Օ­ղակ մը եւս ա­ւել­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի, ինչ­պէս նաեւ Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին լոյս տես­նող հայ­կա­կան միակ օ­րա­թեր­թին՝ «Ա­զատ Օր»-ի հրա­տա­րա­կու­թեան պատ­մու­թեան վրայ։
­Շա­բաթ, 25 ­Փետ­րո­ւա­րը, որ­պէս ա­ռա­ջին թի­ւի հրա­տա­րա­կու­թեան նշա­նա­կա­լից թո­ւա­կան, յատ­կանշեց թեր­թի եր­կար ու­ղիին վրայ կա­րե­ւոր մէկ տա­րո­ւան բո­լո­րու­մը հայ կեան­քի բազ­մա­թիւ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու ու փո­թոր­կոտ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, ա­պա մեր առ­ջեւ դրաւ ա­մուր հի­մե­րու վրայ նոր հանգ­րուան մը ա­ւելց­նե­լու պարտ­քը։
Այս յանձ­նա­ռու­թիւ­նը միայն թեր­թի ե­տին գտնո­ւող պա­տաս­խա­նա­տու մար­մի­նին կամ­քը չէ։ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ազ­գա­յին ու գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րու լոկ ար­տա­յայ­տի­չի պաշ­տօ­նին մէջ եր­բեք չմնաց մեր թեր­թը, այլ ա­ռա­ջին օ­րէն ու­նե­ցաւ ժո­ղովր­դա­յին յե­նա­րան, ան­սա­սան մնա­լով իր հա­ւա­տա­ւոր ըն­թեր­ցող­նե­րու ազ­գա­յին մտա­ծո­ղու­թեան դարբ­նո­ցի, ինչ­պէս նաեւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կե­նա­րար սիր­տը ըլ­լա­լու դե­րին վրայ։
Այս տա­րո­ւան մեկ­նար­կին ալ նշե­ցինք, թէ ժա­մա­նակ­նե­րու պա­հանջն է թեր­թի հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը տես­նել ար­դիա­կան ու նո­րա­ձեւ ըմբռնում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ։ ­Դիւ­րին չէ ո­րե­ւէ փո­խա­կեր­պու­թեան մա­սին մտա­ծել ու զայն գործ­նա­կան մի­ջո­ցի վե­րա­ծել։ ­Դեռ, ա­նոր մա­սին խօ­սե­լու եւ մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, մա­նա­ւանդ ե­րի­տա­սարդ խա­ւին հետ զրու­ցե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը՝ գործ­նա­կան ճամ­բան ո­րո­նե­լու կա­րե­ւոր հանգ­րո­ւան­նե­րէն մէ­կը կը հան­դի­սա­նայ։
­Կը թե­ւա­կո­խենք 79-րդ ­տա­րին, մեր առ­ջեւ ու­նե­նա­լով բազ­մա­պի­սի մար­տահ­րա­ւէր­ներ՝ ազ­գա­յին ու գա­ղու­թա­յին, ո­րոնց ներ­կա­յա­ցու­մը, հան­րա­յին խօսք ու կար­ծիք ձե­ւա­ւո­րե­լու հրա­մա­յա­կա­նը, վեր­ջա­պէս՝ մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քը միշտ բե­ղուն ու հայ­րե­նա­կեդ­րոն պա­հե­լու ճի­գը պի­տի շա­րու­նա­կեն մնալ թեր­թի ա­ռա­քե­լու­թեան ու գո­յու­թեան էա­կան պատ­ճառ­նե­րը։
­Կը շնոր­հա­ւո­րենք ­Յու­նաս­տա­նի եւ ար­տա­սահ­մա­նի մեր ըն­թեր­ցող­ներն ու աշ­խա­տա­կից­նե­րը, բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք սա­տար կը հան­դի­սա­նան թեր­թի գո­յա­տեւ­ման։