­Հա­մազ­գա­յի­նի առ­ցանց բե­մը՝ «h-pem»ը հայ մշա­կոյ­թը հա­սա­նե­լի կը դարձ­նէ հա­յե­րէ­նէն հե­ռու խա­ւին

Այս տա­րո­ւան ­Մա­յի­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ մեկ­նար­կը ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան h-pem մշա­կու­թա­յին կայ­քին, որ իր գոր­ծե­լաո­ճով նոր շունչ կը բե­րէ հայ մշա­կոյ­թի ժա­մա­նա­կա­կից եւ ան­ցեա­լի ի­րա­գոր­ծում­նե­րը ապ­րեց­նե­լու եւ տա­րա­ծե­լու նպա­տա­կին։ ­Կայ­քը ա­րո­ւես­տի եւ մշա­կու­թա­յին նիւ­թեր մա­տու­ցե­լու իր ու­րոյն ո­ճով եւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ իր աշ­խուժ գոր­ծու­նէու­թեամբ կարճ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի մէջ ար­դէն ար­ժա­նա­ցած է խան­դա­վառ ըն­դու­նե­լու­թեան։
«Ա­զատ Օր» գրա­ւոր հար­ցազ­րոյց մը կա­տա­րեց բե­մին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ՝ լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լով ծրա­գի­րին բնոյ­թը, մեկ­նա­կէ­տը եւ ըն­կա­լու­մը, ող­ջու­նե­լի եւ այժ­մէա­կան այս ծրա­գի­րը ծա­նօ­թաց­նե­լու հա­մար իր ըն­թեր­ցող­նե­րուն։

 

­Հա­մազ­գա­յի­նի 7րդ ­պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վէն բխած ծրա­գիր է h-pemը, ո­րուն նպա­տա­կը բնու­թագ­րո­ւած է իբ­րեւ հա­յե­րէ­նէն հե­ռա­ցած եւ ձուլ­ման են­թա­կայ սփիւռ­քա­հայ սե­րունդ­նե­րը հայ մշա­կոյ­թին հա­ղոր­դա­կից դարձ­նե­լու ար­դիա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն։ ­Հա­մազ­գա­յի­նը ինչ­պէ՞ս կը վերց­նէ այս յանձ­նա­ռու­թիւ­նը եւ ի՞նչ սկզբունք­նե­րով կ­՚ա­ռաջ­նոր­դէ այս ծրա­գի­րը։

ՎԱՉԷ ՓԱՓԱԶԵԱՆ (h-pemի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ).- H-Pemը հա­մա­հայ­կա­կան է եւ մաս­նակ­ցո­ղա­կան՝ իր բնոյ­թով, բեմն է ստեղ­ծա­գործ եւ ո­գիով ե­րի­տա­սարդ հա­յե­րու, ո­րոնք պի­տի մաս­նակ­ցին ա­նոր զար­գա­ցու­մին։ ­Մինչ կազ­մա­կեր­պո­ւած սփիւռ­քը կը փոր­ձէ հայ մշա­կոյթ եւ լե­զու պահ­պա­նել սեղմ փոք­րա­մաս­նու­թեան մը մէջ, ան­դին` գո­յու­թիւն ու­նի իր բնա­կած երկ­րին լե­զուն խօ­սող մե­ծա­մաս­նու­թիւն մը, ո­րուն նո­ւա­զա­գոյն չա­փով չենք հաս­նիր, որ սա­կայն ամ­բող­ջո­վին խզո­ւած չէ հա­յու­թե­նէն: ­Բե­մը կ­՚ա­ռաջ­նոր­դո­ւի այն սկզբուն­քով, թէ «ազգ» հաս­կա­ցու­թեան մէջ կա­րե­ւո­րա­գոյն տար­րը մշա­կոյթն է։ ­Հայ է ան, որ ու­նի ամ­բող­ջա­կան կամ մաս­նա­կի հայ­կա­կան ծա­գում, իր ինք­նու­թեան մէջ ու­նի տար­րեր հայ մշա­կոյ­թէն, եւ ինք­զինք ամ­բող­ջո­վին կամ ո­րոշ չա­փով հայ կը զգայ: ­Մեր պար­տա­կա­նու­թիւնն է օգ­նել, որ­պէս­զի հայ ըլ­լա­լու զգա­ցու­մը վե­րա­ծո­ւի գի­տակ­ցո­ւած կողմ­նո­րո­շու­մի: Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ հա­յե­րէ­նէն հե­ռա­ցած խա­ւին, մա­նա­ւանդ՝ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հաս­նե­լու ա­մէ­նէն հասկ­նա­լի լե­զու­նե­րէն մէ­կը անգ­լե­րէնն է՝ բե­մը կը գոր­ծէ այս լե­զո­ւով՝ բազ­մա­լե­զու կայ­քի հե­ռան­կա­րով։ ­Հա­մազ­գա­յի­նի պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղով­նե­րը պիւտ­ճէա­կան ծանր յանձ­նա­ռու­թիւն ստանձ­նած են այս ծրա­գի­րին նա­խա­ձեռ­նե­լու հա­մար: ­Սա­կայն նման   ծրա­գիր ապ­րեցնե­լու եւ ուռ­ճաց­նե­լու հա­մար կա­րի­քը կայ շա­րու­նա­կա­կան մեծ ներդ­րում­նե­րու: ­Կը հա­ւա­տանք, որ շա­տեր պի­տի գի­տակ­ցին ա­նոր կա­րե­ւո­րու­թեան եւ զօ­րակ­ցու­թիւն պի­տի ցու­ցա­բե­րեն:

H-Pemը ար­դէն ո­րո­նե­լի նիւթ է առ­ցանց Wikipedia հան­րա­գի­տա­րա­նին վրայ։ Ի՞նչ մար­տա­վա­րու­թիւն­նե­րով սկսաւ գոր­ծել կայ­քը, ինչ­պէ՞ս կ­՚ար­ժե­ւո­րէք ծրա­գի­րին վե­ցամ­սեայ ար­դիւն­քը։

ԼՈՒՍԻԿ ԿԻՒԼՈՅԵԱՆ-ՍՐԱՊԵԱՆ (h-pemի տնօ­րէն).- ­Բե­մին յա­ող մեկ­նար­կը շատ բան կը պար­տի յանձ­նա­խում­բին ժրա­ջան աշ­խա­տան­քին, ինչ­պէս նաեւ՝ աշ­խա­տա­կազ­մին բծախն­դիր մօ­տե­ցու­մին։ H-Pem-ը հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցաւ ինք­նու­թեան, ո­րա­կի եւ խոր­քի յստակ դի­մա­գի­ծով եւ աշ­խուժ գոր­ծե­լաո­ճով։ Որ­դեգ­րած ենք բո­վան­դա­կու­թեան փո­խանց­ման ա­նուղ­ղա­կի մի­ջոց­ներ, որ­պէս­զի կա­րե­լի ըլ­լայ հայ մշա­կոյ­թին եւ հա­յու­թեան հետ հան­դիպ­ման ձգո­ղա­կան վայր մը ստեղ­ծել։ Ա­ռաջ­նա­հերթ կա­րե­ւո­րու­թիւն կու տանք բո­վան­դա­կու­թեան, ձե­ւագ­ծու­մի, լե­զո­ւա­կան եւ փոխ­գոր­ծօն յա­րա­բե­րու­թեան ո­րա­կին: ­Կը փոր­ձենք ա­ռանց ո­րա­կազր­կու­մի գո­հաց­նել ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու մշա­կոյ­թով ապ­րող սե­րունդ­նե­րուն ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը եւ ու­շագ­րաւ  տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու պա­հան­ջը: Մ­շա­կոյ­թը կը շաղ­կա­պենք հայ­կա­կան ի­րա­վի­ճակ­նե­րու եւ  ե­րի­տա­սար­դա­կան հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րու հետ:
Ա­ռա­ջին օ­րէն հան­րու­թեան հետ ան­մի­ջա­կան կա­պը ստեղ­ծեց իւ­րա­յա­տուկ մթնո­լորտ։ ­Կը ստա­նանք գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռա­ջարկ­ներ՝ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէ եւ մշա­կոյ­թի մար­զե­րու մէջ աշ­խա­տող­նե­րէ։ Ո­մանք կը փա­փա­քին, որ h-pemը ներ­կա­յաց­նէ զի­րենք կամ ի­րենց մէկ ձեռ­նար­կը։ ­Բե­մին գլխա­ւոր թի­րա­խէն՝ ­Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յէն կը լսենք ծրա­գի­րին հե­տաքրք­րա­կան բնոյ­թը ընդգ­ծող ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ։ ­Յա­րա­ճուն կեր­պով կը բազ­մա­նայ կայք այ­ցե­լող­նե­րու եւ ար­ձա­նագ­րո­ւող­նե­րու թի­ւը, իսկ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ կը կազ­մո­ւի հա­ւա­տա­րիմ հե­տե­ւորդ­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն մը։
­Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Եւ­րո­պա, ­Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա եւ ­Լի­բա­նան ոչ միայն մշա­կոյ­թով հե­տաքր­քիր ան­ձեր եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, այլ նաեւ հա­յու­թե­նէ հե­ռու ե­րի­տա­սարդ­ներ h-pemի վրայ կը տես­նեն դա­սա­կա­նէն տար­բեր դի­մա­գիծ եւ իբ­րեւ այդ­պի­սին կը յանձ­նա­րա­րեն զայն։ ­Կը հա­ւա­տանք, որ ա­նոնք պի­տի կա­տա­րեն օ­ղա­կի դեր, եւ աս­տի­ճա­նա­բար պի­տի հաս­նինք ոչ հա­յա­խօս ե­րի­տա­սար­դու­թեան։

Կա­րե­լի՞ է նշել յատ­կան­շա­կան կար­ծիք­ներ եւ գոր­ծակ­ցու­թեան օ­րի­նակ­ներ։

Լ.Կ.Ս.- ­Գո­հու­նա­կու­թեամբ լսե­ցինք «­Զու­լալ ե­ռեակ»ի, «­Նա­ղաշ ան­սամպլ»ի ղե­կա­վար ­Ճոն ­Հո­տեա­նի, «­Կիւր­ճիեֆ ան­սամպլ»ի ղե­կա­վար ­Լե­ւոն Իս­քե­նեա­նի, ռոք եր­գիչ ­Կիւ­րիւ­մի­րա­նի, ինչ­պէս նաեւ ­Վա­հէ ­Պէր­պէ­րեա­նի,  Է­րիք ­Նա­զա­րեա­նի եւ ­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի նման ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու դրո­ւա­տա­կան խօս­քե­րը, ո­րոնք յա­ջոր­դե­ցին հար­ցազ­րոյց­նե­րու։ Անգ­լիա­գիր գրա­գէտ Ք­րիս ­Պոհ­ջա­լեան յա­ճախ h-pemը կը մէջ­բե­րէ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ։ ­Վեր­ջերս The Armenian Weeklyի մէջ հա­յա­պահ­պա­նու­մի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ժա­մա­նա­կավ­րէպ ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թիւ­նը լու­սար­ձա­կի տակ առ­նող յօ­դո­ւած մը h-pemը նշեց իբ­րեւ թարմ շունչ բե­րող նա­խա­ձեռ­նու­թիւն։ Իսկ ­Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յէն ե­րի­տա­սարդ­ներ կը գրեն՝ «լսե­ցի բե­մին մա­սին եւ ծայ­րէ ծայր կար­դա­ցի բո­լոր նիւ­թե­րը», «հա­սած էր տեղ մը, ուր հայ­կա­կան նիւ­թե­րը այ­լեւս չէին խան­դա­վա­ռեր զիս։ Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն h-pem, որ շրջե­ցիր այս» կամ՝ «հայ­կա­կան կայ­քե­րու հետ չեմ գոր­ծակ­ցիր, շատ քա­ղա­քա­կան են, սա­կայն սի­րե­ցի h-pemի գա­ղա­փա­րը»։
Ո­գե­ւո­րիչ էր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գրա­կա­նու­թեան մէջ բե­մին գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ­Թու­մո­յի, Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բին, ինչ­պէս նաեւ ­Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի մէջ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ArtLinks ծրա­գի­րին հետ։ Իսկ ­Նո­յեմ­բե­րին ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թո­րոն­թո­յի մաս­նա­ճիւ­ղին շար­ժա­պատ­կե­րի «­Նուռ» փա­ռա­տօ­նը h-pemի  վրայ լու­սար­ձա­կի տակ առ­նո­ւե­ցաւ յօ­դուած­նե­րով եւ կեն­դա­նի սփռում­նե­րով։ ­Փո­խա­դար­ձա­բար՝ փա­ռա­տօ­նին ըն­թաց­քին սփռո­ւե­ցաւ h-pemի ըն­ձե­ռած կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը նկա­րագ­րող տե­սե­րիզ մը, որ նաեւ կը պա­րու­նա­կէ Ա­դոմ Է­կո­յեա­նէն, ­Վա­հէ ­Պէր­պէ­րեա­նէն եւ ­Սերժ ­Թան­քեա­նէն վկա­յու­թիւն­ներ, ո­րոնք կը շեշ­տեն ծրա­գի­րին կա­րե­ւո­րու­թիւնն ու այժ­մէա­կա­նու­թիւ­նը։

