղէն կա­խո­ւած բռնակ­նե­րէն մէ­կը կը բռնէ ու զո­ւարթ դէմ­քով կը սպա­սէ տեղ հաս­նե­լուն: ­Դէ­մը կանգ­նած եր­կու ե­րի­տա­սարդ­ներ, ի տես իր աչ­քե­րուն փայլ­քին ու զո­ւարթ դէմ­քին, կը սկսին զրու­ցել ա­նոր հետ.
— Դր­սից էք ե­րե­ւում, սփիւռ­քա­հայ էք, էդ­պէս չէ՞,- կը հարց­նէ ա­նոնց­մէ մին:
— Ա­յո, LAէն եմ,- կը պա­տաս­խա­նէ սփիւռ­քա­հա­յը:
— Օօօօօ, ԼՈ­Սի՞ց էք ե­կել ու ար­դէն ծա­նօթ էք աւ­թո­պիւս­նե­րի՞ն,- կը շա­րու­նա­կէ միւ­սը:
— Կ­՚ու­զեմ լսել հա­յե­րէն ու ա­կանջս լեց­նել հա­յե­րէն հնչիւն­նե­րով, ա­նոր հա­մար պաս ե­լայ:
— ­Դուք շատ հա­յա­սէր ու հայ­րե­նա­սէր էք ե­րե­ւում, ինչ­պէս բո­լոր սփիւռ­քա­հա­յե­րը,- եր­գի­ծա­կան շեշ­տով կը շա­րու­նա­կէ ա­ռա­ջի­նը:
— Ի՜նչ գե­ղե­ցիկ է Ե­րե­ւա­նը, ի՛նչ ա­ղո­ւոր է մեր հայ­րե­նի­քը,- գի­նով­ցած հայ­րե­նա­սէ­րի զգա­ցում­նե­րով կ­՚ար­տա­յայ­տո­ւի սփիւռ­քա­հա­յը:
— Ի՞նչ ա­նենք գե­ղեց­կու­թիւ­նը, ախ­պեր ճան, մեզ փող ա պէտք, փո­ղը ա­մէն ինչ կը գե­ղեց­կաց­նի, կը զար­դա­րի:
— Ոչ, եղ­բայր, դրա­մը ա­մէն ինչ չէ: ­Տե՛ս, տե՛ս ա­հա ­Մա­սի­սը. ի՛նչ լաւ է գի­տէ՞ք, ա­մէն առ­տու արթն­նալ ու տես­նել ա­նոր ձիւ­նա­ծածկ գա­գա­թը, պա­հա­պան հրեշ­տա­կի նման թե­ւե­րը պար­զած է, տե՛ս, ի՞նչ գե­ղե­ցիկ է…
— ­Լաւ է­լի, ­Դուք էդ­տեղ, դրսում նստած բան չէք ի­մա­նում, մե­նակ հայ­րե­նիք, հայ­րե­նիք էք ե­րա­զում, պա ին­չի՞ չէք կա­րում էս­տեղ ապ­րէք ու մի քա­նի ամ­սից գաղ­թում էք ու­րիշ երկր­ներ: ­Մա­սի­սը մեր վրայ է ծի­ծա­ղում, դար մըն է ինչ սպա­սում է, որ կը գայ տուն, չի ի­րա­կա­նա­նում իր ե­րա­զան­քը, էս մի փուռ հողն էլ իս­կի չենք կա­րում պա­հենք, պա՞:

Զ­բօ­սայ­գիին մէջ

­Յու­նա­հայ, մի­ջին տա­րի­քի տղա­մարդ մը՝ հինգ տա­րե­կան իր աղջ­կան ձեռ­քէն բռնած, Ե­րե­ւա­նի գե­ղեցկ պո­ղո­տա­նե­րուն, այ­գի­նե­րուն մէջ զմայ­լան­քով կը շրջի: Այ­գիի ծա­ռե­րուն, ծա­ղիկ­նե­րուն հմայ­քը կ­՚ըմ­բոշխ­նէ ան ման­կան հետ: ­Հայ­րե­նա­սի­րու­թեան դաս մըն է կար­ծես, որ եր­կար-եր­կար խօ­սե­լով ու հան­դարտ քայ­լե­րով յա­ռա­ջա­նա­լով կ­՚ա­ւան­դէ իր ձա­գու­կին, բայց՝ յու­նա­րէն կը խօ­սին ա­նոնք. ու յան­կարծ իր իսկ մոռ­ցած հա­յե­րէ­նէն մի քա­նի բառ յի­շե­լով՝ ձնծա­ղիկ մը կը քա­ղէ ու՝ «­Լու­լու­տի (յու­նա­րէն՝ ծա­ղիկ), ծա­ղիկ»,- կ­՚ը­սէ աղջ­կան ու կար­ծես կը ստի­պէ ա­նոր, որ կրկնէ իր հնչիւն­նե­րը:
­Հայ­րը կը յա­մա­ռի, մա­նու­կը՝ նոյն­պէս: Ի վեր­ջոյ հայ­րը կը յանձ­նէ ծա­ղի­կը աղջ­կան, բայց տա­կա­ւին յի­շո­ղու­թեան մէջ կ­՚ո­րո­նէ ու­րիշ հա­յե­րէն բա­ռեր, ու կը յի­շէ «ջուր»ը ի տես այ­գիի պլպլա­կէն ցայ­տող քաղց­րա­համ ջու­րին, կը մօ­տե­նան պլպլա­կին ու այս ան­գամ աղջ­կան՝ «­Նէ­րօ (յու­նա­րէն՝ ջուր) ջուր»,- կ­՚ը­սէ ու ետ կը պա­հէ ջուր խմել փա­փա­քող ձա­գու­կը, մին­չեւ որ ան ար­տա­բե­րէ հա­յե­րէն հնչիւ­նը: ­Մա­նու­կը կը հա­կա­ռա­կի ու բարձ­րա­ձայն կը գո­չէ.
— ­Նէ, նէ­րօ, նէ­րօ… (յու­նա­րէն՝ ա­յո՛, ջուր, ջուր…)
Ու հօ­րը ձեռ­քը ձգե­լով կը վա­զէ պլպլա­կէն ջուր խմե­լու: