Հա­մազ­գա­յի­նը մա­նուկ­նե­րու յար­մար խա­ղեր պատ­րաս­տած է ար­դիա­կան գոր­ծիք­նե­րու վրայ, քա­նի՞ խաղ է եւ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել։

Հա­մազ­գա­յի­նի ման­կա­կան խա­ղե­րու բա­ժան­մուն­քը պատ­րաս­տած է ման­կա­կան դաս­տիա­րակ­չա­կան խա­ղեր «iOS» եւ «Android» գոր­ծիք­նե­րուն վրայ, 3-5 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րուն հա­մար, ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով եւ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նով։
Հ­րա­պա­րա­կի վրայ են 3 անվ­ճար «app»եր. ­­Գոյ­նե­րու աշ­խարհ, ­­Ձե­ւե­րու աշ­խարհ եւ ­­Գի­րե­րու աշ­խար­հը։ Այս բո­լոր խա­ղերն ալ պատ­րաս­տո­ւած են ման­կա­վար­ժա­կան ար­դիա­կան սկզբունք­նե­րուն հե­տե­ւե­լով։ Ն­կա­տի առ­նո­ւած են հե­տե­ւեալ­նե­րը.
-­Զար­գաց­նել ե­րե­խա­յին լե­զո­ւա­կան կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։
-­­Զար­գաց­նել ե­րե­խա­յին տրա­մա­բա­նե­լու, յի­շե­լու եւ կեդ­րո­նա­նա­լու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։
-­Զար­գաց­նել ե­րե­խա­յին ե­րե­ւա­կա­յե­լու եւ ստեղ­ծե­լու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։
-­­Զար­գաց­նել ե­րե­խա­յին մօտ հե­տա­զօ­տե­լու ցան­կու­թիւ­նը։
-Արթնց­նել ե­րե­խա­յին մօտ ե­րաժշ­տա­կան հե­տաքրք­րու­թիւն։

Ի՞նչ է ծրագ­րին նպա­տա­կը։

­­Այս ծրագ­րին նպա­տա­կը զուտ դա­տիա­րակ­չա­կան է, ե­րե­խան ա­ռանց ճնշու­մի եւ պար­տադ­րան­քի, խա­ղա­լով, պի­տի իւ­րաց­նէ գոյ­նե­րը, ձե­ւե­րը, գի­րե­րը եւ պի­տի սոր­վի հա­յե­րէն նոր բա­ռեր։
­­Խա­ղը լա­ւա­գոյն մի­ջոց­նե­րէն է ե­րե­խա­նե­րուն հա­յե­րէն լե­զուն սոր­վեց­նե­լու, ո­րով­հե­տեւ ինչ որ խա­ղով կը տրո­ւի ե­րե­խա­յին, մեծ հա­ճոյ­քով կ­­՚ըն­դու­նո­ւի։
Այս բո­լոր խա­ղե­րու հե­րոս­նե­րը ե­րե­խա­ներ են։ Ե­րե­խան ա­ւե­լի հա­ճոյ­քով կը սոր­վի, երբ տա­րե­կից­ներ կ­­՚ըն­կե­րակ­ցին ի­րեն։
Գլ­խա­ւոր հե­րոս­նե­րը` ­­Լա­լան ու Ա­րան կ­­՚ըն­կե­րակ­ցին խա­ղե­րուն ըն­թաց­քին, ցուց­մունք­ներ կու տան ու կը սոր­վեց­նեն հե­տաքրք­րա­կան ու դաս-տիա­րակ­չա­կան խա­ղե­րու մի­ջո­ցաւ։
­­Լա­լան ու Ա­րան հե­տաքրք­րա­սէր ու արթ­նա­միտ են։ ­­Կը քա­ջա­լե­րեն խա­ղա­ցո­ղին, ուղ­ղու­թիւն կու տան եւ կ­­՛օգ­նեն երբ օգ­նու­թեան պէտք ու­նի։
­Խա­ղե­րը ու­նին յստակ օ­րէնք­ներ, հրա­հանգ­նե­րը կարճ են ու տրո­ւած պարզ նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րով, որ­պէս­զի ե­րե­խան դիւ­րին հասկ­նայ։
­Ճիշդ կամ սխալ ը­նե­լու պա­րա­գա­յին, ե­րե­խան կը ստա­նայ գնա­հա­տա­կան կամ դար­ձեալ փոր­ձե­լու քա­ջա­լե­րանք, ո­րոնք ե­րե­խա­յին ա­ւե­լի կը հրահ­րեն ու կը քա­ջա­լե­րեն։
­Խա­ղի ամ­բողջ ըն­թաց­քին, ե­րե­խան ան­կախ է։ Ան ա­ռան­ձին կը պրպտէ, կը փոր­ձար­կէ, կը գտնէ, կը սոր­վի, կը գնա­հա­տո­ւի ու ինք­զինք կը գնա­հա­տէ։
Ծ­րա­գի­րը պի­տի օգ­նէ ե­րե­խա­յին ինք­նու­սուց­ման։
­Խա­ղե­րը այ­լա­զան են եւ ու­նին հա­րուստ բա­ռամ­թերք։
Լ­սե­լով ու փոր­ձե­լով, ե­րե­խան պի­տի շրջան­ցէ լե­զո­ւա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը, պի­տի փոր­ձէ հասկ­նալ հա­յե­րէն լե­զո­ւով տրո­ւած հրա­հանգ­նե­րը եւ գոր­ծադ­րել զա­նոնք։ Ա­ւե­լի ուշ, ան պի­տի փոր­ձէ կրկնել հրա­հան­գը։
­Խա­ղե­րը կը զար­գաց­նեն ե­րե­խա­յին լսե­լու, դի­տե­լու եւ շօ­շա­փե­լու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։
Ե­րե­խան իր շրջա­պա­տը կը ճանչ­նայ զգա­յա­րան­նե­րուն մի­ջո­ցաւ։
Ընդ­հան­րա­պէս մա­տի­կով են կա­տա­րո­ւե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րը։ Օ­րի­նակ՝ մա­տը ջրա­ներ­կին կը թաթ­խէ ներ­կե­լու հա­մար պատ­կե­րը։
­Քա­ջա­լե­րե­լու հա­մար ե­րե­խան եւ մղե­լու հա­մար դէ­պի յա­ռաջ, միշտ գնա­հա­տան­քը ներ­կայ է։
Իւ­րա­քան­չիւր ան­գամ որ ե­րե­խան ամ­բող­ջա­ցուց խա­ղը, ­Լա­լան կամ Ա­րան զինք կը գնա­հա­տեն «Ապ­րի՜ս»ով։
Չ­յա­ջո­ղե­լու պա­րա­գա­յին ե­րե­խան պի­տի լսէ «նո­րէն փոր­ձէ» ձայ­նը։

Խա­ղե­րու կող­քին ու­նի՞ք նաեւ այլ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ։

Ա­յո՛, ման­կա­վարժ­նե­րու թե­լադ­րան­քին հե­տե­ւե­լով, պատ­րաս­տած ենք զա­նա­զան ա­ռար­կա­ներ եւ խա­ղա­լիկ­ներ (ինչ­պէս օ­րի­նակ որ­մազդ, պի­տակ, թի շըրթ, վե­րար­կու, պա­յու­սակ, գրչա­տուփ, պուպ­րիկ, բար­ձիկ­ներ եւ այլն)։ ­Լա­լա­յի ու Ա­րա­յի պի­տա­կը կայ այս բո­լո­րին վրայ եւ երբ ե­րե­խան զա­նոնք գոր­ծա­ծէ ­Լա­լան ու Ա­րան միշտ կ­՚ըն­կե­րակ­ցին ի­րեն։ Օ­տար հե­րոս­նե­րը կա­մաց-կա­մաց կը փո­խա­րի­նո­ւին հայ­կա­կա­նով։

