Վե­րա­նո­րոգ կամ­քով «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թը կը թե­ւա­կո­խէ իր ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թեան 77-րդ ­տա­րին։ Եր­կար ճամ­բայ կտրած՝ յու­նա­հա­յու­թեան սի­րուած եւ փնտռո­ւած օ­րա­թեր­թը կը շա­րու­նա­կէ մնալ հայ լրագ­րու­թեան եւ մա­մու­լի պատ­նէ­շին վրայ, մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն առ­ջեւ բա­նա­լով հայ­րե­նի աշ­խար­հին եւ հա­յու­թեան հետ կա­պո­ւած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, մեր ազ­գա­յին ու գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­ներն, ­Հայ դա­տի ի­րա­գոր­ծում­ներն ու հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­ւա­ճում­նե­րը։
­Հայ մա­մու­լի դե­րը մեր ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս ա­նա­ռար­կե­լի է։ «Ա­զատ Օր»ը պի­տի շա­րու­նա­կէ հա­ւա­տա­րիմ մնալ իր հիմ­նա­դիր­նե­րու ի­տեալ­նե­րուն։
Ա­ռաջ­նոր­դո­ւած ըլ­լա­լով Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան քա­ղա­քա­կան եւ գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րու հա­րուստ կեն­սա­փոր­ձէն, իր կա­րե­ւոր եւ ա­ռանց­քա­յին մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ բե­րել յու­նա­հա­յու­թեան գո­յա­տեւ­ման ու վե­րել­քի հա­ւա­քա­կան ջան­քե­րուն։
Այս ա­ռի­թով, մեր բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը կը փո­խան­ցենք ­Յու­նաս­տա­նի եւ ար­տա­սահ­մա­նի մեր բո­լոր ըն­թեր­ցող­նե­րուն ու աշ­խա­տա­կից­նե­րուն, ո­րոնց բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ մեր թեր­թը կը շա­րու­նա­կէ իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը հայ մա­մու­լի ան­դաս­տա­նին մէջ։