Այ­սօրուան թիւով, «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թը կը դառ­նայ 80 տա­րե­կան։ ­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան ու զար­գաց­ման ան­բա­ժան կա­րե­ւոր մաս­նի­կը ըլ­լա­լով, մեր թեր­թը ա­ռա­ւել խան­դով կը թե­ւա­կո­խէ իր ին­նե­րորդ տաս­նա­մեա­կը, մեր առ­ջեւ պար­զե­լով ա­պա­գայ ծրա­գիր­նե­րու նոր հո­լո­վոյթ մը, որ մօտ օ­րէն պի­տի դառ­նայ մեր ըն­թեր­ցող­նե­րու սե­փա­կա­նու­թիւ­նը։
­Շա­բաթ, 2 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան, բո­լո­րիս ժա­մադ­րա­վայ­րը թող ըլ­լայ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նը, ուր պի­տի նշո­ւի մեր թեր­թի 80-ա­մեայ վաս­տա­կը, որ­պէս ժա­ռանգ «­Նոր Օր»-ի հրա­տա­րա­կու­թեան՝ ա­ւե­լի քան 100 ա­ռաջ։
Այդ օ­րը, բո­լորս միաս­նա­բար՝ ըն­թեր­ցող, թեր­թի պաշ­տօ­նէու­թիւն եւ պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­ներ, վե­րա­նո­րո­գենք մեր հա­ւա­տար­մու­թիւ­նը եւ­րո­պա­կան տա­րած­քի միակ օ­րա­թեր­թին՝ «Ա­զատ Օր»-ին հան­դէպ։
Ա­պա­գա­յի հե­ռան­կա­րով, ան­սա­սան կամ­քով, հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։