ԲԱԳՐԱՏ ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ

Ադր­բե­ջա­նը յայտ­նո­ւել է քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի եզ­րին:
Ար­դէն ակն­յայտ է, որ Ա­լիեւ-­Փա­շա­յեւ­ներ տան­դե­մին (եր­կեա­կին) խիստ անհ­րա­ժեշտ է սահ­մա­նա­յին լա­րո­ւա­ծու­թիւ­նը՝ սե­փա­կան իշ­խա­նու­թիւ­նը ոչ միայն կա­յու­նաց­նե­լու, այ­լեւ ար­դէն՝ գո­նէ պա­հե­լու հա­մար: ­Տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին զար­գա­ցում­նե­րի ազ­դե­ցու­թեան տակ Ադր­բե­ջա­նում ա­ճում է յե­ղաշրջ­ման վտան­գը, ո­րի հե­ղի­նակ­նե­րը կա­րող են լի­նել ինչ­պէս Ա­րեւ­մուտ­քից, այդ­պէս էլ նոյ­նիսկ Ան­կա­րա­յից ու ­Ռիա­դից:
­Ներ­կա­յումս թէ՛ ­Սաու­դեան Ա­րա­բիա­յի եւ թէ Իս­րա­յէ­լի հա­մար շա­հե­կան է Ի­րա­նի հիւ­սի­սա­յին սահ­մա­նին մօտ լա­րո­ւա­ծու­թեան ստեղ­ծու­մը:
Ան­կա­րա­յում էլ փոր­ձում են վրէժխն­դիր լի­նել ­Բա­քո­ւից՝ իր ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեա­նը մի­ջամ­տե­լու հա­մար: Բ­նա­կան է, որ որ­պէս մի­ջոց կա­րող են օգ­տա­գոր­ծո­ւել Ի. Ա­լիե­ւից եւ «­Բա­քո­ւի կլան (շա­հակ­ցա­կան խումբ)»ից դժգոհ «նա­խի­ջե­ւան­ցի­նե­րը» եւ «ե­րազ­նե­րը» (Ե­րե­ւա­նից եւ ­Հա­յաս­տա­նի այլ մար­զե­րից գաղ­թած ադր­բե­ջան­ցի­ներ), ո­րոնք վտանգ են ներ­կա­յաց­նում Ա­լիե­ւի ու նրա նոր դաշ­նա­կից­նե­րի հա­մար:
­Դեռ ­Մար­տին իշ­խա­նու­թեան բարձ­րա­գոյն պաշ­տօ­նին բե­րե­լով իր տիկ­նո­ջը՝ Իլ­համ Ա­լիե­ւը փոր­ձում էր ձեր­բա­զա­տո­ւել նա­խի­ջե­ւա­նեան կլա­նի եւ «ե­րազ­ներ»ի ազ­դե­ցու­թիւ­նից: ­Վեր­ջին­ներս գրե­թէ 24 տա­րի ղե­կա­վա­րում են Ադր­բե­ջա­նը՝ 1992ին «գա­հըն­կէց ա­նե­լով» ոչ միայն ­Մա­մե­դեա­րո­վին, այլ նաեւ «Ազ­գա­յին ճա­կատ»ի ղե­կա­վար Ա­լիեւ-Էլ­չի­բէ­յին: ­Միայն ­Հէյ­դար Ա­լիե­ւը կա­րո­ղա­ցաւ հա­մա­ձայ­նու­թեան գալ այդ խմբա­ւոր­ման հետ եւ յայտ­նո­ւել իշ­խա­նու­թեան ղե­կին:
Ն­րանց ար­տօ­նու­թիւն­ներն այն­քան մեծ են, որ ոչ միայն չեն մու­ծում հար­կեր, այլ նաեւ չեն ծա­ռա­յում զի­նո­ւած ու­ժե­րում: ­Միա­ժա­մա­նակ՝ նրանց ձեռ­քում ոչ միայն ե­լեւմ­տա­կան մեծ մի­ջոց­ներ են, այլ նաեւ՝ զի­նո­ւած ստո­րա­բա­ժա­նում­ներ, զորս կա­րող են օգ­տա­գոր­ծել նոր յե­ղաշրջ­ման հա­մար: Եւ պա­տա­հա­կան չէ, որ Ա.Հ. Կ.Գ. նա­խա­րարն դեռ Ապ­րի­լին յայ­տա­րա­րել էր, որ «­Ղա­րա­բա­ղեան փախս­տա­կան­նե­րը ոչ միայն հարկ չեն մու­ծում, այլ նոյ­նիսկ չեն ցան­կա­նում ծա­ռա­յել հայ­րե­նի բա­նա­կում»: ­Սա նա­խան­շան էր… Ար­դէն ­Փետ­րո­ւա­րին, երբ հե­ռա­ցո­ւեց «նա­խի­ջե­ւա­նեան կլա­նից» տրանս­պոր­տի (փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներ) ա­մե­նաազ­դե­ցիկ նա­խա­րար ­Զիա ­Մա­մե­դո­վը, պարզ դար­ձաւ, որ Ա­լիե­ւը պատ­րաստ­ւում է ձեր­բա­զա­տո­ւե­լու իր հօր նախ­կին դաշ­նա­կից­նե­րից, թէեւ կար նաեւ փոխ-հա­մա­ձայ­նու­թեան գա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն: ­Սա­կայն Իլ­համ Ա­լիե­ւը չէր նե­րի, որ դեռ 2016թ. Ապ­րի­լին այդ կլա­նը փոր­ձել էր երկ­րում ռազ­մա­կան յե­ղաշր­ջում ի­րա­կա­նաց­նել՝ օգ­տո­ւե­լով, որ նա­խա­գա­հը Ա.Մ.Ն.ում էր: Բ­նա­կան է, որ այս­տեղ խառն էր նաեւ Ան­կա­րա­յի մա­տը, քա­նի որ Ի. Ա­լիե­ւը, թէեւ ար­տա­քուստ սա­տա­րում է Էր­դո­ղա­նին, բայց ի­րա­կա­նում՝ հա­մա­գոր­ծակ­ցում է թուրք ընդ­դի­մա­դիր ­Ֆա­թուլ­լահ ­Գիւ­լէ­նի եւ նրա կողմ­նա­կից­նե­րի հետ:
Ա­ւե­լին՝ ա­պա­ցու­ցո­ւել է ադր­բե­ջա­նա­կան «Socar» ըն­կե­րու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ­Յու­լի­սեան յե­ղաշրջ­ման փոր­ձին, ո­րին հե­տե­ւե­ցին թուր­քաբ­նակ մի շարք յայտ­նի ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րը, այդ թւում՝ Ի. Ա­լիե­ւի մեր­ձա­ւոր­նե­րից:
Այս­պի­սով՝ Էր­դո­ղա­նը պատ­րաստ­ւում է վրէժխն­դիր լի­նե­լու նա­խի­ջե­ւա­նեան կլա­նի մի­ջո­ցով, իսկ Ա­լիե­ւը ամ­րապն­դում է իր եւ ­Բա­քո­ւի կլա­նի՝ ­Փա­շա­յեւ­նե­րի դիր­քե­րը, կա­մաց–­կա­մաց պատ­րաս­տո­ւե­լով հա­կա­յե­ղաշրջ­ման:
Իր տիկ­նո­ջը բե­րե­լով ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին՝ նա կա­րո­ղա­ցաւ սահ­մա­նադ­րու­թեամբ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տա­լու նա­խա­գահ ընտ­րո­ւե­լու իր որ­դուն՝ սահ­մա­նե­լով 18 տա­րե­կա­նը որ­պէս թեկ­նա­ծու­նե­րի գրանց­ման շեմ: Ապ­րի­լի սկզբնե­րին նա հրա­ման ստո­րագ­րեց «Ար­տա­կարգ եւ ռազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին» օ­րէն­քում փո­փո­խու­թիւն­նե­րի մա­սին, ո­րով սահ­մա­նա­փա­կում է մի շարք ա­զա­տու­թիւն­ներ եւ ա­զատ ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցի հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը: ­Մա­յի­սի վեր­ջե­րին եւ ­Յու­նի­սի սկզբնե­րին, «հայ­կա­կան վհուկ­նե­րի որ­սը» եւ ադր­բե­ջա­նա­կան յայտ­նի գոր­ծիչ­նե­րի ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րը ոչ այլ ինչ էին, ե­թէ ոչ յե­ղաշրջու­մը կան­խե­լու փորձ, ո­րի մա­սին յայ­տա­րա­րո­ւեց օ­րեր անց: Ի. Ա­լիե­ւի գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն ա­րա­գաց­րին ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քում ան­կան­խա­տե­սե­լի դար­ձող ի­րա­վի­ճա­կա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րը: Ադր­բե­ջա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը լրջօ­րէն պատ­րաստ­ւում է վա­տա­գոյն ցան­կա­ցած սցե­նա­րի (բե­մագ­րու­թեան): Իլ­համ Ա­լիե­ւը ձգտում է վերջ­նա­կա­նա­պէս լու­ծել «նա­խի­ջե­ւա­նեան կլա­նից» ա­զա­տո­ւե­լու հար­ցը: Ն­րա ծրագ­րե­րի մէջ չեն մտնում լայ­նա­ծա­ւալ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը Ար­ցա­խում, ոչ էլ ինչ-որ տա­րած­քա­յին հար­ցեր: ­Միակ խնդի­րը սահ­մա­նադ­րօ­րէն իր դիր­քե­րի ամ­րապն­դումն է: Իսկ դրա հա­մար նրան պէտք է ա­րիւն, գո­նէ սահ­մա­նին, որ­պէս­զի երկ­րում յայ­տա­րա­րո­ւի ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ: