Ա­զատ Օր»-ը նշեց իր հրա­տա­րա­կու­թեան 80-ա­մեա­կը

0
69

­Շա­բաթ, 2 ­Մարտ 2024-ի ե­րե­կո­յեան, ժո­ղո­վուր­դի ան­նա­խըն­թաց ներ­կա­յու­թեամբ, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի 80-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շքեղ ե­լոյ­թը, միա­ժա­մա­նակ նշո­ւե­ցաւ «­Նոր Օր»-ի հիմ­նադրու­թեան 100-ա­մեա­կը։ ­Պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­գի­րի ըն­թաց­քին յա­տուկ յու­շա­նո­ւէր­նե­րով պար­գե­ւատ­րո­ւե­ցան թեր­թի ան­ցեա­լի վար­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, գոր­ծա­կից­ներ եւ վաս­տա­կա­ւոր ըն­թեր­ցող­ներ։ ­Յա­ջոր­դեց ըն­կե­րա­յին ե­րե­կոյ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մէջ, ո­րուն ըն­թաց­քին կա­տա­րո­ւե­ցան սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թին­ներ։
­Յա­ջոր­դիւ, ման­րա­մասն թղթակ­ցու­թեամբ եւ նկար­նե­րով պի­տի անդ­րա­դառ­նանք բա­ցա­ռիկ ե­լոյ­թին։

«Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը կը շնոր­հա­ւո­րէ «Ա­զատ Օր»-ի 80-ա­մեա­կը

­Լի­բա­նա­նի մէջ հրա­տա­րա­կո­ւող մեր պաշ­տօ­նա­կից «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը հե­տե­ւեալ մաղ­թան­քը հրա­տա­րա­կած է, շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար թեր­թիս հիմ­նադ­րու­թեան 80-ա­մեա­կը։

Շ­նոր­հա­ւո­րե­լով «Ա­զատ Օր»-ի 80-ա­մեա­կը

Շ­նոր­հա­ւո­րե­լով մեր գոր­ծըն­կեր «Ա­զատ Օր»-ի 80-ա­մեա­կը, ա­ռի­թը պատ­շաճ կը նկա­տենք մաղ­թե­լու բա­րի երթ, եւ ող­ջու­նե­լու նոր ձե­ւա­չա­փով թեր­թի ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու ո­րո­շու­մը։ Վս­տահ ենք, որ «Ա­զատ Օր»-ի շուրջ հա­մախմբուած խմբագ­րա­կազ­մը, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի քա­ջա­լե­րան­քով եւ ա­ջակ­ցու­թեամբ պի­տի շա­րու­նա­կէ՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման ու տա­րած­ման, յու­նա­հայ կեան­քի բազ­կե­րա­կին կշռոյթ­նե­րուն հա­մըն­թաց նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն ու ձեռ­նարկ­նե­րուն թղթակ­ցու­թիւն­նե­րը  հան­րայ­նաց­նե­լու, հայ­րե­նա­կան  եւ սփիւռ­քեան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը լու­սա­բա­նե­լու եւ մեր գա­ղա­փա­րա­կան ոսպ­նեա­կով մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ ու վեր­լու­ծում­ներ ըն­թեր­ցո­ղին հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լու իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը։
Ա­յո՛. ի­րա­ւա՛մբ «­Դէ­պի Ա­պա­գան նա­յող տես­լա­կա­նով»։
­Բա­րի՛ երթ, սի­րե­լի «Ա­զատ Օր»։
­Նաեւ, այս ա­ռի­թով «Ազ­դակ» հրա­տա­րա­կած է թեր­թիս Ուր­բաթ, 1 ­Մար­տի խմբագ­րա­կա­նը։