­Թուր­քե­րի ա­տե­լու­թեան ուժգ­նու­թիւ­նը. Ա­դա­նա­յի կո­տո­րա­ծը

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան- Տամատեան

1909 թո­ւա­կան, Ա­դա­նա։ Ող­ջա­կի­զո­ւե­ցին 4437 հա­յեր, քա­ղա­քի մօտ կէ­սը ա­ւի­րո­ւեց ու մինչ Ա­դա­նա­յում դի­մադ­րու­թեան ա­պար­դիւն փոր­ձեր էին կա­տար­ւում, դա­ժա­նա­բար սրի քա­շո­ւե­ցին նաեւ շրջա­կայ փոքր գիւ­ղե­րի հա­յե­րը։ ­Յար­ձա­կում­նե­րը տա­րա­ծո­ւե­ցին ամ­բողջ նա­հան­գով, եւ շուրջ 30.000 զոհ ու­նե­ցան հա­յե­րը, հա­մա­ձայն վկա­յու­թիւն­նե­րի։ 1909թ. Ապ­րի­լին ի­րա­կա­նա­ցո­ւած Ա­դա­նա­յի կո­տո­րա­ծը Օս­մա­նեան կայս­րու­թիւ­նում տե­ղի ու­նե­ցած հա­յե­րի լայ­նա­մասշ­տաբ ջար­դե­րի երկ­րորդ փուլն էր, շա­տե­րը այն կո­չե­ցին «հո­լո­քոստ»: ­Յա­ջող ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­ցին հա­յե­րով բնա­կե­ցո­ւած եր­կու քա­ղաք­ներ՝ ­Կի­լի­կիա­յի լեռ­նե­րում գտնո­ւող ­Հաճըն քա­ղա­քը եւ­ Դեօր­թեօ­լի (­Չորք-­Մար­զո­ւան) 10.000 հա­յե­րը, ո­րոնք դի­մա­կա­յե­ցին 7000 թուր­քե­րի պա­շար­մա­նը. նրանք շրջա­պա­տել էին քա­ղա­քը եւ կտրել ջրա­մա­տա­կա­րա­րու­մը:
Բռ­նու­թիւն­նե­րը հա­մըն­կան սուլ­թան Աբ­դուլ ­Հա­միդ Բ.ի (1876-1909) հա­մա­խոհ­նե­րի կող­մից ի­րա­կա­նաց­րած հա­կա­յե­ղա­փո­խու­թեան հետ:
Կո­տո­րա­ծի նա­խօ­րէին թուր­քա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մե­ծա­քա­նակ զէնք ու զի­նամ­թերք էին բա­ժա­նել իս­լա­մա­դա­ւան բնակ­չու­թեա­նը, գաղտ­նի գրու­թիւն­ներ ու­ղար­կել գա­ւառ­ներ, շուրջ 500 ոճ­րա­գործ­նե­րի ար­ձա­կել բան­տե­րից։ ­Հա­յե­րին ոչն­չաց­նե­լու ո­րո­շում կա­յա­ցո­ւել էր1909 թո­ւա­կա­նի ­Մար­տի 31ին, Ա­դա­նա­յի նա­հան­գա­յին խորհր­դի կող­մից։ Ապ­րի­լի 1ին ար­դէն, գրո­հե­լով քա­ղա­քի փո­ղոց­ներն ու հրա­պա­րակ­նե­րը, հա­յե­րին կո­տո­րել սկսեց թուրք ամ­բո­խը։ Ա­ռա­ջին ջար­դը տե­ւեց ե­րեք օր, ա­պա շա­րու­նա­կո­ւեց՝ ա­ւե­լի սաս­տիկ ու դա­ժան։ ­Հայ­կա­կան ­Կի­լի­կիան, ­Մի­ջերկրա­կա­նի ա­փին գտնո­ւող ծաղ­կուն Ա­դա­նան՝ 11-14րդ դդ. ան­կախ հայ­կա­կան պե­տու­թիւ­նը, որ զերծ էր մնա­ցել 1890ա­կան­նե­րի ջար­դե­րից՝ 1909ի կո­տո­րած­նե­րին ար­ձա­նագ­րեց ա­ւե­լի քան 30.000 զոհ։ Հր­դե­հո­ւե­ցին 24 ե­կե­ղե­ցի, 16 դպրոց, 232 տուն, 30 հիւ­րա­նոց, 2 գոր­ծա­րան, 1429 ա­մա­ռա­նոց, 253 ա­գա­րակ, 523 խա­նութ, 23 ջրա­ղաց եւ այլ շի­նու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ շուրջ 20 մլն ­թուր­քա­կան լի­րա­յի վնաս։ Ա­դա­նա­յի ջար­դե­րի կազ­մա­կեր­պիչ մե­ղա­ւոր­ներն ու պա­տաս­խա­նա­տու­ներն այդ­պէս էլ մնա­ցին ան­պա­տիժ, ո­րը հա­րո­ւած հասց­րեց հա­յե­րին՝ նոր վար­չա­կար­գի կող­մից ա­զա­տա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման յոյ­սե­րին: Ե­րիտ­թուր­քե­րի հա­մար Ա­դա­նա­յի կո­տո­րած­նե­րը դար­ձան Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան քրիս­տո­նեայ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րի նկատ­մամբ թուր­քե­րի ա­տե­լու­թեան ուժգ­նու­թեան ա­պա­ցոյ­ցը։ ­Պաշ­տօ­նա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րի հա­մա­ձայն, գլխա­ւոր յան­ցա­ւոր­ներ ճա­նա­չո­ւե­ցին նա­հան­գա­պետ ­Ջե­ւադ բէ­յը, զօ­րահ­րա­մա­նա­տար ­Մուս­տա­ֆա ­Ռեմ­զի փա­շան եւ նրանց հրա­հանգ­նե­րը տե­ղե­րում կեն­սա­գոր­ծող պաշ­տօ­նեա­նե­րը: