­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ ա­մառ­նա­յին
ար­ձա­կուր­դի պատ­ճա­ռով թեր­թը փակ պի­տի մնայ
Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ Ուր­բաթ՝ 23 Օ­գոս­տոս 2019։
«Ա­զատ Օր» դար­ձեալ լոյս պի­տի տեսնէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 Օ­գոս­տոս 2019ին։