Ա­թէն­քի «Mikrokosmos Cinema» կի­նօ­թատ­րո­նում ցու­ցադ­րո­ւեց ­Վի­գէն ­Չալդ­րա­նեա­նի «­Վար­դա­պե­տի Լ­ռու­թիւ­նը»/«Alter Ego» ֆիլ­մը։ ­Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­պո­ւել էր ­Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան կող­մից` ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-րդ ­տա­րե­լի­ցի կա­պակ­ցու­թեամբ։
­Մի­ջո­ցառ­ման մեկ­նար­կին ­Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան դես­պա­նորդ տկն. ­Յաս­միկ ­Դաշ­տո­յեանն ըն­թեր­ցեց ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Տիգ­րան Մկրտ­չեա­նի խօս­քը, ո­րում նշւում էր. «Ան­ցեալ շա­բաթ բո­լորս ա­կա­նա­տե­սը ե­ղանք, թէ ինչ­պէս յի­շա­տա­կո­ւեց ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րի յի­շա­տա­կը ­Հա­յաս­տա­նում, Ար­ցա­խում, ­Յու­նաս­տա­նում, ­Կիպ­րո­սում եւ ամ­բողջ աշ­խար­հում։ Ու­ղեր­ձը միան­շա­նակ է` «Այ­լեւս եր­բեք»: 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մից յե­տոյ եւ օր-օ­րի ա­հագ­նա­ցող աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վայ­րի­վե­րում­նե­րի հա­մա­տեքս­տում այդ խօս­քե­րը էլ ա­ւե­լի վճռա­կա­նօ­րէն պար­տադ­րե­լու կա­րիք են զգում։ ­Բո­լորն են հաս­կա­նում, որ մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րում լո­զունգ­նե­րը կեան­քի չեն կոչ­ւում ինք­նա­բե­րա­բար, դրանք կեան­քի կոչ­ման հաս­տա­տուն քայ­լե­րի կա­րօտ են զգում։ ­Հայ ժո­ղովր­դի ապ­րե­լու ի­րա­ւուն­քը իր պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քի մի մա­սում` ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նում եւ Ար­ցա­խում, ո­րե­ւէ մէ­կի կող­մից եւ եր­բեք չպէտք է կաս­կա­ծի տակ առ­նո­ւի։ Դ­րա հա­մար ի հար­կէ հայ ժո­ղո­վուր­դը միա­հա­մուռ պէտք է պայ­քա­րի` ան­կախ մեր ժո­ղովր­դի տար­բեր հա­տո­ւած­նե­րի ու­նե­ցած քա­ղա­քա­կան եւ գա­ղա­փա­րա­կան տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րից»։ «Այ­սօր ­Յու­նաս­տա­նում ա­ռա­ջին ան­գամ պաշ­տօ­նա­պէս, թէեւ փակ ձե­ւա­չա­փով, կազ­մա­կերպ­ւում է ­Վի­գէն ­Չալդ­րա­նեա­նի «­Վար­դա­պե­տի Լ­ռու­թիւ­նը» ֆիլ­մի դի­տու­մը, ո­րը ներ­կա­յաց­նում է ­Կո­մի­տաս վար­դա­պե­տի կեան­քի վեր­ջին տա­րի­նե­րի հո­գե­վի­ճա­կը ժա­մա­նա­կա­կից ի­րո­ղու­թիւն­նե­րից ել­նե­լով։
­Պար­բե­րա­բար տե­ղա­փոխ­ւում ենք 1915 թո­ւա­կա­նի Ապ­րիլ 24 եւ դրան յա­ջոր­դող մղձա­ւան­ջա­յին օ­րե­րը, ո­րոնք հո­գե­պէս կոր­ծա­նե­ցին 20-րդ ­դա­րի հայ հան­ճա­րին` ­Կո­մի­տա­սին։ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նից յե­տոյ նա ֆի­զի­կա­պէս ապ­րեց եւս 20 տա­րի, բայց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հետ նրա կեանքն ըստ էու­թեան կանգ ա­ռաւ»։
­Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կայ էին ­Յու­նաս­տա­նում հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դի­ւա­նա­գէտ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, մտա­ւո­րա­կան­ներ, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­ներ, գիտ­նա­կան­ներ, հայ­կա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

(Թղ­թակ­ցու­թիւ­նը՝ Հ.Հ. դես­պա­նա­տու­նէն)