Ա­թէն­քի թեր­թե­րի խմբա­գիր­նե­րի միու­թեան շէն­քում տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան կող­մից կազ­մա­կեր­պո­ւած փոք­րա­սիա­կան ա­ղէ­տի 100-րդ ­տա­րե­լի­ցին նո­ւի­րո­ւած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շար­քից եւս մէկ մի­ջո­ցա­ռում:
­Մի­ջո­ցառ­ման գլխա­ւոր բա­նա­խօս` ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի հիմ­նադ­րա­մի գիտ­նա­կան, Զ­միւռ­նիա­յի ա­ղէ­տի ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րի մաս­նա­գէտ, պատ­մա­կան գի­տու­թիւն­նե­րի թեկ­նա­ծու ­Թեհ­մի­նէ ­Մար­տո­յեա­նը հան­դէս ե­կաւ «Զ­միւռ­նիա­յի ա­ղէ­տի հայ ա­կա­նա­տես­նե­րի չհրա­պա­րա­կո­ւած վկա­յու­թիւն­նե­րը» թե­մա­յով դա­սա­խօ­սու­թեամբ:
­Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կայ էին Ա­թէն­քի թեր­թե­րի խմբա­գիր­նե­րի միու­թեան ան­դամ­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան պաշ­տօ­նեա­ներ, խորհր­դա­րա­նա­կան­ներ, հայ հո­գե­ւոր դա­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­Յու­նաս­տա­նում հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դի­ւա­նա­գէտ­ներ, հա­մայն­քի կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի բազ­մա­թիւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:
Ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս ե­կաւ Ա­թէն­քի թեր­թե­րի խմբա­գիր­նե­րի միու­թեան նա­խա­գահ տի­կին ­Մա­րիայ Ան­դո­նիա­դուն:
­Ներ­կա­նե­րին ող­ջու­նեց ու ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կաւ ­Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պան պա­րոն ­Տիգ­րան Մկրտ­չեա­նը:
Անդ­րա­դառ­նա­լով մի­ջո­ցառ­մա­նը դես­պան Մկրտ­չեա­նը նշեց, որ ­Յու­նաս­տա­նում ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան կող­մից կազ­մա­կեր­պո­ւող փոք­րա­սիա­կան ա­ղէ­տին` Զ­միւռ­նիա­յի 100-րդ ­տա­րե­լի­ցին նո­ւի­րո­ւած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շար­քից ս.թ. ­Մա­յի­սի 31-ի մի­ջո­ցա­ռու­մը տար­բեր­ւում է մնա­ցած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից, քա­նի որ մի­ջո­ցառ­ման գլխա­ւոր բա­նա­խօ­սը ժա­մա­նել է ­Հա­յաս­տա­նից՝ յան­ձին ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի հիմ­նադ­րա­մի գիտ­նա­կան, պատ­մա­կան գի­տու­թիւն­նե­րի թեկ­նա­ծու տի­կին ­Թեհ­մի­նէ ­Մար­տո­յեա­նի: ­Դես­պան Մկրտ­չեա­նը կա­րե­ւո­րեց նաեւ դա­սա­խօ­սու­թեան թե­ման՝ «Զ­միւռ­նիա­յի ա­ղէ­տի հայ ա­կա­նա­տես­նե­րի չհրա­պա­րա­կո­ւած վկա­յու­թիւն­նե­րը», բնու­թագ­րե­լով այն որ­պէս ե­զա­կի: ­Դես­պանն ընդգ­ծեց, որ խօս­քը գնում է մինչ այժմ չհրա­պա­րա­կո­ւած եւ մեծ ար­ժէք ներ­կա­յաց­նող հա­յե­րի վկա­յու­թիւն­նե­րի մա­սին՝ նշե­լով, որ այդ վկա­յու­թիւն­նե­րը մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նեն ոչ միայն հայ ժո­ղովր­դի, այ­լեւ ­Յու­նաս­տա­նի պատ­մու­թեան հա­մար: ­Դես­պանն ար­ձա­նագ­րեց, որ խօս­քը գնում է ինչ­պէս 1922 թո­ւա­կա­նից ա­ռաջ, այն­պէս էլ 1922 թո­ւա­կա­նի եւ դրա­նից յե­տոյ Զ­միւռ­նիա­յի քրիս­տո­նեայ բնակ­չու­թեան` հա­յե­րի եւ յոյ­նե­րի ճա­կա­տագ­րե­րի, ընդ­հա­նուր պատ­կե­րի եւ զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին:
Անդ­րա­դառ­նա­լով դա­սա­խօ­սու­թիւ­նում ներ­կա­յա­ցո­ւած վկա­յու­թիւն­նե­րին, յու­շե­րին, ա­պա դես­պան Մկրտ­չեա­նը նշեց, որ Օն­նիկ ­Ղա­զէ­րեա­նի «­Կեն­սագ­րա­կան նօ­թե­րը» եւ ­Մի­քա­յէլ ­Բար­թի­կեա­նի «Ար­նա­շա­ղախ Իզ­մի­րը» կա­րե­ւոր տե­ղե­կու­թիւն են տա­լիս Զ­միւռ­նիա­յի հա­յե­րի եւ յոյ­նե­րի խա­ղաղ կեան­քից, ա­ռօ­րեա­յից, այդ քրիս­տո­նեայ քա­ղա­քի ան­ցու­դար­ձից, բայց նաեւ տե­ղե­կաց­նում` հա­յե­րի եւ յոյ­նե­րի նկատ­մամբ ա­տե­լու­թիւն սեր­մա­նե­լու, զան­գո­ւա­ծա­յին բռնու­թիւն­նե­րի, ծրագ­րո­ւած սպա­նու­թիւն­նե­րի, բռնի տե­ղա­հա­նու­թեան եւ քա­ղա­քի մահ­մե­դա­կա­նաց­ման վե­րա­բե­րեալ։
Ա­ւար­տե­լով իր խօս­քը դես­պան Մկրտ­չեա­նը յոյս յայտ­նեց, որ կը յա­ջո­ղո­ւի նաեւ յու­նա­րէն թարգ­մա­նա­բար ներ­կա­յաց­նել այդ յու­շե­րը` այն հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լով նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի լայն շրջա­նակ­նե­րի հա­մար:
­Մի­ջո­ցառ­ման հիմ­նա­կան ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի հիմ­նադ­րա­մի ա­ւագ գի­տաշ­խա­տող տի­կին ­Թեհ­մի­նէ ­Մար­տո­յեա­նը: Իր խօս­քում տի­կին ­Մար­տո­յեա­նը նշեց, որ դա­սա­խօ­սու­թիւ­նում ներ­կա­յա­ցո­ւած եւ դե­ռեւս չհրա­պա­րա­կո­ւած վկա­յու­թիւն­նե­րի, յու­շե­րի օգ­նու­թեամբ փորձ է ար­ւում վե­րա­կանգ­նե­լու հա­յե­րի եւ յոյ­նե­րի բռնի տե­ղա­հա­նու­թիւն­նե­րի, հա­յե­րի եւ յոյ­նե­րի բնաջնջ­ման ընդ­հա­նուր գոր­ծըն­թա­ցի մա­սին գի­տե­լիք­նե­րը:
­Նա նշեց, որ վկա­նե­րի պատ­մու­թիւն­նե­րը, յու­շե­րը չա­փա­զանց մեծ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նեն լոյս սփռե­լու տե­ղի ու­նե­ցա­ծի վրայ, ինչ­պէս նաեւ անգ­նա­հա­տե­լի աղ­բիւր են հան­դի­սա­նում իւ­րա­քան­չուր գիտ­նա­կա­նի հա­մար, իսկ ան­հա­տի անձ­նա­կան յոյ­զե­րի բա­ցա­յայ­տու­մը եւ վեր­լու­ծու­թիւ­նը նպաս­տում են մի ամ­բողջ ազ­գի հա­ւա­քա­կան վէր­քը բու­ժե­լու ու­ղի­ներ գտնե­լու եւ հաս­կա­նա­լու` մի­մեանց հետ կի­սո­ւե­լու մի­ջո­ցով: ­Յու­շե­րի հե­ղի­նակ­նե­րի միկ­րո­պատ­մու­թիւն­նե­րը միա­հիւս­ւում են հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րի մակ­րո­պատ­մու­թիւն­նե­րի հետ:
­Մի­ջո­ցա­ռու­մը հա­մա­կար­գեց Ա­թէն­քի թեր­թե­րի խմբա­գիր­նե­րի միու­թեան կրթա­կան հիմ­նադ­րա­մի տնօ­րէն­նե­րի խորհր­դի ան­դամ, լրագ­րող պա­րոն Գ­րի­գոր ­Չա­քը­ճեա­նը:
­Մի­ջո­ցառ­մա­նը յա­ջոր­դեց ըն­դու­նե­լու­թիւն։

(Թղ­թակ­ցու­թիւ­նը Հ.Հ. դես­պա­նու­թե­նէն)