«­Մենք թոյլ չենք տար,
որ հայ­կա­կան կող­մի հետ
խօ­սեն ու­ժի լե­զո­ւով»

Ա­րե­ւե­լեան ­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խնդի­րը այ­լեւս մի­ջազ­գա­յին կնճի­ռի մը վե­րա­ծո­ւած է, որ ­Թուր­քիոյ ծա­ւա­լա­պաշտ եւ վտան­գա­ւոր քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով, ա­մէն պա­հու կրնայ պայ­թիլ՝ ան­նա­խա­դէպ հե­տե­ւանք­նե­րով։ Ի՞նչ է ­Հա­յաս­տա­նի կե­ցո­ւած­քը այս կա­րե­ւոր խնդի­րին հա­մար։

­Նախ, շնոր­հա­կա­լու­թիւնս ձեզ կը յայտ­նեմ այ­ցե­լու­թեան հա­մար եւ ինձ ա­ռիթ տա­լու ձեզ հետ կի­սե­լու եւ ներ­կա­յաց­նե­լու մեր մտքե­րը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ու վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին:
Ինչ վե­րա­բե­րում է ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րին ­Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վի եւ ­Թուր­քիա­յի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ, ­Հա­յաս­տա­նը տա­րի­ներ շա­րու­նակ միշտ զգու­շաց­նում էր, թէ՛ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեա­նը, թէ՛ մեր եր­կողմ հար­թակ­նե­րի վրայ, որ ­Թուր­քիա­յի այս մօ­տե­ցու­մը մի օր բե­րե­լու է վտանգ, ոչ միայն ­Հա­յաս­տա­նի, այլ ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մար: Այ­սօր, ­Թուր­քիան մի քա­նի ուղ­ղու­թեամբ է այդ լա­րո­ւա­ծու­թիւ­նը բե­րում եւ ո­րը տես­նում ենք ­Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վում եւս:
Ինչ նշա­նա­կում է ­Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վի խնդի­րը, գի­տէք, թէ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թեամբ հան­դէս է ե­կել: ­Կանգ­նած է ­Յու­նաս­տա­նի կող­քին եւ քննա­դա­տում է ­Թուր­քիա­յի ներ­խու­ժու­մը ­Մի­ջերկ­րա­կան ծով ու տա­րա­ծաշր­ջան: ­Մեզ հա­մար ա­նըն­դու­նե­լի է, սա­կայն զար­մա­նա­լի չէ: Ո­րով­հե­տեւ, մենք որ­պէս ­Հա­յաս­տան, ­Թուր­քիա­յից բազ­միցս տե­սել ենք նման մօ­տե­ցում տա­րա­ծաշրջա­նում: Օ­րի­նակ՝ դուք շատ լաւ գի­տէք, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան հարցն է, ուր­տեղ ­Թուր­քիան միակ եր­կիրն է, որ այս­պէս բաց, հա­րիւր տո­կո­սով, ա­ջակ­ցում է, պաշտ­պա­նում է, օգ­նում է եւ հրահ­րում է Ատր­պէյ­ճա­նի կե­ցուած­քը Ար­ցա­խի նկատ­մամբ. եւ ոչ միայն Ար­ցա­խի, այ­լեւ վեր­ջերս ­Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ:
­Թուր­քիա­յի մօ­տե­ցու­մի մա­սին տա­րա­ծաշր­ջա­նում, մի օ­րի­նակ կա­րող եմ ձեզ բե­րել՝ յու­լի­սեան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը եւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մը, որ ե­ղաւ հայ­կա­կան դիր­քե­րի վրայ։ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կում դէ­պի Ար­ցախ մենք միշտ ենք տես­նում, բայց ­Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նին վրայ լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կու­մը՝ ա­ռա­ջին ան­գամն էր: ­Սա շա­րու­նա­կու­թիւնն էր Ա­լիե­ւի յար­ձա­կո­ղա­պաշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան Ե­րե­ւա­նի վրայ՝ որ­պէս «Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րածք»։ ­Թուր­քիան միակ եւ ա­ռա­ջին եր­կիրն էր, որ հա­րիւր տո­կո­սա­նոց ա­ջակ­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րեց Ատր­պէյ­ճա­նին եւ ող­ջու­նեց այս մօ­տե­ցու­մը: Եւ միշտ ալ կ­՚ող­ջու­նէ, բայց այս մէ­կը վե­րա­բեր­ւում էր ­Հա­յաս­տա­նին: Ատր­պէյ­ճա­նը ա­նում է այն ինչ որ ­Թուր­քիան թե­լադ­րում է: ­Սա վառ օ­րի­նակ է ուղ­ղա­կի։ ­Մեզ հա­մար հի­մա, ­Հա­յաս­տա­նի մեր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հիմ­նա­կան կէ­տե­րից է եւ մենք հա­մա­գոր­ծակ­ցում ենք թէ՛ ­Յու­նաս­տա­նի, թէ՛ ­Կիպ­րո­սի թէ՛ ու­րիշ եր­կիր­նե­րի հետ՝ ինչ­պէս կա­րե­լի է ­Թուր­քիան զսպո­ւա­ծու­թեան բե­րել եւ փոր­ձել ետ կանգ­նեց­նել այս վտան­գա­ւոր գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րից:

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ, նա­խա­գահ Ա­լիեւ ըն­դու­նե­լով յոյն նո­րան­շա­նակ դես­պա­նը, փաս­տօ­րէն թշնա­մա­կան կե­ցո­ւածք ցու­ցա­բե­րեց ­Յու­նաս­տա­նի դէմ։ ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին յա­տուկ ակ­նարկ ը­րաւ նաեւ ­Հա­յաս­տա­նին եւ ե­ռա­կողմ զի­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի հետ։ Ինչ­պէ՞ս կը մեկ­նա­բա­նէք կա­տա­րո­ւա­ծը։

Ես ինքս որ­պէս դես­պան, կա­րող եմ ձեզ վստա­հեցնել, որ երբ դես­պա­նը գա­լիս է հա­ւա­տար­մա­գիր յանձ­նե­լու երկ­րի ղե­կա­վա­րին, այդ հան­դի­պու­մը երկ­րի ղե­կա­վա­րին հետ ա­ւե­լի շատ քա­ղա­քա­վար հան­դի­պում է, քան բա­նակ­ցա­յին կամ ո­րե­ւէ հար­ցի քննարկ­ման հան­դի­պում: Այ­սինքն, դես­պա­նը ին­քը ա­ռա­ջին ան­գամ ոտք է դնում եր­կիր, յանձ­նում է իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րը, ներ­կա­յա­նում է երկ­րի ղե­կա­վա­րին, փո­խան­ցում է ող­ջոյն­նե­րը եւ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը իր երկ­րի ղե­կա­վա­րից՝ նստա­վայր եր­կիր: ­Խօ­սակ­ցու­թիւ­նը որ գնաց Ա­լիե­ւի եւ նո­րան­շա­նակ յոյն դես­պա­նի մի­ջեւ մի քիչ զար­մա­նա­լի էր, ո­րով­հե­տեւ այդ դաշ­տը չէր որ­տեղ պէտք էր դես­պա­նի հետ խօ­սել նման խնդիր­նե­րի մա­սին: ­Սո­վո­րա­պէս, նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կան­չում է դես­պա­նին եւ նրա հետ նման բա­ներ խօ­սում:
Խն­դիր­նե­րը, ո­րու մա­սին Ա­լիե­ւը խօ­սում էր, մե­զի հա­մար զար­մա­նա­լի չէին, ո­րով­հե­տեւ մենք վեր­ջին 30 տա­րի­նե­րին Ա­լիե­ւից միայն նման բան էինք լսում։ Ինչ վե­րա­բե­րում է, որ ին­քը քննա­դա­տու­թեան տակ դրեց ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը իր գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, ի հար­կէ զար­մա­նա­լի ոչ մի բան կայ:
­Հի­մա, Ա­լիե­ւը եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ան­շուշտ ու­րախ չեն մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար թէ՛ ­Յու­նաս­տա­նի, թէ՛ ­Կիպ­րո­սի հետ՝ ոչ միայն ռազ­մա­կան, այլ նաեւ տար­բեր բնա­գա­ւառ­նե­րում։
Ա­լիե­ւը ­Յու­նաս­տա­նի դես­պա­նին ­Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ ո­րե­ւէ նոր բան չա­սեց: Այ­սինքն՝ ո­րե­ւէ նոր բան, որ մենք կա­րող էինք լսել Ա­լիե­ւից մենք չի լսե­ցինք: ­Մենք միշտ Ա­լիե­ւից լսել ենք նման սպառ­նա­լիք­ներ եւ մօ­տե­ցում ­Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յե­րի հան­դէպ:
Ան­շուշտ, չի վե­րա­բե­րում միայն ­Հա­յաս­տա­նին, այլ ամ­բողջ մեր ազ­գին: Իմ մօ­տե­ցու­մը գի­տէք ոնց է՝ երբ որ դու գի­տես, որ դի­մա­ցի կող­մը մի նոր բան չի ա­նում, չես զար­նում: ­Պար­զա­պէս, մենք միշտ ա­ռա­ջար­կել ենք, որ մօ­տե­ցու­մը պէտք է փո­խո­ւի. ե­թէ դու ու­զում ես հար­ցը կար­գա­ւո­րես, պէտք է մօ­տե­ցում փո­խես: Ե­թէ դու մօ­տե­ցում չես փո­խում, ոչ մի բան չի փո­խո­ւե­լու: Մ­նա­լու է այն­պէս ոնց որ կայ: Իսկ Ա­լիե­ւի վեր­ջին վե­րա­բեր­մուն­քը ­Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ, ես չեմ ա­սում Ար­ցա­խի, այլ ­Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ, մենք ար­դէն վեր­ջին տա­րի­նե­րին ենք տես­նում: ­Սա գի­տէ՞ք թէ ինչ է: ­Սա ոչ միայն մո­լո­րա­կա­յին ար­տա­յայ­տու­թիւն է, որ «մենք հա­րուստ ենք, դուք չէք», այլ նաեւ Ա­լիե­ւը բա­ցա­յայտ տար­բեր հար­թակ­նե­րում ին­քը յայ­տա­րա­րում է՝ որ ուր մնաց Ար­ցա­խը, «Ե­րե­ւանն էլ պատ­մա­կան ատր­պէյ­ճա­նա­կան հող է, ­Զան­գե­զուրն էլ պատ­մա­կան ատր­պէյ­ճա­նա­կան հող է եւ դա մի օր լի­նե­լու է մե­րը», եւ դա մենք պէտք է վե­րա­դարձ­նենք: Ապ­սուր­տը (ան­հե­թե­թու­թիւն – Խմբ.) հա­սել է նրան, որ ոչ միայն Ար­ցա­խից են ու­զում, այլ ար­դէն ­Հա­յաս­տա­նից, իսկ ­Թուր­քիան եր­բե­ւի­ցէ խոր­հուրդ չի տայ Ատր­պէյ­ճա­նին որ զսպո­ւա­ծու­թիւն ցու­ցա­բե­րի, հա­կա­ռա­կը, ­Թուր­քիան այս ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րի մէջ լուրջ մաս­նակ­ցու­թիւն ու­նի:

