Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան տա­րած­քին ե­րէկ՝ Ապ­րիլ 2ին կա­յա­ցած ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, իշ­խա­նու­թեան ղե­կին գտնո­ւող նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի «­Հան­րա­պե­տա­կան» կու­սակ­ցու­թիւ­նը վճռո­րոշ յաղ­թա­նակ ար­ձա­նագ­րեց։ «Եր­կիր մե­դիա»յի հա­մա­ձայն՝ ­Հա­յաս­տա­նի 2000 ընտ­րաշր­ջան­նե­րէն 1856ի քո­ւէ­նե­րու ար­դիւն­քին մշա­կո­ւած տո­ւեալ­նե­րով, «­Հան­րա­պե­տա­կան» կու­սակ­ցու­թիւ­նը գրե­թէ մօ­տե­ցած է 50 տո­կո­սի մե­ծա­մաս­նու­թեան՝ որ­պէս­զի ա­ռան­ձինն կա­րե­նայ կա­ռա­վա­րու­թիւն կազ­մել նո­րըն­տիր Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վին մէջ։
Քո­ւէ­նե­րու նախ­նա­կան այդ հա­շո­ւար­կին հա­մա­ձայն՝ չորս կու­սակ­ցու­թիւն­ներ նո­ւա­ճած են 5 տո­կոս քո­ւէի ան­ցո­ղիկ շե­մը՝ հե­տե­ւեալ ար­դիւն­քով.-

Հ.Հ.Կ.՝ 49,14%

Ծա­ռու­կեան ­Դա­շինք՝ 27,46%

ԵԼՔ՝ 7,70%

Հ.Յ.Դ.՝ 6,61%

Ազ­գա­յին ­Ժո­ղով մուտ­քի 5 տո­կո­սի շե­մը յաղ­թա­հա­րե­լու դժո­ւա­րու­թեան մատ­նո­ւած կու­սակ­ցու­թեանց ստա­ցած քո­ւէ­նե­րուն նախ­նա­կան ար­դիւն­քը կը պար­զէ հե­տե­ւեալ պատ­կե­րը.-

«­Հայ­կա­կան ­Վե­րած­նունդ» կու­սակ­ցու­թիւն՝ 3,70%

«Օ­հա­նեան-­Րաֆ­ֆի-Օս­կա­նեան» կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու դա­շինք՝ 2,10%

«­Կոնգ­րէս»-Հ.Ժ.Կ. կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու դա­շինք՝ 1,60%

«Ա­զատ ­Դե­մոկ­րատ­ներ» կու­սակ­ցու­թիւն՝ 0,89%

Հա­յաս­տա­նի Կո­մու­նիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւն՝ 0,73%: