Այ­սօր ե­րե­կո­յեան, Ա­թէն­քի մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի բա­ցու­մը Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւն­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րի­տա­սար­դա­կան Ա. ­Հա­մա­գու­մա­րին։
­Զոյգ հա­մա­գու­մար­նե­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին մօտ 120 ե­րի­տա­սարդ­ներ եւ վար­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւն­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղով

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի կող­քին գոր­ծող ե­րի­տա­սար­դա­կան հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ կա­յա­նա­լիք խորհր­դա­ժա­ղո­վին, որ պի­տի գու­մա­րո­ւի 10էն մին­չեւ 12 ­Մա­յիս, պի­տի մաս­նակ­ցին ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Եւ­րո­պա­յի մէջ գոր­ծող Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեանց ան­դամ­ներ, ո­րոնց պի­տի միա­նան նաեւ՝ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան ան­դամ­նե­րը։
­Խորհր­դա­ժո­ղո­վը պի­տի քննէ զան­գո­ւա­ծա­յին ե­լեկտ­րո­նա­յին լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու եւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու յար­մա­րու­թիւն­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մը ­Հայ ­Դա­տի եւ Ար­ցա­խի ճա­նա­չու­մի աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ։ ­Նաեւ՝ պի­տի քննո­ւի հայ մա­մու­լին դե­րը, Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սար­դու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը ­Հայ ­Դա­տի եւ Ար­ցա­խի պայ­քա­րի ծա­ւալ­ման մէջ, ինչ­պէս նաեւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան մեծ թի­ւով աշ­խա­տան­քա­յին զբա­ղում­ներ եւ գործ­նա­կան ա­ռա­ջարկ­նե­րու խմբա­յին հա­ւաք­ներ, ո­րոնք կը մի­տին ե­րի­տա­սարդ­նե­րու մօտ զար­գաց­նե­լու տե­ղե­կա­տո­ւա­կան մար­զէն ներս ի­րենց կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը՝ ի սպաս ­Հայ ­Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն։
­Խորհր­դա­ժո­ղո­վին հրա­ւի­րո­ւած են խօ­սե­լու Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ այլ գոր­ծիչ ըն­կեր­ներ, ո­րոնց ներ­կա­յաց­նե­լիք նիւ­թե­րուն վրայ մաս­նա­կից­նե­րը ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան կա­տա­րե­լու քննար­կում­ներ եւ զրոյց­ներ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րի­տա­սար­դա­կան Ա. հա­մա­գու­մար

Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, 10 եւ 11 ­Մա­յի­սին, կը գու­մա­րո­ւի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­մա­գու­մա­րը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին ­Հա­յաս­տա­նէն եւ սփիւռ­քի 18 գա­ղութ­նե­րէ ե­րի­տա­սարդ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան­ներ։ ­Հա­մա­գու­մա­րը պի­տի զբա­ղի միու­թեան 100ա­մեա­կէն ետք, ե­րի­տա­սար­դա­կան պատ­կե­րա­ցու­մով՝ մար­զա­կան, սկաու­տա­կան եւ կազ­մա­կեր­պա­կան հզօ­րաց­ման ծրա­գիր­նե­րով։ ­Ժո­ղո­վը յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թեամբ պի­տի քննէ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­ման ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րը Ս­փիւռ­քի մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նի եւ գա­ղութ­նե­րուն մէջ, ինչ­պէս նաեւ պի­տի քննար­կէ զա­նա­զան քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տանք­ներ՝ հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը ներգ­րա­ւե­լու հա­մար միու­թեան մէջ։ ­Ժո­ղո­վէն բխած ա­ռա­ջարկ­նե­րու եւ պատ­կե­րա­ցում­նե­րու բա­նա­ձե­ւե­րը պի­տի փո­խան­ցո­ւին Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 12րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին առ ի քննու­թիւն։ ­Հա­մա­գու­մա­րի ա­ւար­տին պի­տի ընտ­րո­ւին 3 մաս­նա­կից­ներ, ո­րոնք խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով պի­տի մաս­նակ­ցին միու­թեան ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 12րդ Ընդհ. ­Ժո­ղո­վին:
Եր­կու հա­մա­գու­մար­նե­րուն մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան այ­ցե­լե­լու հայ­կա­կան ա­կումբ­նե­րը եւ մօ­տէն պի­տի ծա­նօ­թա­նան միու­թե­նա­կան եւ ակմ­բա­յին կեան­քին։
­Շա­բաթ՝ 11 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի դաշ­տաս­րա­հէն ներս, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդր. ­Վար­չու­թիւ­նը, միաս­նա­բար, կը կազ­մա­կեր­պեն ժո­ղովր­դա­յին ճաշ­կե­րոյթ, ­Հա­յաս­տա­նէն յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած «Nour Band» նո­ւա­գա­խում­բի մաս­նակ­ցու­թեամբ։