«Ա­նու­նը ­Կա­րա­պետ էր. զինք կը կան­չէին ­Քա­րա­պե­թիս. բո­լորն ալ զինք կը ճանչ­նա­յին որ­պէս՝ «հա­յը»

«Ο  Αρμένης» — «­Հա­յը»՝ թա­տե­րա­կա­նա­ցո­ւած եւ ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան երկ մըն է, որ կը պատ­կա­նի ­Խա­րա ­Քէօ­սէեա­նին։

­Հե­ղի­նա­կը՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Ռո­տոս կղզիի «­Տիգ­րան-Եր­կաթ» մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պե­տու­հին է, ո­րու «­Նա­յի­րի» խո­րագ­րով վէ­պը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­կան «­Ղա­լաք­սիաս» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նին մէջ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Մար­տին։

­Թա­տե­րա­կա­նա­ցո­ւած պատ­մո­ւած­քին ընդ­մէ­ջէն, կը բա­ցո­ւին գիր­քի մը է­ջե­րը եւ կը ներ­կա­յա­ցո­ւի ի­րա­կան դէմ­քի մը ան­ցեա­լի պատ­մու­թիւ­նը՝ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն, տա­րագ­րու­թիւն ու գաղ­թա­կա­նու­թիւն ճա­շա­կած տաս­նա­մեակ­նե­րու ո­դի­սա­կա­նի ի­րար յա­ջոր­դող ա­նո­րոշ, տխուր ու ար­կա­ծա­լից հանգ­րո­ւան­նե­րով։ ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Երկ­րորդ ­Պա­տե­րազ­մը, ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­մի­ջեան-քա­ղա­քա­ցիա­կան կռիւ­ներն ու դէպ­քե­րը, դէ­պի ­Հա­յաս­տան ներ­գաղ­թը՝ կը միա­խառ­նո­ւին ժա­մա­նա­կա­կից գաղ­թա­կա­նու­թեան տար­բեր ա­լիք­նե­րու եւ պատ­մա­ժա­մա­նա­կագ­րա­յին ե­ղե­լու­թիւն­նե­րու, ո­րոնք կը ցնցեն վեր­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րու եւ մեր օ­րե­րու ապ­րած ­Յու­նաս­տա­նը, որ կը փոր­ձէ իր քա­ղա­քա­կան-ըն­կե­րա­յին ա­րե­ւե­լու­մի նոր դի­մա­գի­ծը կողմ­նո­րո­շել ու բիւ­րե­ղաց­նել։ Ա­ւե­լին՝ ցոյց կու­տայ նաեւ կեան­քի քո­ղար­կո­ւած այլ ի­րա­կա­նու­թիւն­ներ ալ, ո­րոնց շնոր­հիւ «հա­ւա­քա­կա­նը» կ­’ազ­դո­ւի «ան­հա­տա­կա­նէն», ո­րու հե­տե­ւան­քով ալ մար­դիկ ու հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­ներ կ’ազ­դո­ւին, կը քայ­քա­յուին, կ­’ու­ծա­նան, կ’ոչն­չա­նան։

­Ներ­կա­յա­ցու­մը հա­մե­մո­ւած էր վի­տէօ-ներ­կա­յա­ցու­մով, հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան ե­ղա­նակ­նե­րով, մե­ղե­դի­նե­րով ու եր­գե­րով, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տա­նը, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, հա­յու սրտի սահ­ման­նե­րէն աս­դին ու ան­դին մեզ ճամ­բոր­դող զգա­ցա­պաշ­տու­թեամբ, ու­ժա­կա­նու­թեամբ, յե­ղա­փո­խա­կա­նու­թեամբ։

Եր­գեր, տո­ւեալ­ներ, հայ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը յու­շող մե­զի շատ ծա­նօթ եւ մեր քա­ղա­քակր­թու­թիւ­նը գու­նա­ւո­րող ու յատ­կան­շող ազ­գա­յին ժա­ռան­գու­թեան վկա­յու­թիւն­ներ, ո­րոնք կը բար­դո­ւին ի­րա­րու վրայ եւ կ’ամ­բող­ջաց­նեն հա­յոց պատ­մու­թեան, հայ կեան­քի, հայ մշա­կոյ­թի հսկայ շղթա­յի ի­րար քով շա­րո­ւած օ­ղակ­նե­րը։

«Ա­մէն ինչ սկսաւ «մեծ պա­տե­րազ­մին», թէեւ եր­բեք չկրցայ հասկ­նալ, թէ ո՞ր պա­տե­րազ­մը մեծ է եւ ո՞ր մէ­կը փոքր» հարց կու­տայ հե­րոս­նե­րէն մէ­կը։ «­Քա­նա­կի՞ն մէջ կը գտնո­ւի էու­թիւ­նը։ Ե­թէ միայն իմ տունս հարթ-հա­ւա­սա՞ր ե­ղաւ, եւ դեռ հինգ-տա­սը հո­գի­նե­րու­նը, այդ պա­տե­րազ­մը «փո՞քր» էր, ո­րով­հե­տեւ կո­տո­րո­ւած­նե­րը քի՞չ էին»…

­Շա­րու­նա­կե­լով նոյն հո­գեխ­ռով տրա­մա­բա­նու­թեամբ, հե­րո­սին բեր­նին մէջ այլ խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ ալ կը դնէ, ինչ­պէս՝ «Ա­պե­րախտ ա­նի­ծող մը չեմ, բայց պա­տե­րազ­մը մէկ ան­գամ մահ է, ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եր­կու ան­գամ պա­տե­րազմ է, եւ ո՛վ որ զայն ապ­րե­ցաւ մէկ ան­գամ, դար­ձեալ չի՛ վե­րած­նիր»։ ­Կեան­քը ճա­խա­րա­կի մը պէս կը քա­կո­ւի.- թշո­ւա­ռու­թիւն, սո­վա­հա­րու­թիւն, տա­րագ­րու­թիւն, աք­սոր։ ­Ժո­ղո­վուրդ մը զար­մա­ցած, վի­րա­ւոր, սպառ­նա­լի­քի տակ ապ­րող, որ ա­լե­կոծ վի­ճա­կի մէջ կը պա­հէ մար­դոց միտ­քը, հո­գին եւ ան­կէ մեկ­նա­կէտ առ­նե­լով պար­տադ­րած տա­րած­քա­յին սահ­ման­նե­րը։

«Հ­պար­տու­թիւ­նը քի­չե­րու հա­մար է. շա­տե­րուն հա­մար վե­րա­պա­հո­ւած է ա­մօ­թը, ա­մէծ­քը, ո­րով­հե­տեւ ա­նոնց միակ մեղ­քը հայ, պոն­տոս­ցի, քիւրտ, հրեայ ծնած ըլ­լալն է»։

Ս­քան­չե­լի դե­րա­կա­տար­ներ՝ ճկուն, կշռու­թա­ւոր խօս­քով ու խա­ղար­կու­թեամբ՝ ­Թա­սոս Պ­լա­ծիոս (­Կա­րա­պե­տը), որ վէ­պը թատ­րո­նի վե­րա­ծեց ու բե­մադ­րեց ­Թա­նիա ­Քի­ցո­ւի հետ։ ­Վու­լա ­Փե­լե­քա­նուն՝ որ մօ­րը, Օլ­ղա­յի եւ Ատ­րիա­նա­յի տար­բեր դե­րե­րը մարմ­նա­ւո­րեց։ ­Մա­րիա ­Քաս­թա­նի՝ զաւ­կին դե­րով։

Ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ 22 ­Մա­յիս 2015ին ­Փոր­թօ ­Խե­լիի մէջ, այ­նու­հե­տեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ եւ եր­րոր­դը ­Մարտ 2017ին ­Նէա Զ­միռ­նիի մէջ, Իզ­մի­րի Ա­ղէ­տի 95ա­մեա­կի (1922-2017) ե­լոյթ­նե­րու ծի­րէն ներս։ Ա­ղէտ մը, որ հա­ւա­քա­կան յի­շո­ղու­թեան դուռ կը բա­նայ ­Փոքր Ա­սիոյ մէջ ապ­րած ու ստեղ­ծա­գոր­ծած քրիս­տո­նեայ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու՝ քա­ղա­քակր­թու­թեան, ա­րո­ւես­տին, մշա­կոյ­թին, պատ­մու­թեան ու ազ­գա­յին ժա­ռան­գու­թեան, որ հի­նը նո­րին եւ նո­րը հի­նին միա­ձու­լե­լով կը հարս­տաց­նէ բազ­մա­զա­նու­թիւ­նը, բազ­մա­կար­ծու­թիւ­նը, զայն կեն­դա­նի պա­հե­լով մեր հո­գեմ­տա­ւոր նա­խընտ­րու­թիւն­նե­րուն ու դու­ռեր բա­նա­լով ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան նոր հո­րի­զոն­նե­րու եւ բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ՝ ի­րար յա­ջոր­դող ա­ռա­ջին, երկ­րորդ եւ դեռ եր­րորդ սե­րունդ­նե­րուն, ո­րոնք գի­տա­կից նա­խան­ձախնդ­րու­թեամբ կը պահ­պա­նեն պատ­մա­կան այդ կտո­րը, որ «չմոռ­ցո­ւած հայ­րե­նիք» ալ կը կո­չեն, քա­նի ա­նոր հողն ու ջու­րը մար­դոց մոր­թին մէ­ջէն ան­ցած ըլ­լա­լով, զի­րենք կը փո­խադ­րէ դէ­պի յա­ւեր­ժու­թեան դա­րա­ւոր ան­դաս­տան­նե­րը։ Ի­րա­ւուն­քի ու ար­դա­րու­թեան ան­կորնչե­լի գի­տակ­ցու­թեամբ։

­Թա­տե­րա­կան կտոր մը եւս, որ կու­գայ հարստացնե­լու ճա­կա­տագ­րա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան մը պատ­մու­թիւ­նը եւ ա­նոր հե­տե­ւանք­նե­րը, ա­նուն ու­նե­ցող, ա­նուն չու­նե­ցող, կամ ի­րենց ա­նու­նը մոռ­ցած, կամ մոռ­նալ ու­զող մար­դոց կեան­քէն, որ ժա­մա­նա­կին մէջ ճամ­բոր­դե­լով ճա­կա­տագրի ա­նէծ­քը ճանչ­ցան պատ­մու­թեան կող­մէ ի­րենց տնօ­րի­նուած ող­բեր­գու­թեան հան­դէպ պար­տա­զանց չըլ­լա­լով։

«Ե­թէ նե­րո­ղու­թիւ­նը զղչու­մի ցու­ցա­նիշ է, թող հօրս հա­մար ըլ­լայ»։

­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կը յատ­կան­շէ աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րու վեր­ջին հա­րիւր տա­րո­ւան ծա­ւա­լուն պատ­մու­թեան ու­րո­ւա­գի­ծին դա­ժա­նու­թիւ­նը։ Ի­րենց հա­լա­ծեց ան­ցեա­լը։ ­Մաղ­թենք, որ ա­պա­գան ա­ւե­լի լաւ ըլ­լայ։

­Ներ­կա­յա­ցում մը, որ ան­տար­բեր պի­տի չթո­ղու ոե­ւէ հա­յու, որ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը մօ­տե­նայ իր նա­հա­տակ պա­պե­րուն եւ յոյ­սով կ’ու­զէ ապ­րիլ ա­պա­գա­յին հա­մար։

«Եր­թանք ­Հա­յաս­տան, զօ­րակ­ցինք հայ­րե­նի­քին, որ­պէս­զի օր մը ան­կախ եր­կիր դառ­նայ»,- կը մտա­ծէր ­Կա­րա­պե­տը ներ­գաղ­թի օ­րե­րուն։

Ո­մանք գա­ցին. ու­րիշ­ներ ետ մնա­ցին։ ­Պատ­մա­կան բնո­րո­շիչ կէտ մը։

­Հա­յաս­տա­նը այ­սօր ա­զատ է իր ներ­սի, դուր­սի, մե­ռած թէ նա­հա­տա­կո­ւած բո­լոր հա­յե­րով։

Ա­նու­նը ­Կա­րա­պետ էր, զինք կը կան­չէին ­Քա­րա­պե­թիս. բո­լորն ալ զինք կը ճանչ­նա­յին որ­պէս՝ «հա­յը»…։

­Մարդ մը, որ իր պատ­կա­նած ազ­գին կեն­սագ­րու­թիւ­նը իր մէջ շալ­կե­լու պար­տա­ւո­րու­թիւնը զգաց։