Այդ հան­դի­պու­մէն վերջ, կը կար­ծէ՞ք որ ­Յու­նաս­տան պի­տի հա­կազ­դէ։ Ի՞նչ է ձեր գնա­հա­տու­մը։

Ես զրու­ցել եմ դրա­նից յե­տոյ թէ՛ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեա­նե­րի, թէ՛ քա­ղա­քա­կան ան­ձանց հետ՝ սկսած պատ­գա­մա­ւոր­նե­րից, ե՛ւ քա­ղա­քա­գէտ­նե­րի հետ: Այ­սինքն, զրու­ցել եմ գո­նէ 7-8 պատ­գա­մա­ւո­րի հետ, դեռ չեմ ա­սում ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թեան, ո­րոնց վե­րա­բեր­մուն­քը խիստ բա­ցա­սա­կան է: Ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը որ ու­նե­ցել են կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը եւ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը, ես ի­րանց տե­ղը չեմ կա­րող պա­տաս­խա­նել, բայց ա­մե­նայն դէպս, ինչ որ իմ հետս են խօ­սել ռէաք­սիան (հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը – Խմբ.) շատ բա­ցա­սա­կան էր, այ­սինքն ա­նըն­դու­նե­լի էր: ­Բո­լո­րը մի բան են ա­սում՝ ան­շուշտ խնդիր­ներ կա­րող են լի­նել եր­կիր­նե­րի մէջ, բայց խնդի­րը այս­պէս ձե­ւի չեն ներ­կա­յաց­նում:
Ես հա­մա­ձայն եմ, ­Յու­նաս­տա­նը այն եր­կի­րը չէ ո­րու հետ կա­րող ես խօ­սել սպառ­նա­լիք­նե­րով կամ ու­ժի լե­զո­ւով: ­Դա ոչ միայն Ատր­պէյ­ճա­նին, նաեւ ­Թուր­քիա­յին է վե­րա­բե­րում: Այ­սինքն, ես ա­ւե­լի քան վստահ եմ, որ ­Յու­նաս­տա­նը ին­քը թոյլ չի տար, որ ի­րեն հետ խօ­սեն ոչ յար­գա­լից: Խն­դիր­նե­րը կար­գա­ւոր­ւում են ու­րիշ մա­կար­դա­կի վրայ: Ոչ թէ այս­պէս, գի­տէք՝ խօ­սել սպառ­նա­լի­քով, չեմ կար­ծում ­Յու­նաս­տա­նը դա թոյլ կու­տայ: Իմ կող­մէ, իմ հան­դի­պում­նե­րի ա­ռի­թով, ­Հա­յաս­տա­նը միշտ փոր­ձել է չխառ­նո­ւել ներ­քին խնդիր­նե­րին, բայց գո­նէ ինձ հետ բաց քննար­կել են այս հար­ցը, եւ ի հար­կէ ի­րենց հա­մար ա­նըն­դու­նե­լի էր:

Այս ե­ղե­լու­թէ­նէն յե­տոյ, կը կար­ծէ՞ք, որ ­Յու­նաս­տան ա­ւե­լի հեշտ կեր­պով դրա­կան մօ­տե­ցում պի­տի ցու­ցա­բե­րէ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին վե­րա­բե­րեալ, քա­նի որ ան ա­ւե­լի զգու­շա­ւոր կե­ցո­ւածք կը պա­հէ, կա­պո­ւած կիպ­րա­կան հիմ­նա­հար­ցին։

