­Հինգ­շաբ­թի՝ 1 ­Մարտ 2018ի կ­.ե. ժա­մը 3ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան դի­ւա­նը՝ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան հան­դի­պում ու­նե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան եւ կրօ­նից նա­խա­րար ­Գոս­թան­տի­նոս ­Ղավ­րօղ­լո­ւի հետ՝ վեր­ջի­նիս նա­խա­րա­րու­թեան գրա­սե­նեա­կէն ներս։
Ա­ռա­ջին հեր­թին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը պրն. նա­խա­րա­րին ներ­կա­յա­ցուց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը՝ յայտ­նե­լով, որ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին նո­րըն­տիր ա­ռաջ­նորդն է, որ ան­ցեա­լին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ որ­պէս հո­գե­ւոր հո­վիւ ծա­ռա­յե­լէ ետք՝ այժմ կը վե­րա­դառ­նայ ­Յու­նաս­տան, ստանձ­նե­լու թե­մին ա­ռաջ­նոր­դա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։ ­Շա­րու­նա­կե­լով՝ պրն. ա­տե­նա­պե­տը նաեւ ընդ­հա­նուր գի­ծե­րու մէջ պրն. նա­խա­րա­րին ներ­կա­յա­ցուց Ազ­գա­յին ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան սկզբունք­նե­րու հա­մա­ձայն գոր­ծող Ազ­գա­յին Իշ­խա­նու­թեանց վար­չա­կան դրու­թիւ­նը՝ շեշ­տե­լով ­Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­վար նկա­րա­գի­րը, որ աշ­խար­հա­կան տար­րին լայն եւ գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն կը վե­րա­պա­հէ հա­մայն­քի կեան­քէն ներս։
Անդ­րա­դառ­նա­լով հան­դիպ­ման նպա­տա­կին՝ պրն. ա­տե­նա­պե­տը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց պրն.­Նա­խա­րա­րին, որ ըն­դա­ռա­ջե­լով Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան դի­մում­նե­րուն՝ իր ա­ջակ­ցու­թեամբ կա­րե­լի ե­ղաւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու տա­սը ու­սու­ցիչ­նե­րու տաս­ներ­կու ամ­սո­ւան աշ­խա­տա­վար­ձի պե­տա­կան վճա­րում ա­պա­հո­վել։
Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պրն. նա­խա­րա­րին փո­խան­ցեց նաեւ գրա­ւոր հրա­ւէր՝ մասնա­կ­ցե­լու Հ.Կ.­Խա­չի Ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կի յո­բե­լի­նա­կան հան­դի­սու­թեան, ինչ­պէս նաեւ փա­փաք յայտ­նեց, որ այդ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ հրա­տա­րա­կո­ւե­լիք յու­շա­մա­տեա­նին մէջ նա­խա­րա­րը իր խօս­քը տրա­մադ­րէ։ Այս դի­մում­նե­րուն ա­ռըն­թեր՝ պրն. նա­խա­րա­րին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն այ­ցե­լու­թիւն տա­լու Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան փա­փա­քը։
Պրն. նա­խա­րա­րը իր ու­րա­խու­թիւ­նը եւ գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ՝ յայտ­նե­լով, որ պոլ­սա­կան իր ար­մատ­նե­րուն բե­րու­մով՝ լաւ ծա­նօթ է հա­յե­րու եւ հա­յու­թեան։ ­Նաեւ՝ իր մեծ հա­մա­րու­մը յայտ­նեց ­Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­վար վար­չա­կան դրու­թեան նկատ­մամբ։ Ինչ կը վե­րա­բե­րի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կա­տա­րած դի­մում­նե­րուն՝ յայտ­նեց, որ նա­խա­րա­րու­թիւ­նը իր կա­րե­լին կ’ը­նէ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն ա­ջակ­ցե­լու եւ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նեց նաեւ յա­ռա­ջի­կա­յին ներ­կա­յա­ցո­ւե­լիք ծրա­գիր­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան, եւ թէ՝ սի­րով պի­տի ըն­դա­ռա­ջէ ի­րեն ներ­կա­յա­ցուած հրա­ւէր­նե­րուն, ի­րենց ա­տե­նին։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց պրն ­նա­խա­րա­րին ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար՝ յայտ­նե­լով, որ որ­պէս ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տան ժա­մա­նե­լու ա­ռա­ջին օ­րե­րէն իսկ ծա­նօթ է նա­խա­րա­րի ան­ձին եւ գոր­ծու­նէու­թեան՝ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն ի նպաստ ցու­ցա­բե­րած ա­ջակ­ցու­թեանց ճամ­բով։ ­Նաեւ՝ յայտ­նե­լով իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը, որ նա­խա­րա­րի անձ­նա­կան օ­րի­նա­կով կրթա­նո­ւէր անձ­նա­ւո­րու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րէ ­Յու­նաս­տա­նի կրթա­կան եւ կրօ­նից նա­խա­րա­րու­թիւ­նը՝ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­մար կեն­սա­կան նկա­տուող կրթա­կան բո­լոր ծրա­գիր­նե­րուն եւ աշ­խա­տանք­նե­րուն։