Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ա­մա­նո­րեան գա­թա­յի բաշ­խում

0
42

Եր­կու­շաբ­թի, 29 ­Յու­նո­ւար 2024-ին ­Ֆիս­քի «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «­Թագ­ւոր եւ ­Ռո­զա Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­նի ա­մա­նո­րեան գա­թա­յի բաշ­խու­մը։ ­Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեան ժո­ղով­նե­րու, խոր­հուրդ­նե­րու, Ատ­տի­կէի ծխա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Թա­ղա­կան խոր­հուրդ­նե­րու, ­Տիկ­նանց մար­մին­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու եւ դպրաց դա­սե­րու ան­դամ­ներ, ինչ­պէս նաեւ ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մայն­քա­պետ ­Վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վէ­գէն ­Չո­լա­քեան, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի, ­Հա­մազ­գա­յի­նի վար­չու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րան­մի մար­մի­նի, հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րը, ու­սուց­չու­հի­ներ, ազ­գա­յին կեան­քի ե­րախ­տա­շատ վաս­տա­կա­ւոր եւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան շքան­շա­նա­կիր տի­կին ­Ման­նիկ Աշ­րեան։
Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան ող­ջու­նե­լով ներ­կա­նե­րը, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ա­մա­նո­րեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց բո­լո­րին։ ­Նաեւ, հա­կիրճ անդ­րա­դար­ձաւ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի գոր­ծու­նէու­թեանց ա­ռըն­թեր, յու­նա­հա­յու­թեան հետ առն­ջո­ւող պա­րա­գա­նե­րուն, նե­րառ­նե­լով ար­ցա­խա­հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած ճա­կա­տագ­րա­կան պայ­ման­նե­րը, ­Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռ­քի դի­մագ­րած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը։
­Գա­թա­յի բաշ­խու­մէն ա­ռաջ, թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան նոր տա­րո­ւան բա­րե­յա­ջող բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը, նկա­տե­լով որ ա­մա­նո­րեան ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած գա­թա­յի բաշխ­ման ա­ռիթ­նե­րը, սոսկ ձե­ւա­կան ա­ռիթ­ներ ըլ­լա­լէ ա­ւե­լի, ե՛ն նաեւ իւ­րա­քան­չիւր հա­ւա­քա­կան միա­ւո­րի հա­մար միաս­նա­բար նոյն նպա­տա­կին ի խնդիր աշ­խա­տե­լու եւ ար­դիւ­նա­ւոր գոր­ծու­նէու­թիւն ու­նե­նա­լու ա­ռիթ­ներ։ Այդ­պէս է նաեւ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մար, ո­րուն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը տո­ւեալ հա­մայն­քի կեան­քին մայր է­ջին վրայ տե­ղադ­րո­ւած է, ինչ որ ­Կի­լի­կի­ւոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան թե­մե­րու ա­ռա­քե­լու­թեան սկզբունք­նե­րուն մաս կը կազ­մէ։ ­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի տա­րե­կան հռչա­կագ­րե­րը ա­ռա­ւել շեշտ եւ հրա­մա­յա­կան պա­հանջք դրին այս ուղ­ղու­թեամբ։ ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի 2024-ը ­Մար­դու­ժի տա­րի հռչա­կա­գի­րի պրիս­մա­կէն դի­տե­լով սոյն հա­ւա­քը, իր ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան հան­գա­ման­քով եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ բո­լո­րիս կը թե­լադ­րէ միա­տեղ եւ հա­մա­դաշն կշռոյ­թով հա­մադ­րել յու­նա­հայ կեան­քը զբա­ղեց­նող բո­լոր տե­սա­կի աշ­խա­տանք­նե­րը։ Ա­մա­նո­րեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րուն անդ­րա­դառ­նա­լով, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը մէջ­բե­րեց ժո­ղովր­դա­յին ա­սոյթ մը, որ կ’ը­սէ՝ «պա­տա­հա­կան չէ որ…», որ կը նշա­նա­կէ, թէ ո­րե­ւէ աշ­խա­տան­քի կամ գոր­ծու­նէու­թեան դրա­կան թէ ժխտա­կան ար­դիւն­քը, հե­տե­ւանք է պատ­ճա­ռի մը։ ­Բո­լոր տե­սա­կի բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը փա­փա­քի սահ­ման­նե­րու մէջ կը մնան, ե­թէ ա­նոնց չմիա­նան ջանք ու ճիգ զա­նոնք ի­րա­գոր­ծե­լու հա­մար, այն­պէս ինչ­պէս հո­ղա­գործ մը , որ իր ար­տը հեր­կէ բայց չցա­նէր։ Ա­պա ա­ղօթ­քով եւ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րով օրհ­նե­լէ ետք ա­մա­նո­րեան գա­թան, ըստ ըն­կա­լեալ ձե­ւին, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տին կող­մէ բաժ­նո­ւե­ցաւ ներ­կա­նե­րուն։ ­Բախ­տա­ւոր ան­ձը ե­ղաւ Հ.Կ.­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չու­հի Ա­նոյշ ­Ֆեն­տեան , որ ստա­ցաւ հայ­կա­կան Ար­մաս գի­նի­ներ։

ԹՂԹԱԿԻՑ