Մենք չենք սպա­սեր ո­րե­ւէ լա­րո­ւա­ծու­թեան երկրնե­րի մի­ջեւ, կամ ինչ որ մի գոր­ծըն­թա­ցի: ­Մենք միշտ ակ­տիւ կեր­պով փոր­ձել ենք հար­ցը ներ­կա­յաց­նել, թէ՛ ­Յու­նաս­տա­նում, թէ՛ այլ երկր­նե­րի մօտ: ­Մենք այ­սօր Ար­ցա­խի հար­ցը ներ­կա­յաց­նում ենք մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեա­նը, որ­պէս մի երկ­րի, ո­րը ինքն է ո­րո­շել իր ճա­կա­տա­գի­րը, ին­քը ո­րո­շել է իր ա­պա­գան։ ­Մենք տես­նում ենք այ­սօր Ար­ցա­խը որ­պէս մի եր­կիր իր բո­լոր չա­փա­նի­շե­րով, ո­րը ու­նի իր կեան­քը, ու­նի իր ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը, իր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը, ու­նի իր տնտե­սու­թիւ­նը: Ուս­տի, մենք չենք սպա­սում որ եր­կիր­նե­րը ինչ որ խնդիր ու­նե­նան եւ մենք ինչ որ ակ­տի­ւաց­նենք (գործ­նա­կա­նաց­նենք – Խմբ.) կամ պա­սի­ւաց­նենք (ան­գոր­ծու­թեան մատ­նենք – Խմբ.):
­Մենք, ան­կախ ա­մէն ին­չից, ակ­տի­ւաց­նե­լու ենք, եւ ես սրա­նից ա­ռաջ ա­սե­ցի, որ մենք ա­մէն ինչ ա­նում ենք, որ­պէս­զի հար­ցը խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով լու­ծենք եւ ու­ժի կի­րա­ռու­մը հա­կա­ռա­կոր­դի կող­մից ոչ մի հար­ցի լու­ծում չի բե­րե­լու։ Ա­ռա­ւել եւս ա­սեմ, որ մենք թոյլ չենք տար, որ հայ­կա­կան կող­մի հետ խօ­սեն ու­ժի լե­զո­ւով: ­Մենք պա­տաս­խա­նել ենք ուժ­գին եւ պա­տաս­խա­նե­լու ենք ա­ւե­լի ծանր: Այ­սինքն, դա մենք ցոյց ենք տո­ւել եւ միշտ ցոյց ենք տա­լու՝ ե­թէ Ատր­պէյ­ճա­նին եւ ­Թուր­քիա­յին թւում է, որ կրնան խօ­սել հայ­կա­կան կող­մի հետ ու­ժի լե­զո­ւով, մենք էլ ու­ժի լե­զո­ւով կը պա­տաս­խա­նենք: ­Պար­զա­պէս, մենք միշտ ի­րենց ա­ռա­ջար­կում ենք չ­՚օգ­տա­գոր­ծել դա, ո­րով­հե­տեւ ոչ մի բա­նի չի բե­րեր այդ: Այս­քինքն, հար­ցի լուծ­ման տար­բե­րակ չի բե­րե­լու: ­Մենք ա­ռա­ջար­կում ենք խօ­սել դի­ւա­նա­գի­տա­կան լե­զո­ւով եւ ոչ ու­ժի: Իսկ, ինչ վե­րա­բե­րում է ակ­տի­ւաց­ման, ա­սե­ցի, մենք ան­կախ ա­մէն ին­չից, այդ հար­ցը միշտ ակ­տիւ բարձ­րաց­նե­լու ենք եւ միշտ ներ­կա­յաց­նե­լու ենք:
Ես մի օ­րի­նակ կա­րող եմ ձեզ բե­րել: Եր­կիր­ներ կան, որ տաս­նեակ տա­րի­ներ են սպա­սել ի­րենց ճա­նաչ­մա­նը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան կող­մից: Ար­ցա­խը այ­սօր, նոյ­նիսկ ե­թէ եր­կու տաս­նեակ տա­րի­նե­րից ա­ւե­լի մենք հա­սել ենք մի կէ­տի, որ դեռ ճա­նա­չո­ւած չի, մեր կար­ծի­քով ժա­մա­նա­կի խնդիր է, եւ մենք չենք բա­ցա­ռում որ ա­յո՛, ժա­մա­նակ կը տե­ւի, բայց կը լի­նի այն­պէս ինչ­պէս ո­րո­շում է Ար­ցախ­ցին: ­Մի գու­ցէ դրան ժա­մա­նակ է պէտք, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան կող­մից ճա­նա­չել: ­Բայց կը լի­նի այն­պէս, ինչ­պէս որ ո­րո­շում է ար­ցախ­ցին:
Այ­սօր Ար­ցա­խը ներ­կա­յա­ցո­ւած է որ­պէս ժա­մա­նա­կա­կից եր­կիր: Եւ մենք, ­Յու­նաս­տա­նում փոր­ձում ենք ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խը որ­պէս ոչ միայն եր­կիր որն ու­նի ինչ որ խնդիր Ատր­պէյ­ճա­նի հետ, ո՛չ, այլ նաեւ որ ու­նի հա­րուստ մշա­կոյթ, ու­նի հա­րուստ գի­տու­թիւն, ու­նի շատ հա­րուստ պատ­մու­թիւն, ու­նի տնտե­սու­թիւն: Դ­րա հա­մար ա­սեմ, որ օգ­տո­ւե­լով նրա­նից՝ լա­րո­ւա­ծու­թիւն կայ թէ չէ, մեզ հա­մար ան­կախ դրա­նից, մենք ակ­տիւ ներ­կա­յաց­րել ենք, ա­ւե­լի ակ­տի­ւաց­նե­լու ենք:

