ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Ե­կէք մտա­ծենք այն չորս տար­բեր շրջան­նե­րուն մա­սին, որ յու­նա­հա­յու­թեան օ­րա­թերթ «Ա­զատ Օր»ը թե­ւա­կո­խեց իր 75ա­մեայ ճա­նա­պար­հին մէջ։
1923 — 1940. ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տէն ետք ­Յու­նաս­տան հաս­տա­տո­ւած հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն նոր շունչ ու յոյս ներշն­չող ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հրա­տա­րա­կած «­Նոր Օր»ը՝ հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բող կա­րե­ւոր ազ­դակ­նե­րէն կը հան­դի­սա­նար։ ­Յե­տա­գա­յին, իւ­րա­քան­չիւր սփիւռ­քա­հայ գա­ղու­թի կազ­մա­կերպ­ման մէջ չորս կա­րե­ւոր բա­ղադ­րիչ­ներ ի­րենց անհ­րա­ժեշտ դե­րը պի­տի գտնէին գա­ղութ­նե­րու հա­ւա­քա­կան յի­շո­ղու­թեան մէջ։ Ե­կե­ղե­ցի, դպրոց, միու­թիւն­ներ, թերթ։
1945 — 1965. Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մէն ետք, երբ ­Յու­նաս­տան ծան­րօ­րէն վի­րա­ւո­րո­ւած, բայց յաղ­թա­կան ո­գիով, դուրս կու­գար պա­տե­րազ­մի ու ներ­քա­ղա­քա­ցիա­կան կռիւ­նե­րու դա­ժան օ­րե­րու ար­հա­ւիր­քէն, «Ա­զատ Օր»ը յու­նա­հա­յու­թեան աշ­խուժ կեան­քին ար­տա­յայ­տի­չը կը դառ­նար։ ­Դար­ձեալ նոր հո­րի­զոն­նե­րու նո­ւաճ­ման ակն­կա­լի­քով, շատ ա­ւե­լի յոյ­սով։ Ո­րով­հե­տեւ, ար­դէն կը սկսէր զօ­րա­ւոր հիմք դնել հա­յու­թեան սրտին մէջ ­Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րա­կան պայ­քա­րը, իր բո­լոր ե­րես­նե­րով։
1970 — 1991. ­Ճոխ ու բազ­մա­պի­սի գոր­ծու­նէու­թեամբ կա­յա­ցած գա­ղութ ըլ­լա­լով, ­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը իր ու­ժե­րը կը լա­րէր, ա­պա­հո­վու­թեամբ կա­ռու­ցե­լով յե­տա­գայ իր ըն­թաց­քը։
­Հայ լե­զուն, հայ ո­գին, հայ մշա­կոյ­թը եւ հա­յու ինք­նու­թիւ­նը պաշտ­պա­նե­լու ճի­գը կը դառ­նար ա­ռաջ­նա­կարգ։ ­Մին­չեւ այս թո­ւա­կան՝ թեր­թը տպա­գիր ա­մէ­նօ­րեայ օ­րա­թերթ էր, սա­կայն ար­դէն յայտ­նի կը դառ­նար մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լի դաշ­տէն ներս փո­փո­խու­թեան ա­լի­քը, ո­րու ար­ձա­գանգ­նե­րը կը հաս­նէին մեր թեր­թին եւս։
­Նոր հա­մա­կարգ­չա­յին հա­մա­կարգ, նոր ո­րակ տպագ­րու­թեան մէջ եւ դան­դաղ քայ­լե­րով ըն­թա­ցող հա­մա­ցան­ցա­յին կապ։ Ա­րագ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան դաշ­տը ար­դէն եր­բեք նոյ­նը պի­տի չըլ­լար ան­կէ ետք։
1991 — 2021. Ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը կը կեդ­րո­նա­նար հայ­րե­նի­քի ամ­րապնդ­ման եւ հզօ­րաց­ման խնդրին մէջ, ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մէն ետք։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դը իր ամ­բող­ջա­կան նե­րու­ժը կը տրա­մադ­րէր հայ­կա­կան մեր զոյգ պե­տու­թիւն­նե­րու կա­յաց­ման գոր­ծին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար դա­տին ծա­ռա­յե­լու գե­րա­գոյն նպա­տակ­նե­րով։ ­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը իր ան­շա­հախն­դիր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէր, իսկ «Ա­զատ Օր» իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս կը վե­րա­հաս­տա­տէր, մեր ժո­ղո­վուր­դի իղ­ձե­րու ար­տա­յայ­տի­չը հան­դի­սա­նա­լով։ ­Նոր կա­պեր կը հաս­տա­տո­ւէին հայ­րե­նի մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, մինչ տպա­գիր օ­րա­թեր­թի կող­քին կ­’ա­ւել­նա­յին կայ­քէջ, ­Դի­մա­տետր, Եու­թուպ եւ ժա­մա­նա­կի պար­տադ­րած ար­դիա­կան մի­ջոց­ներ։
Ին­չո՞ւ հար­կը զգա­ցի թո­ւե­լու այս հանգ­րուան­նե­րը։ Ո­րով­հե­տեւ իմ եւ վստա­հա­բար շա­տե­րու գի­տակ­ցու­թեան մէջ՝ «Ա­զատ Օր»ի ճա­նա­պար­հը նոյ­նա­ցած է յու­նա­հայ գա­ղու­թի վեր­ջին 100 տա­րո­ւայ պատ­մու­թեան հետ։ ­Մեր գա­ղու­թի ան­ցած վե­րի­վայ­րում­նե­րու ըն­թաց­քը իր ար­տա­ցո­լա­ցու­մը ու­նե­ցած է մեր օ­րա­թեր­թին վրայ։ Ի զուր չէ որ կ­’ը­սենք, թէ «Ա­զատ Օր» ե­ղած է մեր հա­սա­րա­կա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ քա­ղա­քա­կան կեան­քի գոր­ծու­նէու­թեան հա­յե­լին։ ­Հոն տեղ գտած է հայ զան­գո­ւա­ծը հե­տաքրք­րող լրա­տո­ւու­թիւ­նը, հայ լե­զուն, գի­րը եւ գրա­կա­նու­թիւ­նը, պատ­մո­ւած­քը եւ յօ­դո­ւա­ծը, միտ­քե­րու եւ գա­ղա­փար­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեան, բաց զրոյց­նե­րու եւ քննար­կում­նե­րու որ­պէս հար­թակ։ ­Մա­նա­ւանդ, ամ­րապն­դած է հայ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մի­ջեւ մտա­յին եւ հո­գե­կան կա­պը, մէկ ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւն դարձ­նե­լով ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին գտնո­ւող հա­յու­թիւ­նը ու զայն կա­պե­լով հա­մա­հայ­կա­կան շղթա­յին։
Ան­շուշտ յու­նա­հայ ըն­կե­րու­թեան բա­ղադրու­թիւ­նը միա­տե­սակ չէ: ­Կը տա­րու­բե­րին մօ­տե­ցում­նե­րը օ­րա­թեր­թի դե­րի ու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան գծով: ­Կա­րե­լի է նաեւ հաս­տա­տել թէ հայ­կա­կան օ­րա­թեր­թի դաս­տիա­րակ­չա­կան դե­րը թե­րագ­նա­հա­տո­ւած է, կամ բա­ւա­րար հասկ­նա­լի չէ մեր գա­ղու­թի բո­լոր ազ­գա­յին­նե­րուն մօտ: Եւ այս հե­տաքրք­րա­կան տար­բե­րու­թիւն­ներն են որ բա­րե­լա­ւու­մի շա­րու­նա­կա­կան պա­հան­ջը կը ստեղ­ծեն, գի­տակ­ցե­լով թէ լայն հո­րի­զոն­ներ կան դեռ նո­ւա­ճե­լիք։
­Ներ­կա­յիս մամ­լոյ դաշ­տը փո­խա­կեր­պո­ւած է։ ­Հայ մա­մու­լին ա­ռըն­թեր կայ հսկայ այլ աշ­խարհ մը. ե­լեկտ­րո­նա­յին եւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու աշ­խար­հը, ո­րը շա­տե­րը կը շփո­թեն դա­սա­կան մա­մու­լին հա­ւա­սար սե­պե­լով, ուր սա­կայն մա­մու­լի կա­նոն­նե­րը ի զօ­րու չեն։ ­Կան պա­րա­գա­ներ երբ շատ դժուար ու ան­հասկ­նա­լի կը դառ­նայ ճշմար­տու­թիւ­նը նշմա­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցը։ ­Մինչ թեր­թե­րու եւ հա­ւաս­տի լրա­տո­ւա­կան աղ­բիւր­նե­րուն հա­մար լու­րի հա­ղոր­դու­մը պէտք է ան­պայ­մա­նօ­րէն հաս­տա­տո­ւած ըլ­լայ։ ­Թեր­թի ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թեան վե­րա­բե­րող լրջա­գոյն նա­խա­պայ­ման է այս։
Որ­քան ժա­մա­նակ տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին բնա­գա­ւա­ռը օ­րէօր կը փո­խո­ւի եւ տպա­գիր մա­մու­լի ըն­թեր­ցող­նե­րու կող­քին կ­՚ա­ւել­նան բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք ի­րենց ձեռ­քի հե­ռա­ձայ­նի կամ հա­մա­կար­գի­չի պաս­տա­ռին վրայ է որ լրա­տո­ւու­թեան կը հե­տե­ւին, հայ թեր­թը պար­տա­ւոր է չյանձ­նո­ւիլ ճա­կա­տագ­րա­կա­նու­թեան, այլ ա­ռաջ­նոր­դուիլ հե­ռա­տե­սու­թեամբ եւ իր ըն­թեր­ցող­նե­րուն տրա­մադ­րել բո­լոր այդ տար­բե­րակ­նե­րը։
Ո­րով­հե­տեւ ըն­թեր­ցո­ղը միշտ պի­տի փնտռէ լու­րի թար­մու­թիւ­նը։ Եւ այ­լեւս շատ դիւ­րին է գտնել այն։ ­Փաս­տը մեր առ­ջեւ ներ­կա­յա­ցաւ Ար­ցա­խի դէմ Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած յար­ձա­կու­մին յա­ջորդ օրն իսկ, երբ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րուն մէջ ժա­մը ժա­մուն կա­րե­լի էր հե­տե­ւիլ զար­գա­ցող դէպ­քե­րուն, նոյ­նիսկ անձ­նա­կան է­ջե­րու ընդ­մէ­ջէն։ ­Խօ­սուն լու­սան­կար­նե­րը եւ ցնցող ե­րիզ­նե­րը պա­տե­րազ­մի սահմր­կե­ցու­ցիչ ժա­մա­նա­կագ­րու­թիւ­նը վայր­կեա­նա­կան մեր առ­ջեւ կը պար­զէին։ 45 օր մնա­ցինք այդ պաս­տառ­նե­րուն առ­ջեւ, ի­րա­րու հա­կա­սող զգա­ցում­նե­րով՝ անձ­կու­թեամբ, ցա­սու­մով, հպար­տու­թեամբ, զայ­րոյ­թով, յու­զու­մով։
Ինչ որ մե­զի կը յու­շէ, թէ թեր­թի մը դե­րը միայն լրա­տո­ւու­թիւն տրա­մադ­րե­լով չի սահ­մա­նա­փա­կո­ւիր, այլ հիմ­նա­կա­նօ­րէն զգա­ցում ու գա­ղա­փար է որ կը փո­խան­ցէ, իւ­րա­յա­տուկ երկ­խօ­սու­թեան մը մէջ մտնե­լով իր ըն­թեր­ցո­ղին հետ։
­Յու­նա­հա­յու­թեան օ­րա­թեր­թը ըլ­լա­լով՝ «Ա­զատ Օր» կանգ­նած է 75-ա­մեայ իր վաս­տա­կին առ­ջեւ. ­Հա­րիւ­րա­մեակ­ներ նո­ւա­ճե­լու եւ մեր երկ­խօ­սու­թիւ­նը ընդ­միշտ կեն­դա­նի պա­հե­լու մաղ­թան­քով։