Ինչ­պէ՞ս կը տար­բե­րի h-pemը հայ­կա­կան այլ կայ­քե­րէ։ ­Հայ­կա­կան ինչ­պի­սի՞ ի­րա­կա­­նու­թիւն մը կը ձգտի ար­տա­ցո­լել։

ԼԻԼԻ ԹՈՐՈՍԵԱՆ (h-pemի ծրագ­րա­ւո­րու­մի օգ­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու).- H-Pemի իւ­րա­յատ­կու­թիւ­նը կը կա­յա­նայ տար­բեր հա­յե­րու գրա­ւիչ թո­ւե­լու իր յատ­կու­թեան մէջ։ Ա­մե­րի­կեան գիւ­ղա­ւա­նի մը մէջ բնա­կող հայ մը այս կայ­քին վրայ նոյն­քան զինք հե­տաքրք­րող նիւ­թեր կը գտնէ, որ­քան՝ պէյ­րու­թա­հայ մը։ ­Հայ­կա­կան մէկ ինք­նու­թիւն չկայ։ ­Մեր նպա­տակն է հայ ե­րի­տա­սար­դին տրա­մադ­րել այն­պի­սի մի­ջա­վայր, ուր կա­րե­լի է յայտ­նա­բե­րել ինք­նու­թեան բազ­մա­թիւ ե­րանգ­ներ։ ­Մեր հա­ւա­քա­կան ինք­նու­թիւ­նը կը բաղ­կա­նայ այ­լա­զան պա­տում­նե­րէ, ո­մանք՝ ա­ւե­լի ցայ­տուն։ ­Կը ձգտինք ա­ռիթ տալ, որ բո­լո՛ր պա­տում­նե­րը լսե­լի դառ­նան։ ­Հայ­կա­կան ի­րա­կա­նու­թիւ­նը ներ­կա­յաց­նե­լու լա­ւա­գոյն ձեւն է այս։ ­Տար­բե­րու­թիւն­նե­րու կաշ­կան­դու­մը չի նպաս­տեր մեր մշա­կոյ­թին։ ­Կը յու­սանք, որ h-pemը պի­տի կամր­ջէ հայ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րը եւ լու­սար­ձա­կի տակ առ­նէ ա­նոնց տար­բե­րու­թեան գե­ղեց­կու­թիւ­նը։ ­Մեր դա­ւա­նած ար­ժէք­նե­րէն են փո­խա­դարձ յար­գան­քը, հա­րա­զա­տու­թիւ­նը եւ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։ ­Հա­րա­զատ ձայ­ներ լսե­լի դարձ­նե­լով կը յու­սանք ստեղ­ծել վստա­հու­թեան վրայ հիմ­նո­ւած հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն մը, ինչ որ ինք­նին ծնունդ կու տայ ո­րա­կա­ւոր բո­վան­դա­կու­թեան։ H-Pem‑ը հայ մշա­կոյ­թի ամ­րոց մըն է, ուր կ­՚ար­ձա­նագ­րենք մե­րօ­րեայ պատ­մու­թիւ­նը, ուր տե­ղի կ­՛ու­նե­նայ հայ­րե­նի­քի, հայ­կա­կա­նու­թեան եւ ինք­նու­թեան գա­ղա­փար­նե­րու ըն­կա­լու­մը, ինչ­պէս նաեւ՝ ա­րո­ւես­տի, ե­րաժշ­տու­թեան եւ այլ մար­զե­րու ձե­ւա­ւո­րու­մը։ Ա­նի­կա բեմն է բո­լոր հա­յե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­բար՝ նոր սե­րունդ­նե­րուն, եւ ա­նոր հիմ­նա­կան դե­րե­րէն մէկն է մշա­կոյթ ստեղ­ծել։

