ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «­Քա­լի­ֆոր­նիա ­Քու­րիըր»

Շա­րու­նա­կե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ տի­րող կա­շա­ռա­կե­րու­թեան մա­սին վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­նե­րու ըն­թաց­քին մեր հրա­պա­րա­կած յօ­դո­ւած­նե­րու շար­քը, այժմ կը փա­փա­քինք բա­ցա­յայ­տել գայ­թակ­ղե­ցու­ցիչ լրա­ցու­ցիչ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ՝ ­Մալ­թա­յի դրա­մա­տան մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու գու­մար­նե­րուն մա­սին:
­Հե­տաքրք­րա­կան է, որ ­Մալ­թա­յի վար­չա­պետ ­Ժո­զեֆ ­Մուս­քաթ գտնո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի ե­լեւմտա­կան գայ­թակ­ղու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նը: ­Լոն­տո­նի «­Կար­տիըն» թեր­թը ան­ցեալ շա­բաթ տե­ղե­կա­ցու­ցած է, որ ­Մուս­քա­թի կի­նը՝ ­Մի­շէլ, մեծ գու­մար­ներ ստա­ցած է նա­խա­գահ Ա­լիե­ւի դստեր ­Լէյ­լա Ա­լիե­ւա­յի կող­մէ:
­Մալ­թա­յի հե­տաքն­նող լրագ­րող ­Տաֆ­նէ ­Քա­րուա­նա ­Կա­լի­ցիա բա­ցա­յայ­տած է «վար­կե­րու ձե­ւով շարք մը վճա­րում­ներ, ո­րոնք ու­ղար­կո­ւած են «Էկ­րանթ» (­Փա­նա­մա­յի մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած գաղտ­նի ըն­կե­րու­թիւն մը, որ կը պատ­կա­նի ­Մալ­թա­յի վար­չա­պե­տի տիկ­նոջ): Ա­մէ­նէն մեծ գու­մա­րը՝ 1,07 մի­լիոն տո­լար, կ­՛են­թադ­րո­ւի, որ փո­խան­ցո­ւած է ան­ցեալ տա­րո­ւան ­Մար­տին: Ըստ պնդում­նե­րու՝ գու­մար­նե­րը փո­խան­ցո­ւած են Pilatusի դրա­մատնա­յին հա­շի­ւէն, որ կը պատ­կա­նի Al Sahra FZCOի: Կ­՛են­թադ­րո­ւի, որ Al Sahraի սե­փա­կա­նա­տէ­րը Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վար Իլ­համ Ա­լիե­ւի դուստրն է»,- կը գրէ «­Կար­տիըն»:
­Մուս­քաթ եւ կի­նը կը հեր­քեն, որ «Էկ­րան­թի» հետ կա­պո­ւած վճա­րում­ներ ստա­ցած են:
­Յատ­կան­շա­կան է, որ ­Մալ­թա­յի նոր ե­լեկտ­րա­կա­յա­նի բաժ­նե­տէր­նե­րէն մէ­կը Ատր­պէյ­ճա­նի պե­տա­կան նաւ­թա­յին ըն­կե­րու­թիւնն է: Pilatus դրա­մատ­նա­յին հա­շիւ­նե­րէն մէ­կը ­Մալ­թա­յի ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար ­Քոն­րատ ­Մի­ցիի ա­նու­նով է, իսկ միւ­սը՝ նա­խա­գահ Ա­լիե­ւի դստեր՝ ­Լէյ­լա Ա­լիե­ւա­յի: ­Մի­ցի եւ ­Մալ­թա­յի վար­չա­պե­տի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար ­Քիթ ­Շեմպ­րի «­Փա­նա­մա­յի մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած եր­կու ըն­կե­րու­թիւն­ներ հիմ­նած են 2013ին, պաշ­տօն ստանձ­նե­լէ չորս ա­միս անց: Եր­րորդ գաղտ­նի ըն­կե­րու­թիւ­նը՝ «Էկ­րանթ», ստեղ­ծո­ւած է նոյն ժա­մա­նակ, մալ­թա­ցի միեւ­նոյն հա­շո­ւա­պա­հին կող­մէ»: ­Վար­չա­պետ ­Մուս­քաթ եւ կի­նը 2014ին հիւ­րըն­կա­լած են Ա­լիեւ­նե­րը, ­Մալ­թա կա­տա­րած ա­նոնց այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին:
2005ին նա­խա­գահ Ա­լիե­ւի կի­նը՝ ­Մեհ­րի­պան Ա­լիե­ւա, որ վեր­ջերս իր ա­մուս­նոյն կող­մէ նշա­նա­կուե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի փոխ-նա­խա­գահ, որ­պէս ա­նոր հնա­րա­ւոր ի­րա­ւա­յա­ջոր­դը, ծա­նօթ է իբ­րեւ ­Փա­նա­մա­յի UF Universe հիմ­նադ­րա­մի եր­կու ղե­կա­վար­նե­րէն մէ­կը, ըստ «­Փա­նա­մա­յի փաս­տա­թուղ­թե­րու», ո­րոնք հրա­պա­րա­կո­ւած էին ­Հե­տաքն­նող Լ­րագ­րող­նե­րու ­Մի­ջազ­գա­յին Ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ (ICIJ): «UF Universe ­Հիմ­նադ­րա­մը ամ­բող­ջա­կան վե­րահս­կո­ղու­թիւն ու­նէր ատր­պէյ­ճա­նա­կան AtaHolding դրա­մա­կան մեծ կու­տակ­ման վրայ: 2005ին նա­խա­գահ Ա­լիե­ւի ե­րեք ե­րե­խա­նե­րը, ի լրումն Ատր­պէյ­ճա­նի հար­կա­յին ծա­ռա­յու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան ան­դամ­նե­րու, հռչա­կո­ւե­ցան որ­պէս շա­հա­ռու­ներ…: ­Բա­ցի այդ, Ա­լիե­ւի դուստ­րե­րը կը վե­րահս­կեն ­Փա­նա­մա­յի մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած ըն­կե­րու­թիւն մը եւ եր­կու այլ ըն­կե­րու­թիւն­ներ բրի­տա­նա­կան ­Վիր­ճի­նեըն կղզի­նե­րու մէջ: ­Փա­նա­մա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը զգա­լի բաժ­նե­տոմս ու­նի Ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ­Հա­մախմբ­ման մէջ, որ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ կը զբա­ղի ոս­կիի հան­քե­րու շա­հա­գործ­մամբ: Ա­լիե­ւի քոյ­րը միակ բաժ­նե­տէրն ու սե­փա­կա­նա­տէրն է բրի­տա­նա­կան ­Վիր­ճի­նեըն կղզի­նե­րու մէջ 2005 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ար­ձա­նագ­րո­ւած ըն­կե­րու­թեան մը: Գ­րանց­ման փաս­տա­թուղ­թե­րու մէջ ա­նոր հաս­ցէն նշո­ւած է ­Լոն­տո­նի ա­րեւմ­տեան շրջա­նը, ուր տու­նե­րու մի­ջին գի­նը կը հաս­նի 9 մի­լիոն տո­լա­րի»:
2017ի ­Մա­յիս 9ին հրա­պա­րա­կո­ւած յօ­դո­ւա­ծի մը մէջ, «­Կար­տիըն» նաեւ տե­ղե­կա­ցու­ցած է, որ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը «բա­ցա­յայ­տօ­րէն պա­հան­ջած են [վար­չա­պետ ­Մուս­քա­թի] հե­ռա­ցու­մը՝ կա­շա­ռա­կե­րու­թեան ա­ճող գայ­թակ­ղու­թեան, ա­նոր կնոջ ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թեան, փա­նա­մա­կան գաղտ­նի ըն­կե­րու­թեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հի դստեր կող­մէ են­թադ­րեալ վճա­րում­նե­րու պատ­ճա­ռով: Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ­Հե­տաքն­նու­թեան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը ­Մուս­քա­թը հրա­ւի­րած է Սթ­րազ­պուր­կի նստա­վայ­րը՝ ա­նոր ուղ­ղո­ւած մե­ղադ­րանք­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ցուց­մունք տա­լու հա­մար, սա­կայն ­Մուս­քաթ մեր­ժած է հրա­ւէ­րը»: ­Հե­տաքն­նող լրագ­րող ­Կա­լի­ցիա տե­ղե­կա­ցու­ցած է, թէ կին մը, որ աշ­խա­տած է որ­պէս Pilatus դրա­մա­տան սե­փա­կա­նա­տէր ­Սէ­յիտ Ա­լի ­Սատր ­Հա­շե­մի­նե­ժա­տի օգ­նա­կան, չհրկի­զո­ւող պա­հա­րա­նի մէջ յայտ­նա­բե­րած եւ պատ­ճէ­նա­հա­նած է ­Մի­շել ­Մուս­քա­թի ա­նու­նով ար­ձա­նագ­րո­ւած դրա­մատ­նա­յին հա­շո­ւի ձե­ւա­կերպ­ման փաս­տա­թուղ­թե­րը: Օգ­նա­կա­նը յայտ­նած է թղթա­կի­ցին, որ «ա­նոր տո­ւած են ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ցանկ մը, թե­րեւս ութ կամ տա­սը ա­նուն եւ ը­սած, որ պէտք է յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նէ ա­տոնց վճար­ման գոր­ծարք­նե­րուն: Ա­նոնց շար­քին էին Willerby Inc.ը, Tillgate Inc.ը, Hearnville Inc.ը, Egrant Inc.ը եւ Al Sahra FZCOը», ըն­կե­րու­թիւն մը, որ կը պատ­կա­նի ­Լէյ­լա Ա­լիե­ւա­յին՝ նա­խա­գահ Ա­լիե­ւի դստեր՝ ըստ Times of Maltaի: Օգ­նա­կա­նը ը­սած է, որ ինք տե­սած է դրա­մատ­նա­յին հա­շիւ­ներ բա­նա­լու պաշ­տօ­նա­թուղթ­նե­րը: «Al Sahra FZCOի հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր տո­լար­նե­րու վճա­րում­նե­րը մշտա­պէս նշո­ւած են որ­պէս վար­կա­յին վճա­րում­ներ եւ չեն փո­խան­ցո­ւած Pilatus դրա­մա­տան մէջ պահ դրո­ւած ա­նոնց հա­շիւ­նե­րուն, այլ՝ փո­խան­ցո­ւած են ­Տու­պա­յի մէջ ու­նե­ցած հա­շիւ­նե­րուն…:
«Ան­գամ մը,- ը­սած է ան,- դրա­մա­տան գլխա­ւոր գոր­ծա­դիր տնօ­րէն ­Ղան­պա­րի հրա­հանգ­ներ ստա­ցած է ­Հա­շե­մի­նե­ժա­տէն՝ մօտ 400 հա­զար տո­լա­րի գու­մար փո­խան­ցե­լու մալ­թա­ցի կնոջ մը, որ կ­՛ապ­րի ­Նիւ Եոր­քի մէջ եւ ու­նի ոս­կեր­չա­կան գոր­ծարք: Այդ փո­խան­ցու­մը պէտք է նշո­ւէր որ­պէս վար­կա­յին վճա­րում»: Օգ­նա­կա­նը խոս­տո­վա­նած է, որ ան դրա­մա­տան իր պատ­ճէ­նա­հա­նած փաս­տա­թուղ­թե­րը յանձ­նած է ­Մալ­թա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, քա­նի որ «Ես այ­լեւս չէի կրնար հան­դուր­ժո­ղու­թեամբ կար­դալ այդ կեղ­ծիք­նե­րը, ժխտում­նե­րը եւ կի­սաճշ­մար­տու­թիւն­նե­րը: Այդ բո­լո­րը չա­փա­զանց շատ էին…»: