­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը 19 ­Մա­յի­սի իր նիս­տին քննար­կեց խորհր­դա­րա­նի մնա­յուն յանձ­նա­խում­բե­րու կազ­մու­թեան հար­ցը: ­Յայտ­նենք, որ ներ­կա­յա­ցո­ւած էին եր­կու ա­ռա­ջարկ­ներ` ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը (Հ.Հ.Կ.) կ­՛ա­ռա­ջար­կէր յանձ­նա­խում­բե­րուն թի­ւը 12էն վե­րա­ծել 9ի, իսկ «Ելք» ­Դա­շին­քին ա­ռա­ջարկն էր ու­նե­նալ 10 յանձ­նա­խումբ:
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ քո­ւէար­կու­թիւն: Հ.Հ.Կ. ա­ռա­ջար­կին թեր քո­ւէար­կեց 64 պատ­գա­մա­ւոր, դէմ` 9, ձեռնպահ` 4: «Ելք» դա­շին­քի ա­ռա­ջար­կին քո­ւէար­կու­թեան պատ­կե­րը հե­տե­ւեալն էր` 30 թեր, 1 ձեռն­պահ: Այս­պի­սով որ­դեգ­րո­ւե­ցաւ ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ա­ռա­ջար­կը եւ յանձ­նա­խում­բե­րուն թի­ւը պի­տի ըլ­լայ 9: ­Քո­ւէար­կու­թեան նա­խոր­դած քննարկ­ման ըն­թաց­քին Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան պար­զեց ­Դաշ­նակ­ցու­թեան դիր­քո­րո­շու­մը եւ յայտ­նեց, որ Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցո­ւած եր­կու ա­ռա­ջարկ­նե­րուն ալ հա­մա­հե­ղի­նակ չէ: «Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վը ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան մար­մին է, ուս­տի անհ­րա­ժեշտ է, որ յանձ­նա­խում­բե­րուն դե­րը ա­ւել­նայ: ­Մենք 7 հո­գիէ կազ­մո­ւած պատ­գա­մա­ւո­րա­կան խմբակ­ցու­թիւն ենք եւ հարց ու­նինք բո­լոր յանձ­նա­խում­բե­րուն մէջ ներ­կա­յա­ցո­ւա­ծու­թիւն ու­նե­նա­լու: Այս կը նշա­նա­կէ, որ մե­զի ձեռն­տու է մնա­յուն յանձ­նա­խում­բե­րուն թի­ւը նո­ւա­զեց­նե­լով վե­րա­ծել 7ի, որ­պէս­զի կա­րե­նանք ա­մէն տեղ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ ու­նե­նալ», ը­սաւ ­Ռուս­տա­մեան:
Ըստ ա­նոր, ա­ւելց­նե­լով յանձ­նա­խում­բե­րուն թի­ւը, ի­րենք պի­տի զրկո­ւին ա­մէն տեղ ներ­կա­յու­թիւն ըլ­լա­լու կա­րե­լիու­թե­նէն` դի­տել տա­լով, որ ա­սի­կա միայն ­Դաշ­նակ­ցու­թեան խնդի­րը չէ, ու­րիշ կազ­մեր եւս նոյն դժո­ւա­րու­թեան դէմ յան­դի­ման կրնան ըլ­լալ: ­Միեւ­նոյն նիս­տին, Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա ­Բաբ­լո­յեան յայ­տա­րա­րեց 4 խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն ու քար­տու­ղար­նե­րուն ա­նուն­նե­րը` դի­տել տա­լով, որ օր մը ա­ռաջ բո­լոր խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը գու­մա­րած են ժո­ղով­ներ եւ ընտ­րած ի­րենց խմբակ­ցու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գահ­ներն ու քար­տու­ղար­նե­րը: Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընտ­րո­ւե­ցաւ Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան, իսկ քար­տու­ղար` Ա­ղուան ­Վար­դա­նեան: Հ.Հ.Կ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար ընտ­րո­ւե­ցաւ ­Վահ­րամ ­Բաղ­դա­սա­րեան, իսկ քար­տու­ղար` ­Գա­գիկ ­Մե­լի­քեան: «­Ծա­ռու­կեան» ­Դա­շին­քի խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար` ­Գա­գիկ ­Ծա­ռու­կեան, քար­տու­ղար` ­Վա­հէ Էն­ֆիա­ջեան: «Ելք» ­Դա­շին­քի խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար` ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան, իսկ քար­տու­ղար` ­Գէորգ ­Գոր­գի­սեան: ­Նոյն ժո­ղո­վին Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նով, Ար­փի­նէ ­Յով­հան­նի­սեան եւ ­Մի­քա­յէլ ­Մել­քու­մեան ընտ­րո­ւե­ցան վե­ցե­րորդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ­ներ: ­Փակ գաղտ­նի քո­ւէար­կու­թեան ար­դիւնք­նե­րը հրա­պա­րա­կեց ժա­մա­նա­կա­ւոր քուէա­խոյզ յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գա­գիկ ­Մե­լի­քեան: 105 պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն քո­ւէար­կե­ցին 100ը, ո­րոնց­մէ ­Շար­մա­զա­նո­վին թեր` 84ը, դէմ` 13ը, ­Յով­հան­նի­սեա­նին թեր` 73ը, դէմ` 22ը, իսկ ­Մել­քու­մեա­նին թեր` 65ը, դէմ` 29ը: ­Շար­մա­զա­նով եւ ­Յով­հան­նի­սեան իշ­խող ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թեան, իսկ ­Մել­քու­մեան «­Ծա­ռու­կեան» ­Դա­շինք խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր­ներ են: