­Հինգ­շաբ­թի՝ 15 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս­տո­տէ­լեան» հա­մալ­սա­րա­նի աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ճիւ­ղի ա­ւե­լի քան 60 ու­սա­նող­ներ, ի­րենց հո­գե­ւո­րա­կան եւ աշ­խար­հա­կան ու­սու­ցիչ­նե­րով, այ­ցե­լե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցին, ուր ա­նոնց հա­մար մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, զոր մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րուն, կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րուն, ու­րա­րա­կի­նե­րուն եւ դպիր­նե­րուն։
Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ­Հայր ­Սուր­բը բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն եւ, ա­պա, տե­ղի ու­նե­ցան ե­կե­ղե­ցա­կան, ծի­սա­կան, դա­ւա­նա­բա­նա­կան, աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան եւ այլ տե­սա­կի հարց-պա­տաս­խան­ներ եւ ­Հայր ­Սուր­բը, հա­յե­րէն լե­զո­ւով, սպա­ռիչ կեր­պով պա­տաս­խա­նեց։ ­Յու­նա­րէն լե­զո­ւով թարգ­մա­նու­թիւ­նը կա­տա­րեց ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րէն ­Թո­նի ­Գա­սե­մեան։
Ա­ւար­տին, ­Հայր ­Սուր­բը անդ­րա­դար­ձաւ յոյն եւ հայ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու փոխ-յա­րա­բե­րու­թեան ընդ­լայ­ման եւ ա­ռա­ւել սեր­տաց­ման, եւ կոչ ուղ­ղեց յատ­կա­պէս ներ­կա­նե­րուն, ո­րոնք ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ էին, որ քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հը ու մա­նա­ւանդ աշ­խար­հի վրայ գտնո­ւող քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, Ք­րիս­տո­սի մե՜ծ սի­րով շա­րու­նա­կեն ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը՝ ի պայ­ծա­ռու­թիւն եւ յան­սա­սա­նու­թիւն բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու եւ ի խնդիր բար­գա­ւաճ­ման ի մաս­նա­ւո­րի հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղովր­դեան։ Ա­ւար­տին, յի­շա­տա­կի խմբա­յին նկար մը առ­նո­ւե­ցաւ։ ­Յար­գար­ժան հիւ­րե­րը մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցին հայ ե­կե­ղեց­ւոյ նկատ­մամբ եւ խան­դա­վա­ռու­թեամբ ու գո­հու­նակ սրտով ու մա­նա­ւանդ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ ու շնոր­հա­կա­լու­թեամբ վե­րա­դար­ձան հա­մալ­սա­րան։