­Յու­նաս­տան սու­գի մէջ է։ Ա­թէն­քի ա­րեւ­մուտ­քը տա­րա­ծո­ւող շրջան­նե­րու մէջ մո­լեգ­նած ան­տա­ռա­յին հրդեհ­նե­րը ծան­րա­գոյն հա­րո­ւած հաս­ցու­ցին ե՛ւ մարդ­կա­յին կեան­քի եւ ինչ­քե­րու։
Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­լի­սի կէսօրո­ւան ժա­մը 12էն սկսեալ Ա­տի­կէի ­Քի­նէ­թա, ­Մա­թի, ­Քո­քի­նօ ­Լի­մա­նա­քի եւ ­Ռա­ֆի­նա շրջան­նե­րէն ներս ա­հա­ւոր հրդեհ­ներ բռնկե­ցան:
­Զօ­րա­ւոր հո­վը, որ գրե­թէ ամ­բողջ օ­րը ուժգ­նու­թեամբ կը փչէր, պատ­ճառ դար­ձաւ, որ հրդեհ­նե­րը տա­րա­ծո­ւին սար­սա­փե­լի ա­րա­գու­թեամբ, ին­չի հե­տե­ւան­քով շատ մեծ տա­րա­ծու­թեամբ ան­տա­ռա­յին շրջան­ներ այ­րե­ցան, ու կրա­կը հա­սաւ բնա­կե­լի տու­նե­րուն: ­Մա­թի եւ ­Քո­քի­նօ ­Լի­մա­նա­քի շրջան­նե­րուն մէջ հա­րիւ­րա­ւոր մար­դիկ չկրցան փախ­չիլ կրա­կէն եւ ի­րենց տու­նե­րուն, ինք­նա­շարժ­նե­րուն կամ ճա­շա­րան­նե­րու մէջ այ­րե­ցան ու մա­հա­ցան:
­Շա­տեր ա­զա­տե­ցան, ո­րով­հե­տեւ ծո­վա­յին ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ նա­ւե­րով զի­րենք փո­խադ­րե­ցին ա­պա­հով տե­ղեր:
­Շա­տեր ծո­վի ճամ­բով ու­զե­ցին փախ­չիլ, բայց խեղ­դո­ւե­ցան:
­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւա­ծը «ազ­գա­յին ող­բեր­գու­թիւն» ա­նո­ւա­նեց:
Ի­րա­վի­ճա­կը ան­վե­րահս­կե­լի դար­ձաւ ա­ղէ­տեալ շրջան­նե­րուն մէջ, ուր յայ­տա­րա­րո­ւե­ցաւ ար­տա­կարգ դրու­թիւն: ­Տաս­նեակ շի­նու­թիւն­ներ «կուլ տուած» կրա­կի դէմ պայ­քա­րե­ցան հա­րիւ­րա­ւոր հրշէջ­ներ եւ ջրցան ուղ­ղա­թիռ­ներ:
­Մար­դոց փրկե­լու հա­մար կի­րար­կո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի ռազ­մա­ծո­վա­յին ու­ժե­րուն նա­ւե­րը, ո­րոնք հա­րիւ­րա­ւոր մար­դոց տար­հա­նե­ցին: Ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը շա­րու­նակ զան­գեր ստա­ցաւ կոր­սո­ւած մար­դոց մա­սին։
­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 1500 տու­ներ ու 300 ինք­նա­շարժ­ներ այ­րե­ցան: ­Պաշ­տօ­նա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մա­ձայն՝ զո­հե­րու թի­ւը կ­’անց­նի 75ը: ­Հի­ւան­դա­նոց­նե­րուն մէջ մեծ թի­ւով վի­րա­ւոր­ներ կան, ո­րոնց մի­ջեւ փոք­րիկ­ներ եւս: ­Կայ նաեւ ան­յայտ­նե­րու մեծ թիւ մը: Ըն­տա­նիք­ներ կը փնտռեն ի­րենց ան­դամ­նե­րը:
­Վար­չա­պետ ­Ցիփ­րաս յայ­տա­րա­րեց, թէ ­Յու­նաս­տան կը գտնո­ւի ե­ռօ­րեայ սու­գի մէջ: ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ո­րո­շեց 20 մի­լիոն եւ­րօ յատ­կաց­նել տու­ժած­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն:
­Տու­ժած շրջան­նե­րուն մէջ հիւ­րա­նոց­նե­րը ի­րենց սե­նեակ­նե­րը կը տրա­մադ­րեն անվը­ճար, ինչ­պէս նաեւ զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­ներ սկսան ու­տես­տե­ղէն, հա­գուստ­ներ, դե­ղօրայք հա­ւա­քել: ­Հի­ւան­դա­նոց­նե­րը ա­րեան կա­րիք ու­նին եւ կոչ կ­՚ուղ­ղեն ժո­ղո­վուր­դին փու­թա­լու՝ ա­րիւն տա­լու:
«­Վի­րա­ւոր­նե­րուն շու­տա­փոյթ ա­պա­քի­նում» մաղ­թան­քով՝ ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Փա­շի­նեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղեց ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Ցիփ­րա­սին:
Հ.Հ. վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղեց ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս ­Ցիփ­րա­սին: ­Ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռագ­րին մէջ ան մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սաւ.- «­Խոր ցա­ւով տե­ղե­կա­ցայ Ա­թէն­քի մեր­ձա­կայ­քին մէջ բռնկո­ւած լայ­նա­մասշ­տաբ հրդեհ­ներու մա­սին, ո­րոնք տաս­նեակ մարդ­կա­յին զո­հե­րու, վի­րա­ւոր­նե­րու եւ ահ­ռե­լի ա­ւե­րա­ծու­թիւն­նե­րու պատ­ճառ դար­ձան:
Այս ծանր պա­հին խո­րին վշտակ­ցու­թիւն եւ զօ­րակ­ցու­թիւն կը յայտ­նեմ ­Ձեզ, զոհուած­նե­րու հա­րա­զատ­նե­րուն եւ ­Յու­նաս­տա­նի բա­րե­կամ ժո­ղո­վուր­դին՝ մաղ­թե­լով ուժ ու ո­գիի ա­րիու­թիւն՝ յաղ­թա­հա­րե­լու ա­հա­ւոր ա­ղէ­տի հե­տե­ւանք­նե­րը: ­Վի­րա­ւոր­նե­րուն կը մաղ­թեմ շու­տա­փոյթ ա­պա­քի­նում»:
Իր կող­մէ՝ ­­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը, կա­պի մէջ մտնե­լով Ա­տի­կէի մարզ­պե­տա­րա­նի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րին հե­տ իր ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը յայտ­նեց ու նաեւ ստա­ցաւ տե­ղե­կու­թիւ­նը, թէ հրդե­հի պատ­ճա­ռով՝ զո­հե­րուն մէջ հա­յե­րու մա­սին առ այժմ ո­րե­ւէ տուեալ չկայ: