Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հը նոր շէնք տե­ղա­փո­խե­լու առ­թիւ մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Ար­մէն Ա­մի­րեա­նի յայ­տա­րա­րու­թեան անդ­րա­դառ­նա­լով՝ «­Թերթ»ին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին ճար­տա­րա­պետ Ա­նա­հիտ ­Թար­խա­նեան ը­սած է, որ Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի շէն­քը տե­ղա­փո­խե­լը ճիշդ պի­տի ըլ­լայ, ե­թէ կա­ռու­ցո­ւի նոր, լիար­ժէք, ժա­մա­նա­կա­կից չա­փա­նիշ­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խա­նող թան­գա­րան, բայց ե­թէ պի­տի կա­ռու­ցո­ւի նմա­նա­տիպ շէնք մը կամ նոյ­նիսկ ա­ւե­լի վատ, այն ա­տեն, ի հար­կէ, ա­նի­մաստ կը դառ­նայ այդ ամ­բողջ գոր­ծո­ղու­թիւ­նը:
Ն­շենք, որ մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Ար­մէն Ա­մի­րեան հան­դի­պում ու­նե­ցած է Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի տնօ­րէն Ար­ման ­Ծա­տու­րեա­նի հետ ու քննար­կած շէն­քին խնդիր­նե­րը՝ նշե­լով, որ ո­րե­ւէ լու­ծում ժա­մա­նա­կա­ւոր է, քա­նի որ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հը հե­տա­գա­յին պի­տի ու­նե­նայ նոր շէնք: Իսկ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի տնօ­րէն Ար­ման ­Ծա­տու­րեան 22 ­Յու­նո­ւա­րին տո­ւած մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած էր, թէ պատ­կե­րաս­րա­հին շէն­քը բա­ցար­ձա­կա­պէս չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ ժա­մա­նա­կի մար­տահրա­ւէր­նե­րուն, եւ թէ՝ «մեր ազ­գա­յին հարս­տու­թիւ­նը շատ վատ պայ­ման­նե­րում է»:
­Հան­րու­թեան մէջ ար­դէն իսկ շրջան կ­՛ը­նեն տե­սա­կէտ­ներ այն մա­սին, որ յա­ռա­ջի­կա­յին կրնայ ըլ­լալ, որ Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի շէնքն ալ վա­ճա­ռուի, ինչ­պէս վա­ճա­ռո­ւե­ցաւ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան շէն­քը: ­Ճար­տա­րա­պետ Ա­նա­հիտ ­Թար­խա­նեան այս առ­թիւ ը­սած է.- «­Կար­ծում եմ այդ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը հիմ­նա­ւոր են, ո­րով­հե­տեւ ե­թէ նման խօ­սակ­ցու­թիւն­ներ գնում են, նշա­նա­կում է ար­դէն կայ գնոր­դը: Ես են­թադ­րում եմ ո՛վ կը լի­նի գնոր­դը: Են­թադ­րում եմ, որ ե­թէ նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան շէն­քը գնել է Էռ­նե­կեա­նը, հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը մեծ է, որ այդ շէնքն էլ է ին­քը գնե­լու: ­Դա ըն­դա­մէ­նը են­թադ­րու­թիւն է»:
­Ճար­տա­րա­պե­տին մօ­տե­ցու­մը հե­տե­ւեալն է.- «Ե­թէ հան­րու­թեա­նը ներ­կա­յաց­նեն լիար­ժէք կա­տա­րո­ւած նա­խա­գիծ եւ հիմ­նա­ւո­րում, որ­տեղ որ կայ հիմ­նա­ւո­րում՝ ո՞րն էին բա­ցե­րը եւ ի՞նչն էր պա­կաս գո­յու­թիւն ու­նե­ցող շէն­քի մէջ եւ ար­դեօք նոր կա­ռու­ցո­ւող շէն­քով վե­րաց­նո՞ւմ են այդ բո­լոր բա­ցե­րը պատ­կե­րաս­րա­հի, այդ ժա­մա­նակ, ի հար­կէ, ա­յո՛, երկ­րորդ՝ շատ կա­րե­ւոր է՝ ո՞ր տա­րած­քում է դա գտնո­ւե­լու: Ե­թէ այդ բո­լոր հար­ցե­րին պա­տաս­խան կայ, ա­պա ես կողմ եմ, որ մեր պատ­կե­րասրահն ու­նե­նայ ժա­մա­նա­կա­կից եւ մի­ջազ­գա­յին ստան­դարտ­նե­րին (չա­փա­նիշ­նե­րին) հա­մա­պա­տաս­խան շէնք: Ե­թէ այդ ա­մէ­նը չի ի­րա­կա­նա­ցո­ւե­լու, դա ա­նըն­դու­նե­լի տար­բե­րակ է ինձ հա­մար»:
Է­դո­ւար­դօ Էռ­նե­կեա­նին պատ­կա­նող «­Զո­ւարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նի մամ­լոյ բան­բեր ­Գէորգ Աբ­րա­հա­մեան «­Թերթ»ի հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նած է, որ ինք ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով է, որ նման բան կը լսէ, տե­ղե­կու­թիւն չու­նի այդ մա­սին. ան խոր­հուրդ տո­ւաւ դի­մե­լու «քա­ղա­քա­շի­նու­թեան կո­մի­տէ»ին:
Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի նախ­կին տնօ­րէն ­Փա­րա­ւոն ­Միր­զո­յեան «­Թերթ»ին հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նած է, որ ինք Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հը այլ շէնք տե­ղա­փո­խե­լու ա­ռա­ջարկ կա­տա­րած էր 15 տա­րի ա­ռաջ: «Ես ող­ջու­նում եմ Ար­ման ­Ծա­տու­րեա­նի սրտա­ցա­ւու­թիւ­նը: ­Դեռ 15 տա­րի ա­ռաջ ես նոյն բանն եմ ա­սել եւ հա­մո­զո­ւած ե­ղէք, որ իս­կա­պէս էդ շէն­քը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի կա­նոն­նե­րին՝ ո՛չ ճար­տա­րա­պե­տա­կան կա­ռոյ­ցը, ո՛չ լու­սա­յին լու­ծում­նե­րը, չեն հա­մա­պա­տաս­խա­նում, նման թան­գա­րա­նի հա­մար ու­րիշ ճար­տա­րա­պե­տա­կան շէնք է անհ­րա­ժեշտ: Ար­ման ­Ծա­տու­րեա­նը ճիշդ ու­ղու վրայ է եւ նա­խա­րարն էլ ճիշդ է ա­սում»,- ը­սած է ­Փա­րա­ւոն ­Միր­զո­յեան: