Ազգային Առաջնորդարանը կը ցաւակցի ողբերգական արկածին համար

0
125

­Թեմ­պիի մէջ պա­տա­հած գնացք­նե­րու ար­կա­ծը, որ պատ­ճառ դար­ձաւ տաս­նեակ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու մա­հո­ւան եւ բազ­մա­թիւ վի­րա­ւոր­նե­րու կը շա­րու­նա­կէ ցնցել ամ­բողջ ­Յու­նաս­տա­նը։ Ինչ­պէս ար­դէն նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւով, յու­նա­հայ գա­ղու­թը եւս մաս­նակ­ցե­ցաւ ե­ռօ­րեայ ազ­գա­յին սու­գին, հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու եւ վար­ժա­րան­նե­րու դրօշ­նե­րը պար­զած ըլ­լա­լով կի­սա­կայմ։ ­Նաեւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր եւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­նու­նով հե­տե­ւեալ ցա­ւակ­ցա­գի­րը ղրկո­ւե­ցաւ երկ­րի վար­չա­պե­տին եւ յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ պե­տին.- «­Խոր կսկի­ծով կը մաս­նակ­ցինք ազ­գա­յին սու­գին, որ յայ­տա­րա­րո­ւե­ցաւ գնացք­նե­րու ող­բեր­գա­կան ար­կա­ծի զո­հե­րուն հա­մար։ ­Մեր ան­կեղծ ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նենք զո­հե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն։ Կ­՚ա­ղօ­թենք որ­պէս­զի ­Տէ­րը ուժ պար­գե­ւէ անձ­նա­պէս ­Ձե­զի եւ հա­մայն յոյն ժո­ղո­վուր­դին»։ Ն­շենք, որ ­Կի­րա­կի, 5 ­Մար­տին ­Յու­նաս­տա­նի հայ­կա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րո­ւե­ցաւ ար­կա­ծի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։