Ն­շո­ւե­ցաւ, թէ h-pemը ու­նի մաս­նակ­ցո­ղա­կան բնոյթ։ Ի՞նչ ձե­ւով կա­ռու­ցո­ւած է կայ­քը եւ ի՞նչ մա­կար­դակ­նե­րու վրայ կը զար­գա­նայ բեմ-հան­րու­թիւն կա­պը։

­Ռու­բէն ­Ճան­պա­զեան (h-pemի բո­վան­դա­կու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու խմբա­գիր).- ­Գա­նա­տա­կան եւ ա­մե­րի­կեան անձ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թե­նէս մեկ­նած կրնամ ը­սել, թէ ճիշդ չէ ան­տե­սել հայ ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դի լայն մաս մը, որ հա­յե­րէ­նէն տար­բեր լե­զո­ւով կ­՚ապ­րի իր ա­ռօ­րեան։ Այս խա­ւը յան­ցա­ւոր նկա­տե­լը եւ ա­մօ­թի մատ­նե­լը միայն կը վհա­տեց­նէ զայն եւ թոյլ չի տար, որ հա­ղոր­դա­կից դառ­նայ իր ժո­ղո­վուր­դին պատ­մու­թեան, մշա­կոյ­թին, ա­րո­ւես­տին եւ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն։ Ա­ւե­լի ար­դիւ­նա­ւէտ պի­տի ըլ­լար գտնել այս խա­ւին հաս­նե­լու ճիշդ լե­զուն եւ նոր մի­ջոց­նե­րով վե­րա­հաս­տա­տել կա­պը հայ­կա­կան ինք­նու­թեան հետ։
­Ճիշդ այս է, որ կը փոր­ձէ կա­տա­րել h-pemը. հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նել հայ մշա­կոյ­թի հա­յաս­տա­նեան եւ սփիւռ­քեան փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րը՝ ըն­դու­նե­լով տար­բեր դի­տան­կիւն­ներ զար­գաց­նող գրու­թիւն­ներ եւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ։
­Թէեւ ու­նինք մնա­յուն աշ­խա­տա­կից­ներ, սա­կայն կը ձգտինք ստեղ­ծել գոր­ծակ­ցու­թեան ո­գիով յատ­կան­շո­ւած մի­ջա­վայր մը, ուր այ­ցե­լու­ներ կրնան մաս­նա­կից դառ­նալ մեր զրոյ­ցին՝ միշտ բարձր պա­հե­լով ո­րա­կի եւ ար­հես­տա­վարժ գոր­ծե­լաո­ճի սկզբունք­նե­րը։ H-Pemի խմբագ­րա­կան կազ­մը հա­ւա­քա­բար կը սեր­տէ կա­տա­րո­ւած ա­ռա­ջարկ­նե­րը եւ կը կա­յաց­նէ հրա­տա­րա­կու­թեան ո­րո­շում­նե­րը։
­Կայ­քը բաժ­նո­ւած է եր­կու մա­սի։ Featured Content, ուր կը հրա­տա­րա­կո­ւին բե­մի աշ­խա­տա­կից­նե­րուն գրու­թիւն­նե­րը եւ Your Stage, ուր լու­սար­ձա­կի տակ կ­՚առ­նո­ւին այ­ցե­լու­նե­րու գոր­ծե­րը։ Featured Content-ը կայ­քին «թերթ»ն­ է, կ­՚ընդգր­կէ յօ­դուած­ներ, հար­ցազ­րոյց­ներ,  ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րու եւ գրա­գէտ­նե­րու տի­պար­ներ, լու­սան­կար­նե­րով եւ տե­սե­րիզ­նե­րով պատ­մո­ւած նիւ­թեր եւ քննա­կան  ակ­նարկ­ներ։
Your Stageը փոր­ձար­կու­թեան վայր մըն է, ուր տա­ղան­դա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րու կը տրա­մադ­րենք ի­րենց աշ­խա­տան­քը վեր­բեռ­նե­լու, ծա­նօ­թա­ցու­մի եւ գոր­ծակ­ցու­թեան վայր մը։ Collaborations մա­սով կ­՚ի­րա­կա­նաց­նենք գոր­ծակ­ցա­բար մշա­կո­ւած ծրա­գիր­ներ՝ ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րու, գրա­գէտ­նե­րու, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րու, ու­սա­նող­նե­րու, նո­րա­ւարտ­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ՝ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ տար­բեր գա­ղութ­նե­րէ հա­յե­րու հետ։ ­Կը փոր­ձենք կա­տա­րել հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու կեն­դա­նի սփռում­ներ (Live Streaming)՝ ա­ռիթ տա­լով, որ աշ­խար­հի տա­րած­քին հայ մշա­կոյ­թով հե­տաքր­քիր ան­ձեր կա­րե­նան ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն հա­ղոր­դա­կից դառ­նալ եւ ի­րենց կար­ծի­քը յայտ­նել։ ­Մեր փա­փաքն է, որ նման ան­ձեր մաս­նա­կից դառ­նան կայ­քին եր­թին եւ ա­նոր ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րուն վրայ ծա­ւա­լող զրոյ­ցին։

H-pemը ի՞նչ չա­փով կ­’օգ­տա­գոր­ծէ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րը՝ հաս­նե­լու հա­մար նոր սե­րունդ­նե­րուն։ Որ­քա՞ն յա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րած է ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ։ 

­Շա­հէն Ա­րա­պօղ­լեան (h-pemի ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու մար­տա­վա­րու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու).- H-Pemի «բե­մը» ըն­կե­րա­յին ցան­ցերն են: Ա­նոնց մի­ջո­ցով կը տա­րա­ծենք բե­մին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը։ Առ­ցանց հսկայ ծրա­գիր­ներ յա­ճախ կը ձա­խո­ղին հա­կա­ռակ հսկա­յա­կան ներդ­րում­նե­րու, պար­զա­պէս ո­րով­հե­տեւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րը լայն, լուրջ եւ հմուտ ձե­ւե­րով չեն օգ­տա­գոր­ծո­ւիր: Ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րը մե­րօ­րեայ կեան­քին ան­բա­ժան մէկ մասն են, յա­ճախ՝ տե­ղե­կու­թեան միակ աղ­բիւ­րը:
H-Pem-ի քա­րոզ­չու­թիւ­նը մեծ մա­սամբ կը կա­տա­րո­ւի ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու ճամ­բով՝ ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դին հաս­նե­լու մար­տա­վա­րու­թեամբ: ­Վեց ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին նկա­տա­ռե­լի յա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րած ենք Instagramի, Facebookի, Twitterի, LinkedInի եւ Redditի վրայ։ ­Հե­տե­ւորդ­նե­րու թի­ւը շա­րու­նակ վե­րել­քի մէջ է:
Երբ կը ձգտինք աշ­խար­հի տա­րած­քին դառ­նալ հայ ե­րի­տա­սար­դու­թեան, մա­նա­ւանդ՝ անգ­լիա­խօս հա­յե­րու սրտա­մօտ կա­պը հայ մշա­կոյ­թի հետ, ա­պա ան­խու­սա­փե­լի է, որ պի­տի փոր­ձենք ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու մի­ջո­ցով գո­հաց­նել ա­նոնց ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը եւ ըն­ծա­յել ի­րենց գոր­ծե­րը հրա­պա­րա­կե­լու դիւ­րու­թիւ­նը, միա­ժա­մա­նակ իւ­րա­յա­տուկ կապ մը ստեղ­ծե­լով բո­լո­րին մի­ջեւ։
­Տար­բեր տա­րի­քի հե­տե­ւորդ­ներ սկսած են հա­ւա­քո­ւիլ բե­մին ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու է­ջե­րուն շուրջ։ Ա­նոնք կա­մա­ւոր եւ կա­նո­նա­ւոր կեր­պով կը բաժ­նեն բե­մին նիւ­թե­րը։ ­Յա­ճախ նոր այ­ցե­լու մը աչ­քէ կ­՚ան­ցը­նէ նաեւ ա­ւե­լի կա­նուխ հրա­պա­րա­կո­ւած նիւ­թեր։

Ի՞նչ ակն­կա­լու­թիւն­ներ ու­նի բե­մը իր թի­րա­խէն եւ ի՞նչ կը խոս­տա­նայ։

Լ.Կ.Ս.- ­Թե­րեւս նախ պէտք է տալ խոս­տում՝ ու­նե­նա­լու հա­մար ակնկա­լու­թիւն։ ­Թէեւ ցարդ հե­ռու ենք հաս­նե­լէ հա­յու­թե­նէ խզո­ւած ե­րի­տա­սարդ­նե­րու, սա­կայն գէթ սկսած ենք հաս­նիլ հե­ռա­ցող­նե­րու՝ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան նոր բնո­րո­շում­նե­րու խոս­տու­մով։
­Բե­մը կը ձգտի դառ­նալ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան տար­բեր նրբե­րանգ­նե­րով ուռ­ճա­ցող մշա­կու­թա­յին փոխ­հարս­տաց­ման վայր մը, ուր այ­ցե­լուն ա­մէն օր պի­տի հան­դի­պի հայ մշա­կոյ­թի հա­ճե­լի, գողտ­րիկ, թա­քուն կամ հրա­շա­լի ո­րե­ւէ ե­րե­ւոյ­թի։ Կ­՚ակն­կա­լենք, որ զա­նոնք փայ­փա­յէ իբ­րեւ իր սե­փա­կա­նու­թիւ­նը, վե­րա­դառ­նայ նոր սպա­սում­նե­րով կամ՝ յանձ­նա­ռու մաս­նակ­ցու­թեամբ ար­ձա­նագ­րո­ւի իբ­րեւ գոր­ծօն այ­ցե­լու (active user), իր տա­ղան­դը ցու­ցադ­րող նո­րա­հաս ա­րո­ւես­տա­գէտ, ա­զատ աշ­խա­տա­կից, նոյ­նիսկ՝ բե­մը տա­րա­ծող կա­մա­ւոր դես­պան։
H-Pemի ստեղ­ծած խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը ի­րա­կան է եւ մեզ կը պատ­րաս­տէ եր­կա­րա­շունչ աշ­խա­տան­քի՝ աս­տի­ճա­նա­բար կա­ռու­ցե­լու հա­մար բազ­մա­շերտ եւ բո­լո­րին սի­րե­լի բեմ մը։ ­Կը յու­սանք, որ բե­մին նպա­տակ­նե­րը, առ­ցանց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ դրա­կան ըն­կա­լու­մը զայն ար­ժա­նի պի­տի դարձ­նեն ժո­ղովր­դա­յին բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան զօ­րակ­ցու­թեան։
H-Pem կա­րե­լի է այ­ցե­լել հե­տե­ւեալ հաս­ցէ­նե­րով.

Website: www.h-pem.com
Instagram: @hpemonline
Facebook: facebook.com/hpemonline
Twitter: @hpemonline
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9BZ9uWCg8TU