19 ­Յու­նի­սին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ սփիւռ­քա­հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան «Ա­րի ­Տուն» ծրա­գի­րի 2017ի ա­ռա­ջին փու­լի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին 163 սփիւռ­քա­հայ պա­տա­նի­ներ 7 եր­կիր­նե­րէ` ­Ռու­սիա­յէն, Ուք­րա­նիա­յէն, Վ­րաս­տա­նէն, ­Ղա­զախս­տա­նէն, ­Քա­նա­տա­յէն, ­Քո­ւէյ­թէն, ­Սու­րիա­յէն եւ Ֆ­րան­սա­յէն:
Ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան, որ նշեց, թէ մինչ այդ՝ 10-20 Ապ­րի­լին, «Ա­րի ­Տուն» ծրա­գի­րի յա­տուկ փու­լով ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լած էին 66 պա­տա­նի­ներ Ֆ­րան­սա­յի Ալ­ֆոր­վիլ քա­ղա­քի «Ս. ­Մես­րոպ Ա­րա­պեան», ­Փա­րի­զի «Դպ­րո­ցա­սէր» եւ ­Մար­սէյ­լի «­Հա­մազ­գա­յին» վար­ժա­րան­նե­րէն` 10 ու­սու­ցի­չի ու­ղեկ­ցու­թեամբ:
«­Սի­րե­լի՛ ա­րի­տուն­ցի­ներ, բա­րով ե­կած էք հայ­րե­նիք: Շ­նոր­հա­կալ ենք ձեր ծնող­նե­րուն, ու­սու­ցիչ­նե­րուն, ո­րոնք վստա­հե­ցան եւ ­Հա­յաս­տան ու­ղար­կե­ցին ձեզ` մաս­նակ­ցե­լու հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան այս լա­ւա­գոյն ծրա­գի­րին:
­Հիւ­րըն­կալ ըն­տա­նիք­նե­րուն մէջ 9 եւ ճամ­բա­րա­յին 5 օ­րե­րու ըն­թաց­քին դուք պի­տի այ­ցե­լէք ­Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­կան ու տե­սար­ժան վայ­րեր, թան­գա­րան­ներ, հան­դի­պում­ներ պի­տի ու­նե­նաք պե­տա­կան, հա­սա­րա­կա­կան, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րու հետ:
­Հա­յաս­տա­նի մէջ սոր­վե­ցէ՛ք, կա­տա­րե­լա­գոր­ծե­ցէ՛ք ձեր մայ­րե­նին եւ յի­շե­ցէ՛ք, որ միայն լաւ մարդ եւ մրցու­նակ մաս­նա­գէտ­ներ դառ­նա­լով կրնաք ստեղ­ծել ձեր ար­ժա­նա­պա­տիւ ա­պա­գան եւ ձեր լու­ման ներդնել հայ­րե­նի­քի շէ­նաց­ման գոր­ծին»,- ը­սաւ նա­խա­րար ­Յա­կո­բեան:
Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց պատ­կան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն եւ հա­մայն­քա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն` «Ա­րի ­Տուն» ծրա­գի­րի մաս­նա­կից­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ յա­ւուր պատ­շա­ճի ըն­դու­նե­լու, տե­ղա­ւո­րե­լու, ա­նոնց անվ­տան­գու­թիւնն ու ժա­ման­ցը կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար:
Այ­նու­հե­տեւ նա­խա­րա­րը ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն «Ա­րի ­Տուն» ծրա­գի­րի տար­բե­րան­շա­նով շա­պի­կը հագ­ցուց ծրա­գի­րի ա­մէ­նէն կրտսեր մաս­նա­կի­ցին: