Եր­կու­շաբ­թի, 3 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-էն մին­չեւ ­Շա­բաթ, 8 ­Հոկ­տեմ­բեր, Ա­թէն­քի ­Լութ­րա­քի մար­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու տա­րին մէկ կազ­մա­կեր­պո­ւող «ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2022» հա­մա-յու­նա­կան Social Olympics մար­զա­կան խա­ղեր, մաս­նակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նէն եւ ­Կիպ­րո­սէն մտա­ւոր հաշ­ման­դա­մու­թիւն ու­նե­ցող մօտ 1000 մար­զիկ­ներ, 7 մար­զա­ձե­ւե­րով։ Ընդ­հա­նուր թի­ւը 2000-էն ա­ւե­լի էր։ Այս մէ­կը ծա­ւա­լով հսկա­յա­կան ու հիա­նա­լի կազ­մա­կեր­պո­ւած ձեռ­նարկ մըն էր, ուր տե­ղի կ’ու­նե­նա­յին նաեւ հիա­նա­լի ու­սու­ցո­ղա­կան ե­րե­կո­ներ։ ­Շա­տեր ա­ռա­ջին ան­գամ հասկ­ցան թէ ի՞նչ է մար­զա­կան շուն­չը եւ ի՞նչ կը նշա­նա­կէ մար­զիկ ըլ­լալ եւ 7 օր հիաս­քանչ ու լե­ցուն հե­քիա­թա­յին օ­րեր անց­նել։
­Վե­րո­յի­շեալ խա­ղե­րուն, լո­ղի մրցում­նե­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ ­Սէր­րէ­սի S. DOWN ե­րե­խա­նե­րու «­Ջերմ գրկա­խառ­նու­թիւն» խում­բը, ո­րուն մաս կը կազ­մէ հա­յազ­գի ­Մա­րիամ Իս­պի­րեա­նը։ Ե­րե­խա­նե­րը հիա­նա­լի հան­դէս ե­կան՝ գրա­ւե­լով խմբա­յին պա­տո­ւա­ւոր չոր­րորդ դիր­քը։ Իսկ ­Մա­րիամ Իս­պի­րեան գրա­ւեց 50 մեթր ա­զատ ձե­ւին մէջ եր­րորդ դիրք եւ 25 մեթր ա­զատ ձե­ւին մէջ 5 պա­տո­ւա­ւոր տե­ղեր։ Ն­շենք, որ մնա­ցած մար­զիկ­ներն ալ ան­հա­տա­կան մրցում­նե­րուն մէջ տե­ղեր գրա­ւե­լով մե­տալ­ներ ստա­ցան։
Այս ու­րախ ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­լով, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, ­Սէր­րէս այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց ­Մա­րիամ Իս­պի­րեա­նը, ա­նոր մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն եւ նո­րա­նոր նո­ւա­ճում­ներ մար­զա­կան աշ­խար­հէն ներս։ «ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ»

ԹՂԹԱԿԻՑ