Ազ­գա­յին նե­րաշ­խարհ

«­­Հա­յաս­տա­նը ա­րիւ­նիս մէջ է մտնում
ա­մէ­նօ­րեայ գի­նիի հետ միա­սին»:

­­Կոս­տան ­­Զա­րեան

…Ու ազ­գա­յին նե­րաշ­խարհն է արդ բա­ցա­կայ, զոր կը զգամ ու կը տես­նեմ հա­յու­թեան մէջ: ­­Նե­րաշ­խարհ մը, զոր պէտք է ար­ժա­նա­վա­յել կեր­պով դրսե­ւո­րենք:
Դ­րա­կան գոր­ծի վե­րա­ծենք:
Եւ հայ­րե­նի­քը խօս­քով չի կա­ռու­ցո­ւիր, այլ տո­կուն ա­րարք­նե­րով: Մ­նա­յուն ա­րարք­նե­րով եւ ոչ թէ ան­ցո­ղիկ: Ա­ռանց զո­հի ա­րարք գո­յու­թիւն չու­նի, ըլ­լայ ան մտա­յին, նիւ­թա­կան, «ֆի­զի­քա­կան» կամ հե­րո­սա­կան: ­­Պէտք է սրբագ­րենք ան­ցեա­լի մեր պատ­մու­թիւ­նը: ­­Պէտք է տանք ա­նոր կա­ռու­ցո­ղա­կան նպա­տակ: Ու այս մէ­կը կ­­՛ըլ­լայ մի­միայն միա­հա­մուռ կամ­քով: ­­Ժո­ղովր­դա­կան հայ­րե­նախմ­բո­ւա­ծու­թեամբ: Այ­լա­պէս փրկու­թիւն չկայ, ո՛չ ժո­ղովր­դին եւ ոչ ալ հայ­րե­նի­քին:
Ս­տո­րեւ՝ կրկներգ մը եւս, հո­գիէս ու մտքէս բխած:

­­Հայ­րե­նի­քի փա­ռա­բա­նու­թիւ­նը
(­­Խօս­քը վե­րա­ծենք գոր­ծի)

Ա­մա­նո­րի այս օ­րե­րուն

ու­րիշ խո­հեր չու­նիմ ես,

հայ­րե­նիքն է իմ խո­հը բուն,

ո­րուն փա­րած կ­­՛ապ­րիմ ես:

Ու կը ցան­կամ ժո­ղո­վուր­դիս

սէր միու­թիւն տայ Աս­տո­ւած,

այս­քան տա­րի տո­կա­ցինք մենք

օ­տա­րու­թեան մէջ ցրո­ւած:

Ու տո­կա­ցինք, հա՜ տո­կա­ցինք՝

վառ տեն­չե­րը մեր սրտին:

­Հայ­րե­նի­քը մենք գրկե­ցինք

ձեռ­քե­րո­վը հո­գիին:
­­

Հո­ղը այժմ մեզ կը սպա­սէ,

ա­զա­տագ­րո­ւած եւ հուժ­կու

ոչ թէ ա­նոր մէջ թա­ղո­ւե­լու

այլ զայն խօ­սուն ը­նե­լու:

Հա­յու քրտինք, հա­յու խոն­ջէնք,

հա­յու ա­րիւն կայ ա­նոր մէջ,

որ ­­Յա­րու­թեան ուժ ու­նի ան,

գո­յա­տեւ­ման Ար­շա­լոյս:
­­

Մեր ձեռ­քե­րուն սպա­սողն է,

ա­րիա­կան ու փա­ռա­շուք,

ա­կանչ դնենք մենք մեր հո­ղին,

սրտով լսենք իր կան­չին:
­­

Հա­սա­նե­լի կանչ մըն է ան,

մեր հո­գիին առ­ջեւ փռո­ւած,

թէեւ հե­ռուն, բայց մեր­ձա­կայ մեր սրտե­րուն,

մեր դա­րա­ւոր ե­րազ­նե­րուն ու տեն­չե­րուն:
­­

Դուն հե­ռու ես արդ կանգ­նած

ու չես կրնար զայն շո­յել,

մտեր­մա­նալ ա­նոր հետ

որ գա­լի­քին տէր դառ­նաս:
­­

Պատ­մու­թիւ­նը քու ազ­գին

հո­ղիդ վրայ է խրա­խու­սիչ,

որ լուռ ձայ­նով կը խօ­սի,

ե­ռանդ կու տայ քու կեան­քին:

Ե­թէ կ­­՛ու­զես ան­ցեա­լիդ

ծա­նօ­թա­նալ ճիշդ կեր­պով,

հո­ղիդ վրայ պէտք է գաս,

ու հոս ապ­րիս անվր­դով:
­­

Հո­ղը կեանք է, ի­մա­ցիր,

ապ­րած կեան­քիդ չի նմա­նիր,

գիրկդ տուր դուն իր գրկին,

որ ուժ դառ­նանք միա­սին:

­­Մար­գար ­­Շա­րապ­խա­նեան
Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ, գիւղ Ու­շի