­Մեծ ­Պա­հոց քա­ռաս­նօ­րեայ շրջա­նին, ինչ­պէս բո­լորս ալ գի­տենք, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. ­Խո­րան­նե­րը փա­կուած կ’ըլ­լան եւ տար­բեր ե­կե­ղե­ցա­կան հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ ու հո­գեզ­մայլ շա­րա­կան­ներ կը կա­տա­րո­ւին ու կ’եր­գուին։ Բ­նա­կա­նա­բար, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քը եւս, իր ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը պա­հե­լով, ան­մասն չի մնար սոյն ա­րա­րո­ղա­կարգ­նե­րէն։
Առ այդ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­Մեծ ­Պա­հոց քա­ռաս­նօ­րեայ շրջա­նին, ա­մէն Ուր­բաթ՝ ե­րե­կո­նե­րը տե­ղի կ’ու­նե­նան Հս­կու­մի ­Խա­ղա­ղա­կան եւ ­Հանգս­տեան ­Ժա­մեր­գու­թիւն­ներ եւ ­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօտ­նե­րը՝ Ա­րե­ւա­գա­լի ­Ժա­մեր­գու­թիւն, ո­րոնց ըն­թաց­քին շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ կը կա­տա­րո­ւին սաղ­մո­սեր­գու­թիւն, շա­րա­կան, քա­րոզ, մաղ­թանք, ա­ղօթք­ներ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյս սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։
Ա­ւար­տին, ­Հայր ­Սուր­բին կող­մէ կը կա­տա­րո­ւին նաեւ հո­գե­ւոր խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ։