ԳԷՈՐԳ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ

­Վեր­ջին ե­րեք օ­րե­րին ար­ցա­խեան-ադր­բե­ջա­նա­կան շփման գծում հայ­կա­կան զի­նու­ժը մարդ­կա­յին եր­կու կո­րուստ է ու­նե­ցել: ­Կայ նաեւ վի­րա­ւոր: Ադր­բե­ջա­նը կտրուկ մե­ծաց­րել է լա­րուա­ծու­թիւ­նը:
Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Փետ­րո­ւա­յին Լ.Ղ.Հ. Պ.Ն.ն ­յայ­տա­րա­րեց, որ թշնա­մին իր բնա­կա­վայր­նե­րի մեր­ձա­կայ­քում տե­ղա­կա­յո­ւած կրա­կա­յին յե­նա­կէտ­նե­րից 85մմ.­նոց Դ-44 տի­պի հրա­նօթ­նե­րից ու­ղիղ նշա­նա­ռու­թեամբ ար­կա­կո­ծու­թեան է են­թար­կել Պ.Բ. ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յո­ւած մար­տա­կան դիր­քե­րը՝ ընդ­հա­նուր առ­մամբ հրա­նօթ­նե­րից ար­ձա­կե­լով 22, իսկ ա­կա­նա­նետ­նե­րից՝ 24 արկ:
­Նա­խորդ տա­րո­ւայ Ապ­րիլ-­Մա­յի­սից առ այ­սօր ա­ռա­ջին ան­գամ է, որ ադրբե­ջա­նա­կան կող­մը ծանր հրե­տա­նի է դնում գոր­ծո­ղու­թեան մէջ՝ աս­տի­ճա­նա­բար մե­ծաց­նե­լով հայ­կա­կան կող­մի դէմ կի­րա­ռո­ւող զի­նա­տե­սակ­նե­րի թէ՛ քա­նա­կը եւ թէ տրա­մա­չա­փը: Ի­րա­վի­ճա­կը շատ նման է Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մին նա­խոր­դած ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին: Ինչ­պէս այն ժա­մա­նակ, հի­մա էլ ­Բա­քուն ի­րա­կա­նաց­նում է ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի շրջա­նակն ու ին­տեն­սի­ւու­թիւ­նը (սաստ­կու­թիւ­նը) մե­ծաց­նե­լու մար­տա­վա­րու­թիւն, ո­րի հիմ­նա­կան նպա­տա­կը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեանն այդ մի­տում­նե­րին ա­դապ­տաց­նելն (վար­ժեց­նել) է, պա­տե­րազ­մի ան­խու­սա­փե­լիու­թեան մէջ հա­մո­զո­ւա­ծու­թեան ըն­կա­լում ձե­ւա­ւո­րե­լը: Ինչ­պէս այն ժա­մա­նակ, հի­մա էլ ի­րա­վի­ճա­կը սրւում է բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի փաս­տա­ցի բա­ցա­կա­յու­թեան, բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի խոր փա­կու­ղում գտնո­ւե­լու պայ­ման­նե­րում: ­Սա ոչ թէ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը վերսկ­սե­լու, այ­լեւ իր պա­հանջ­նե­րի լիար­ժէք կա­տար­ման սկզբուն­քով վերսկ­սե­լու շան­տա­ժա­յին (սպառ­նա­կան) մար­տա­վա­րու­թիւն է:
­Բա­քուն ա­ռար­կա­յօ­րէն ցոյց է տա­լիս, որ իր հա­մար ­Վիեն­նա­յի եւ ­Սանկտ ­Պե­տեր­բուր­գի գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րի է­ջը փա­կո­ւած է, հե­տե­ւա­բար՝ փա­կո­ւած է նաեւ շփման գծում զի­նա­դա­դա­րի ռե­ժի­մի (դրու­թեան) ամ­րապնդ­մանն ուղ­ղո­ւած եր­կու յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րի կա­տար­ման է­ջը: ­Յի­մա­րու­թիւն է զի­նա­դա­դա­րի պահ­պան­ման մե­խա­նիզմ­նե­րի (աշ­խա­տա­կարգ­ներ) ներդ­րում պա­հան­ջել մի կող­մից, ո­րը դե­մոնստ­րա­ցիոն (ցու­ցադ­րա­կան) կեր­պով կի­րա­ռու­թեան մէջ է դնում ար­դէն ծանր հրե­տա­նի:
Ինչ­պէս ան­ցած տա­րո­ւայ Ապ­րի­լի նա­խօ­րեա­կին, Ադր­բե­ջա­նը լա­րո­ւա­ծու­թիւ­նը կտրուկ մե­ծաց­նում է Ե.Ա.Հ.Կ. Մ.Խ. ե­ռա­նա­խա­գա­հու­թեան կա­տա­րեալ ան­տար­բե­րու­թեան եւ աչ­քա­կա­պու­թեան պայ­ման­նե­րում: ­Թէեւ հայ­կա­կան կող­մը դեռ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան էր յայ­տա­րա­րել հրա­նօ­թա­յին եւ ա­կա­նա­նե­տա­յին մի­ջոց­նե­րից ին­տեն­սիւ (սաստ­կա­ցո­ւած) կրակ բա­ցե­լու մա­սին եւ զգու­շաց­րել դրանք շա­րու­նա­կո­ւե­լու դէպ­քում ան­հա­մար­ժէք գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի դի­մե­լու մա­սին, սա­կայն մին­չեւ հի­մա միջ­նորդ­նե­րից ո­րե­ւէ ար­ձա­գանգ չկայ: Ա­ւե­լին՝ Լ.Ղ.Հ. Պ.Ն.ի տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նից պարզ էր դառ­նում, որ ադր­բե­ջա­նա­կան զի­նու­ժը հրա­նօթ­նե­րից սկսել է կրա­կել Ե.Ա.Հ.Կ. դի­տորդ­նե­րի հեր­թա­կան դի­տար­կու­մից յե­տոյ: Ընդ ո­րում՝ ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը հրա­ժա­րո­ւել են դի­տորդ­նե­րին ի­րենց կող­մից շփման գիծ դուրս բե­րել:
­Յատ­կան­շա­կան է, որ, հա­մա­ձայն Լ.Ղ.Հ. Պ.Ն.ի վե­րոն­շեալ հա­ղոր­դագ­րու­թեան՝ հրա­նօթ­նե­րը կրա­կել են ու­ղիղ նշա­նա­ռու­թեամբ, ին­չը յստակ ցոյց է տա­լիս, թէ որ­քա՜ն է թշնա­մին դիր­քե­րին մօ­տեց­րել հրե­տա­նա­յին կա­յանք­նե­րը: Եւ թե­րեւս հէնց դա չմատ­նե­լու նպա­տա­կով էլ Ե.Ա.Հ.Կ. դի­տորդ­նե­րին ա­ռաջ­նա­գիծ մուտք գոր­ծե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նից զրկել են: Չ­նա­յած դրան, չնա­յած հայ­կա­կան կող­մի՝ թւում է, թէ ան­հանգստու­թեան տե­ղիք տո­ւող հա­ղոր­դագ­րու­թեան տա­րած­մա­նը, Ե.Ա.Հ.Կ. Մ.Խ. հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ո­րե­ւէ յայ­տա­րա­րու­թեամբ հան­դէս չե­կան: ­Նախ­կի­նում չի ար­ձա­նագ­րո­ւել հա­կա­ռա­կոր­դի կող­մից դի­տորդ­նե­րին ա­ռաջ­նա­գիծ մտնել թոյլ չտա­լու ո­րե­ւէ դէպք, ո­րի կա­պակ­ցու­թեամբ Մ.Խ. հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կամ գո­նէ Ե.Ա.Հ.Կ. գոր­ծող նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ջէյ ­Կասպր­շի­կը յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թեամբ հան­դէս չգան: Այն­պի­սի տպա­ւո­րու­թիւն է, որ հա­մա­նա­խա­գա­հող­ներն ի­րենց այս լռու­թեամբ ուղ­ղա­կի քա­ջա­լե­րում են Ադր­բե­ջա­նի պա­տե­րազ­մա­կան այս նոր ար­կա­ծախն­դիր ակ­տի­ւու­թիւ­նը (աշ­խու­ժու­թիւն) եւ մղում ա­ւե­լի հա­մար­ձակ ու ա­ւե­լի մասշ­տա­բա­յին (տա­րո­ղու­նակ) գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի: Տ­պա­ւո­րու­թիւն, որ կար նաեւ ան­ցած տա­րո­ւայ Ապ­րի­լին: ­Հարց է ա­ռա­ջա­նում՝ ին­չո՞ւ:
­Սա ա­ռա­ւել ու­շագ­րաւ է ­Ռու­սաս­տա­նի դէպ­քում: Ի­րա­կա­նում Ադր­բե­ջա­նը հրա­նօ­թա­յին կրակ է բա­ցել նաեւ ­Մոս­կո­ւա­յի ուղ­ղու­թեամբ: ­Յու­նո­ւա­րի վեր­ջին Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Էլ­մար ­Մա­մե­դեա­րո­վը մեկ­նել էր ­Մոս­կո­ւա՝ Լ.Ղ. հար­ցով Ռ.Դ. արտ­գործ­նա­խա­րար ­Սեր­գէյ ­Լաւ­րո­վի հետ բա­նակ­ցե­լու: ­Վե­րա­դառ­նա­լուց յե­տոյ նա յայ­տա­րա­րեց, թէ բա­ւա­րա­րո­ւած չէ այդ հան­դիպ­ման ար­դիւնք­նե­րից: ­Մա­մե­դեա­րովն հաս­կա­նա­լի դարձ­րեց, որ ­Ռու­սաս­տա­նը չի փո­խել «լաւ­րո­վեան պլա­նից» չհրա­ժա­րո­ւե­լու իր քա­ղա­քա­կան ո­րո­շու­մը եւ չի ող­ջու­նում նոր պա­տե­րազ­մի գնա­լու ­Բա­քո­ւի ներ­կա­յիս ու­ղե­գի­ծը:
­Մոս­կո­ւա­յի հան­դէպ շան­տա­ժա­յին այս քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Բա­քուն ծա­ւա­լում է նաեւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան հար­թու­թիւ­նում: ­Դոն­բա­սում մար­տե­րի վերսկս­ման եւ լա­րո­ւա­ծու­թեան նոր փուլ տե­ղա­փո­խո­ւող ռուս-ուկ­րաի­նա­կան դի­մա­կա­յու­թեան ֆո­նին (պաս­տա­ռին)՝ Ա­լիե­ւը մեկ­նում է ­Կիեւ եւ Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գա­հին խոս­տա­նում ար­գե­լել իր տա­րածք ­Դոն­բա­սում ար­տադ­րուած ապ­րանք­նե­րի մուտ­քը: ­Մոս­կո­ւա­յին փաս­տա­ցի մո­լո­րեց­նե­լով՝ Ադր­բե­ջա­նը ­Բե­լա­ռու­սիոյ հետ ի­րա­կա­նաց­րեց ­Ռու­սաս­տա­նի եւ Իս­րա­յէ­լի քա­ղա­քա­ցի, բլո­գեր ­Լապ­շի­նի ար­տա­յանձն­ման հապ­ճեպ օ­պե­րա­ցիան (գոր­ծո­ղու­թիւն): ­Բա­քու չի թաքց­նում, որ ա­մե­նաու­ղիղ կեր­պով միա­ցել է ­Բե­լա­ռու­սիոյ եւ Ուկ­րաի­նա­յի հա­կա­ռու­սա­կան «ար­շա­ւան­քին»՝ որ­պէս Լ.Ղ. հար­ցում ­Մոս­կո­ւա­յի ո­րո­շա­կիօ­րէն վե­րա­նա­յո­ւած ու­ղեգ­ծի հետ չհա­մա­կեր­պո­ւե­լու եւ «անհ­նա­զան­դու­թեան» դրսե­ւո­րում:
Ին­չե­ւէ, Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մը, սա­կայն, ար­դէն սո­վո­րեց­րել է, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան, ա­ռա­ւել եւս՝ ­Մոս­կո­ւա­յի ար­ձա­գան­գին սպա­սե­լը ոչ միայն ա­նօ­գուտ է, այ­լեւ՝ վտան­գա­ւոր: Ե­թէ նրանք չեն ար­ձա­գան­գում ­Բա­քո­ւի ակն­յայտ պա­տե­րազ­մա­կան ներ­կա­յիս սադ­րան­քին, ա­պա պէտք է ստի­պել, որ ար­ձա­գան­գեն այդ սադ­րան­քին հայ­կա­կան կող­մի ան­հա­մար­ժէք գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րին:
Ե­թէ պա­տե­րազ­մը դառ­նում է ան­խու­սա­փե­լի, ին­չում փոր­ձում է հա­ւա­տաց­նել ­Բա­քուն, ա­պա ա­նի­մաստ է ներ­կա­յիս զսպո­ւա­ծու­թեան ցու­ցա­բե­րու­մը: Ս­պա­սո­ղա­կա­նու­թիւ­նը, դան­դաղ­կո­տու­թիւ­նը, նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կա­նու­թիւ­նից խու­սա­փու­մը կեան­քեր է խլում, ո­րը չի բե­րում ցան­կա­լի խա­ղա­ղու­թեան: ­Մէկ ան­գամ սխա­լո­ւե­լը դեռ տա­նե­լի է՝ չնա­յած ու­նե­ցած կո­րուստ­նե­րի ծան­րու­թեա­նը: ­Բայց երբ նոյն սխա­լը կրկնւում է երկ­րորդ ան­գամ… ­Նոյ­նիսկ չ­՚ար­ժէ շա­րու­նա­կել: