­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի օ­րա­թեր­թը՝ «Ա­զատ Օր»ը կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 78-րդ ­տա­րին։ Այ­սօ­րո­ւան տա­րե­դար­ձը ա­ռի­թը կու տայ թեր­թի ըն­տա­նի­քին ու ըն­թե­րցող­նե­րուն՝ ան­գամ մը եւս խո­նար­հե­լու ա­նոր հիմ­նա­դիր­նե­րուն եւ ան­դարձ մեկ­նած աշ­խա­տող­նե­րուն յի­շա­տա­կին, ո­րոնք ան­սահ­ման նո­ւի­րու­մով, դժո­ւար պայ­ման­նե­րու տակ, վառ պա­հե­ցին այն ճրա­գը, որ 77 տա­րի­նե­րէ ի վեր կը ջեր­մաց­նէ մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն սիր­տե­րը, ա­մէն օր ա­նընդ­հատ հաս­նե­լով իւ­րա­քան­չիւ­րին ձեռ­քը եւ հրամց­նե­լով հա­յաշ­խար­հի բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը եւ զար­գա­ցում­նե­րը։ ­Միա­ժա­մա­նակ, թեր­թը հայ լե­զո­ւի ու դպրու­թեան կռո­ւան մը ե­ղած է, ո­րուն մէջ հա­յու­թեան մտա­ւո­րա­կան ծաղ­կում­նե­րը ի­րենց պա­րարտ հո­ղը գտած են եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րու ընդ­մէ­ջէն։
­Հա­կա­ռակ բո­լոր դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն, որ մեր մա­մու­լը կը դի­մագ­րա­ւէ իր ընդ­հան­րու­թեան մէջ, «Ա­զատ Օր» կը շա­րու­նա­կէ իր եր­թը, մնա­լով հա­ւա­տա­րիմ իր ա­ռա­քե­լու­թեան ու նպա­տա­կին։
Այս ա­ռի­թով, կը շնոր­հա­ւո­րենք ­Յու­նաս­տա­նի եւ ար­տա­սահ­մա­նի մեր ըն­թեր­ցող­ներն ու աշ­խա­տա­կից­նե­րը, բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք սա­տար կը հան­դի­սա­նան մեր թեր­թի գո­յա­տեւ­ման։