Ո՞ւր կը վա­ճա­ռո­ւին այս ա­ռար­կա­նե­րը։

­Մենք ու­նինք մեր կայ­քէ­ջը. «www.lalanouaran.com», ինչ­պէս նաեւ ներ­կայ ենք ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ facebook եւ Instagram, այս բո­լոր մի­ջոց­նե­րով կա­րե­լի է ապսպ­րել, իսկ իւ­րա­քան­չիւր գա­ղու­թի մէջ կա­րե­լի է դի­մել տեղ­ւոյն ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Վար­չու­թիւն­նե­րուն կամ կեդ­րոն­նե­րուն եւ ա­նոնք կը տրա­մադ­րեն եւ կամ կ­՚ա­պա­հո­վեն պա­տո­ւէր­նե­րը։
­Յայտ­նենք, որ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն խօ­սող ­Լա­լա­յի ու Ա­րա­յի պուպ­րիկ­նե­րը մեծ յա­ջո­ղու­թիւն գտան մա­նուկ­նե­րուն մօտ։ ­Պուպ­րիկ­նե­րը կը պատ­րաս­տո­ւին Ե­րե­ւա­նի «­Ման­կան» գոր­ծա­րա­նին մէջ։

Յա­ռա­ջի­կա­յի հա­մար նոր ծրա­գիր­ներ ու­նի՞ք։

Այս հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լէ ա­ռաջ պէտք է խոս­տո­վա­նիլ, որ ման­կա­կան աշ­խար­հը լայ­նա­ծա­ւալ է եւ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ հրա­պա­րա­կի վրայ հա­յե­րէ­նով խա­ղեր եւ խա­ղա­լիկ­ներ շատ քիչ կան, ուս­տի «­Հա­մազ­գա­յին»ը ո­րո­շեց նե­տո­ւիլ նաեւ այս դաշ­տին մէջ եւ օ­րէ օր ընդ­լայ­նե­լով կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը մա­նուկ­նե­րուն հա­մար նոր մի­ջա­վայր ստեղ­ծել։ Ա­յո՛, ու­նինք նոր ծրա­գիր­ներ, մա­նուկ­նե­րու յար­մար պատ­մու­թիւն­ներ, ո­րոնց հե­րոս­նե­րը ­Լա­լան ու Ա­րան են, թէ՛ պի­տի հրա­տար­կենք գրքոյկ­ներ եւ թէ այդ նոյն պատ­մու­թիւն­նե­րու շար­ժա­կան պատ­կեր­նե­րը ձայ­նի եւ ե­րաժշ­տու­թեան ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ պի­տի սփռո­ւին մեր «youtube»ի կա­յա­նի մի­ջո­ցով։ Ու­նինք նաեւ այլ ար­տադ­րու­թիւն­նե­րու ծրա­գիր­ներ, ո­րոնք կ­՚ու­զենք ա­նակն­կալ մնան մեր սի­րե­լի փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար։

­Յա­ւե­լեալ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ ե­թէ կ­՚ու­զէք տալ պատ­րաստ ենք լսե­լու։

Կ­՚ու­զեմ նշել նաեւ, որ վեր­ջերս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ անձ­նա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ մը հրա­պա­րա­կո­ւած «Ող­կոյզ մը պատ­մո­ւածք»ի, մեր կայ­քէ­ջի վրայ տեղ տրա­մադ­րե­ցինք ման­կա­կան հա­յե­րէ­նով ըն­թեր­ցո­ւած պատ­մո­ւածք­նե­րու: Ըն­թեր­ցու­մի կտոր­նե­րը քա­ղո­ւած են ­Լե­ւոն ­Շան­թի կազ­մած «­Ման­կա­կան Աշ­խարհ»ի շար­քէն: «Ող­կոյզ»ի նպա­տակն է՝ հա­ճե­լի ըն­թեր­ցում­նե­րու ճամ­բով, ու­րա­խու­թեան պա­հեր ստեղ­ծել մա­նուկ­նե­րուն ու պա­տա­նի­նե­րուն հա­մար եւ ի­րենց մօտ յա­ռա­ջաց­նել հե­տաքրք­րու­թիւն՝ դէ­պի ըն­թեր­ցա­նու­թիւն եւ հա­յե­րէն գիրք: www.lalanouaran.com.