­Հա­յաս­տա­նի-­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ ե­ռա­կողմ ձե­ւա­չա­փի գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ի՞նչ հանգ­րո­ւա­նի հա­սած է։ Ե՞րբ կրնանք ըն­կա­լել ա­ւե­լի աշ­խուժ զար­գա­ցում մը ե­րեք եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն մի­ջեւ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի գու­մա­րու­մով։

Գի­տէք, ձե­ւա­չա­փը շատ կա­րե­ւոր է ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար, ան­շուշտ մենք ստո­րագ­րե­ցինք այդ փաս­տա­թուղ­թը, շատ կա­րե­ւոր փաս­տա­թուղթ, եւ ե­րե­ւի՝ վեր­ջին մի քա­նի տա­րո­ւայ ըն­թաց­քին կա­րե­ւոր փաս­տաթղ­թե­րից մէ­կը: ­Փաս­տա­թուղ­թը իր մէջ նե­րա­ռում է շատ մեծ կլո­պալ (ընդ­հա­նուր – Խմբ.) փաս­տա­թուղթ, որ նրա մէ­ջը նե­րա­ռո­ւած են շատ լուրջ գոր­ծըն­թաց­ներ: Այ­սինքն, այդ փաս­տա­թուղ­թը ին­քը չի նշա­նա­կե­լու միայն ինչ որ մի ո­լորտ: ­Մենք դա քննար­կում ենք ե­րեք երկր­նե­րով սկսած տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նից, ինչ­պէս մենք կա­րող ենք զար­գաց­նել եւ օգ­տա­կար լի­նել ի­րար: Տն­տե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, մշա­կու­թա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, հա­մայն­քա­յին՝ այս­պէս ա­սած, կա­պը ստեղ­ծե­լով:
Ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը ե­ղաւ հէնց սփիւռ­քի նա­խա­րա­րե­րի ձե­ւա­չա­փով, եւ այդ ա­ռա­ջի գա­ղա­փա­րը որ դուրս ե­կաւ, խնդի­րը հէնց դա էր, փոր­ձել ե­ռա­կող­մը օգ­տա­գոր­ծել ո­րով­հե­տեւ, թէ՛ ­Կիպ­րո­սը, թէ՛ ­Յու­նաս­տա­նը, թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նը ու­նեն շատ մեծ հա­մայնք­ներ, եւ ի­րար կողք կանգ­նե­լու, օգ­նե­լու, ա­ջակ­ցե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն պէտք է ձեռք բե­րել, որ այդ թուղ­թը կա­րող է շատ լուրջ ե­ղա­նակ ստեղ­ծել։
Դ­րա­նից յե­տոյ, շա­րու­նա­կա­կան ե­ղաւ ­Նի­կո­սիա­յում, երբ որ նա­խա­րար­նե­րը հան­դի­պե­ցին, մենք ար­դէն սկսե­ցինք աշ­խա­տել գա­գա­թա­ժո­ղո­վի վրայ, ցա­ւոք սրտի «­Քո­րո­նա»ն ­խան­գա­րեց այդ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը, որ պէտք էր Ապ­րի­լին լի­նել եւ յե­տաձ­գո­ւեց:
­Հի­մա, մենք շա­րու­նա­կում ենք, նաե՛ւ ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւն ու­նի ե­ռա­կող­մը, եւ ա­սեմ, որ մենք զար­գա­ցում տես­նում ենք, մենք աշ­խա­տում ենք, ո­րով­հե­տեւ գի­տէք՝ այս հա­մա­ճա­րա­կը ո­րոշ ծրագրեր յետ ձգեց:
­Մենք ու­նենք ծրագ­րեր, ու­նենք ե­ռա­կող­մի օ­րա­կար­գը եւ ա­ւե­լի քան վստահ եմ, որ դա ա­ւե­լի կ­՚ակ­տի­ւաց­նի մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը: Այ­սինքն, ու­րախ ենք, որ եր­կու դա­րա­ւոր եղ­բայ­րա­կան եր­կիր մենք այ­սօր դրել ենք պաշ­տօ­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան սե­ղա­նին: ­Մենք շատ ու­րախ ենք, որ մեզ յոյ­նե­րի եւ կիպ­րա­ցի­նե­րի հետ դա­րա­ւոր յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ են կա­պում:
­Դա ա­ռա­ջին հեր­թին մեր հա­մայն­քին պէտք կայ լի­նի նաեւ օգ­տա­կար, որ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը հա­մայնք­նե­րի մէջ, խօս­քը չի վե­րա­բե­րիր միայն ­Յու­նաս­տա­նում, ­Հա­յաս­տա­նում կամ ­Կիպ­րո­սում: Այդ երկր­նե­րից դուրս, ե­թէ կայ յու­նա­կան հա­մայնք, հայ­կա­կան հա­մայնք, խօս­քը դրանց գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին է: ­Շատ կա­րե­ւոր է ու­նե­նալ յե­նա­րան Եւ­րո­միու­թեան այդ եր­կու երկր­նե­րի հետ: ­Մենք պատ­րաստ­ւում ենք, տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րով հան­դի­պում­ներ ենք ա­նում, մենք պար­բե­րա­բար քա­ղա­քա­կան խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րի մէջ ենք ե՛ւ ­Կիպ­րո­սի ե՛ւ ­Յու­նաս­տա­նի հետ։ ­Մա­նա­ւանդ՝ այս վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րով, գոիր­ծըն­թա­ցը ա­ւե­լի ակ­տի­ւա­ցաւ, մեր նա­խա­րա­րը պար­բե­րա­բար կա­պի մէջ է գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, որ մեզ հա­մար շատ կա­րե­ւոր է:

Այս խորհր­դակ­ցութւն­նե­րու լոյ­սին տակ, կը կար­ծէ՞ք թէ մօ­տա­լուտ է ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան։

Ար­դէն, իմ օ­րօք, եր­կու կամ ե­րեք ան­գամ տե­սանք ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը ­Յու­նաս­տա­նում, եւ եր­կու ան­գամ, ե­թէ չեմ սխալ­ւում, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տան: ­Մեր կա­պը շատ ակ­տիւ է, եւ ան­շուշտ հի­մա մենք պատ­րաս­տում ենք՝ օ­րա­կար­գի մէջ է, ոչ միայն ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան, այլ յոյն նա­խա­րա­րի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան: Այ­սինքն, մենք փո­խա­դարձ չենք ֆիք­սում (հաս­տա­տել – Խմբ.) ո­րը ո­րից յե­տոյ: ­Մենք զու­գա­հեռ աշ­խա­տում ենք ե՛ւ մեր նա­խա­րա­րի այ­ցի հա­մար ­Յու­նաս­տան, ե՛ւ ­Յու­նաս­տա­նի՝ ­Հա­յաս­տան: Ան­շուշտ, դա օ­րա­կար­գում է, եւ ան­շուշտ դա լի­նե­լու է ոչ միայն այ­ցե­լու­թիւն, այլ նաեւ փաս­տաթղ­թե­րի մեծ փա­թեթ պատ­րաս­տում ենք բա­նակ­ցու­թեան հա­մար՝ ո­րոնք են մեր յա­ջորդ քայ­լե­րը, որ քննար­կո­ւե­լու են եր­կու նա­խա­րար­նե­րի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ:

­Վեր­ջերս, ­Դա­ւիթ ­Տօ­նո­յեան Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ յոյն դես­պա­նին եւ զի­նո­ւո­րա­կան կցոր­դին հետ, յայտ­նե­լով, որ հա­մա­վա­րա­կի վե­րա­ցու­մի ի­րա­կա­նու­թեան տակ մեծ թի­ւով գոր­ծակ­ցա­կան ծրա­գիր­ներ պէտք է ի­րա­գոր­ծո­ւին ­Յու­նաս­տա­նի հետ։ Ո­րո՞նք են գոր­ծակ­ցու­թեան այն ո­լորտ­նե­րը, որ այ­նու­հե­տեւ պէտք է զար­գա­նան։

­Շատ չեմ կա­րող ման­րա­նալ ինչ կայ ծրագ­րե­րի մէջ: Ա­մէն տա­րի ստո­րագր­ւում է ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ, ո­րով­հե­տեւ նե­րա­ռո­ւած են բազ­մա­թիւ հար­ցեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան, դրա տակ մեծ կոմպ­լեքս (բա­ղադ­րու­թիւն – Խմբ.) կայ, ո­րը ի­րա­կա­նաց­ւում է ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ: ­Խօս­քը վե­րա­բեր­ւում է եր­կու ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թիւն­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին: ­Մենք շատ գոհ ենք յոյ­նե­րի հետ այս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար, շատ ակ­տիւ է, մա­նա­ւանդ այս վեր­ջին ե­րեք-չորս տա­րին: Ե­թէ մի քիչ ան­կու­մի գնաց ժա­մա­նա­կին, հի­մա ակ­տի­ւաց­րե­ցինք եւ եր­կու ան­գամ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րը փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին: Այն ա­մէն տա­րի ստո­րագր­ւում է յա­ջորդ տա­րո­ւայ հա­մար, եւ ու­րա­խա­լի է, որ միշտ նոր կէ­տեր կան ծրագ­րե­րի մէջ, ո­րոնք շատ կա­րե­ւոր են։
Այդ ակ­տիւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան օ­րի­նակ մը բե­րեմ ձեզ՝ մեր զի­նո­ւոր­նե­րի ու­սումն է այս­տեղ, ռազ­մա­կան ա­կա­դե­միա­յում, ո­րով­հե­տեւ թէ՛ պայ­ման­նե­րը, թէ՛ դա­սա­ւան­դու­մը շատ օ­գուտ է տա­լիս մեր սպա­նե­րին, ո­րոնք սո­վո­րում են ­Յու­նաս­տա­նում: Այդ ա­ռա­ջին կա­րե­ւոր կէ­տե­րից է այ­սօր, որ մենք ու­նենք ­Յու­նաս­տա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն, եւ մենք էլ մեր կող­մից ենք ա­ռա­ջար­կում միշտ յոյ­նե­րին, որ մեր ա­կա­դե­միա­ներն էլ բաց են։ ­Վեր­ջին պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լեց հայ­կա­կան ա­կա­դե­միա եւ բա­ւա­կա­նին հե­տաքր­քու­թիւն կայ այ­սօր «­Վազ­գէն ­Սարգ­սեան»ի ռազ­մա­կան ա­կա­դե­միա­յին հա­մար։
Օ­րա­կար­գը շատ լե­ցուն է, ո­րի հա­մար ու­րախ ենք: Այս­քինքն, օ­րա­կար­գը այն­պի­սին է, որ միշտ ու­նի աշ­խա­տե­լու կէ­տեր: Ան­կա­խու­թիւ­նից յե­տոյ, մենք ­Յու­նաս­տա­նի հետ շատ ա­րագ կա­րո­ղա­ցանք այս ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ի մի բե­րել, ո­րի հա­մար շատ շնոր­հա­կալ ենք յու­նա­կան կող­մին, ո­րով­հե­տեւ մենք տե­սանք եղ­բայ­րա­կան մօ­տե­ցում:

«­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը տա­րաւ կա­մուր­ջը
­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ»

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պա­նա­կան ձեր ծա­ռա­յու­թիւ­նը ար­դէն կը գտնո­ւի 5-րդ ­տա­րո­ւան սե­մին։ Ինչ­պէ՞ ս ­կը գնա­հա­տէք ձեր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին դի­մագ­րա­ւած հայ-յու­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը եւ նո­ւա­ճում­նե­րը։

Կ’­ու­զե­նամ ձեզ հետ շատ ան­կեղծ լի­նել։ Ան­շուշտ, եր­կի­րը ինձ շատ սրտանց ըն­դու­նեց: Ես մին­չեւ այս­տեղ իմ գա­լը գի­տէի, որ ­Յու­նաս­տա­նը տա­լիս է պայ­ման­նե­րը, որ հա­յե­րը զգան ի­րենց տա­նը մէջ եւ իմ վրայ ալ զգա­ցի, երբ որ հա­սանք ­Յու­նաս­տան. իս­կա­պէս հաս­կա­ցանք յոյ­նե­րի վե­րա­բեր­մուն­քը հա­յե­րի նկատ­մամբ, որ շատ ջերմ է եւ եղ­բայ­րա­կան: ­Դա դես­պա­նի հա­մար շատ կա­րե­ւոր է, ո­րով­հե­տեւ, երբ որ դու գտնւում ես երկ­րում եւ ստա­նում ես միայն ա­ջակ­ցու­թիւն, ստա­նում ես միայն հիւ­րըն­կա­լու­թիւն, դա հեշ­տաց­նում է քո աշ­խա­տան­քը:
­Մեր ան­կա­խու­թիւ­նից յե­տոյ մենք ու­նենք պատ­մու­թիւն յոյ­նե­րի հետ եւ ա­ռա­ջին տա­րին չէ, որ սկսում ենք հա­մա­գոր­ծակ­ցել, բայց հա­յե­րի հան­դէպ այս վե­րա­բեր­մուն­քը, ան­շուշտ ես կա­պում եմ մեր հա­մայն­քի հետ, ո­րով­հե­տեւ հա­մայն­քը կա­րո­ղա­ցաւ հա­յու ա­նու­նը բարձր պա­հել այս երկ­րում։ Իւ­րա­քան­չիւր հայ որ գա­լիս է այս­տեղ, ան­կախ դրա­նից թէ դես­պան լի­նի կամ ոչ, այդ վե­րա­բեր­մուն­քը գա­լիս է դրա­նից, որ մեր հա­մայն­քը այս­տեղ ին­քը ու­նի պարզ լաւ ա­նուն: Այ­սինքն, երբ դու ա­սում ես հայ, յոյ­նե­րը լաւ մօ­տե­ցում են տա­լիս. ես կա­պում եմ միայն այն ի­րա­կա­նու­թեան, որ հա­մայն­քը այս­տեղ ու­նի յա­տուկ կար­գա­վի­ճակ, ո­րու հա­մար շատ ու­րախ ենք մենք:
­Մենք շատ ենք խօ­սել ինչ­քան մեծ էր դե­րը հա­մայն­քի՝ ու­նենք այ­սօր կա­յա­ցած դես­պա­նու­թիւն, ո­րով­հե­տեւ սկիզ­բի տա­րի­նե­րը, երբ որ ­Հա­յաս­տա­նը նոր դուրս էր գա­լիս ար­տա­քին աշ­խարհ, ի հար­կէ յու­նա­հա­յու­թիւ­նը տա­րաւ կա­մուր­ջը ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ, եւ մենք շատ շնոր­հա­կալ ենք:
Որ­պէս դես­պան, ա­սեմ մի բա­ռով, աշ­խա­տանքս հան­գիստ է, ո­րով­հե­տեւ երբ որ ցան­կու­թիւն ես տես­նում նստա­վայր երկ­րում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ աշ­խա­տե­լու, քո աշ­խա­տան­քը ա­ւե­լի է հեշ­տա­նում: Երբ որ տես­նում ես, որ եր­կի­րը ու­զում է ու­նե­նալ աշ­խուժ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն ­Հա­յաս­տա­նի հետ, էլ ա­ւե­լի լաւ է:
Իմ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում, մենք քիչ ա­ռաջ խօ­սե­ցինք, ա­մե­նա­կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը ե­ղաւ այն, որ մի քա­նի տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում՝ ե­ռա­կող­մի ստո­րագ­րումն էր: Ես նշե­ցի կա­րե­ւո­րու­թիւն­նե­րը ե­ռա­կող­մի, ես կա­րող եմ ա­սել որ մեզ մօտ, այս քա­նի մը տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում, ու­նե­ցանք նաեւ տնտե­սա­կան աճ ­Հա­յաս­տա­նում, որ բա­ւա­կա­նին տկար էր:
Այ­սինքն, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը յոյ­նե­րի հետ տնտե­սա­կան բնա­գա­ւա­ռում։ ­Մեր շու­կան յոյ­նե­րին շատ լաւ ծա­նօթ է, ո­րով­հե­տեւ 90-ա­կան թո­ւա­կան­նե­րին յոյ­նե­րը ա­ռա­ջին­նե­րից էին, որ մտան հայ­կա­կան շու­կան:
Ճգ­նա­ժա­մա­յին վի­ճակ­ներ ալ ե­ղան ու տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը գնաց անկ­ման:
­Վեր­ջին եր­կու ե­րեք տա­րի­նե­րին ու­նե­ցանք տնտե­սա­կան աճ: Իմ կա­րե­ւոր կէ­տե­րից մէկն էր զար­գաց­նել տնտե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը: ­Մենք մաս­նակ­ցե­ցանք գոր­ծա­րար ֆո­րում­նե­րին եւ 4 ան­գամ յու­նա­կան գոր­ծա­րար պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­ներ այ­ցե­լե­ցին ­Հա­յաս­տան եւ ծա­նօ­թա­ցան մեր գոր­ծա­րար աշ­խար­հին:
­Վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը ե­ղաւ ե­րե­սուն յոյն գոր­ծա­րար­նե­րով: ­Մաս­նակ­ցե­ցին մեր գոր­ծա­րար ֆո­րու­մին եւ ծա­նօ­թա­ցան ար­դի ա­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րուն եւ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան. հե­տաքրք­րու­թիւ­նը մեծ է, ո­րով­հե­տեւ հան­դի­պում ու­նե­ցայ ­Յու­նաս­տա­նում IT թեք­նո­լո­ճիի (ար­դի ար­հես­տա­գի­տու­թեան – Խմբ.) նա­խա­րա­րին հետ, ո­րը ար­դէն տե­ղեակ էր: Ինքն ել ­Հա­յաս­տա­նում ե­ղել է, եւ ո­րոշ ծրագ­րեր կան որ պէտք է ի­րա­կա­նաց­նենք: Ան­ցեալ տա­րո­ւան վերջ էր, երբ որ նա­խա­րա­րը այ­ցե­լեց:
­Լե­ցուն օ­րա­կար­գեր ու­նենք մենք նաեւ տնտե­սա­կան բնա­գա­ւա­ռում, մշա­կոյ­թի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ակ­տիւ է, ո­րով­հե­տեւ մենք շատ լաւ ծա­նօթ ենք յոյ­նե­րի մշա­կոյ­թին, յոյ­նե­րը՝ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թին: ­Ժա­մա­նա­կը շատ ա­րագ է ան­ցում, երբ որ դու լի­նում ես գոր­ծիդ մէջ եւ գործդ հա­ճոյ­քով ես ա­նում, էլ ա­ւե­լի ա­րագ է անց­նում:
Իմ քա­նի տա­րո­ւայ աշ­խա­տան­քը ­Յու­նաս­տա­նում, շատ բա­ւա­րար, բարձր եմ գնա­հա­տում: Որ­պէս մարդ, քա­ջա­լե­րու­թիւն ստա­ցայ երկ­րում, գոր­ծը չի կանգ­նե­լու, այ­սինքն նոր դես­պան կը գայ, աշ­խա­տան­քի օ­րա­կար­գը շատ լե­ցուն է զար­գաց­ման հա­մար: Ա­պա­գայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մեծ եւ շատ ծրագ­րեր կան, որ պէտք է ի­րա­կա­նա­ցո­ւեն: