­Հինգ­շաբ­թի՝ 2 ­Յու­նո­ւա­րին, Ա­թէնք գտնո­ւե­ցան Իս­րա­յէ­լի վար­չա­պետ Պ. ­Նե­թա­նիա­հու եւ ­Կիպ­րո­սի նա­խա­գահ Ն. Ա­նաս­թա­սիա­տիս, ո­րոնք ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Ք. ­Մի­ցո­թա­քի­սի հետ ներ­կայ ե­ղան «East Med» բնա­կան կա­զի խո­ղո­վա­կա­շա­րի կա­ռուց­ման միջ­պե­տա­կան հա­մա­ձայ­նա­գի­րի կնքման ա­րա­րո­ղու­թեան։ ­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րը ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ ե­րեք եր­կիր­նե­րու ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար­նե­րուն կող­մէ։
Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, վար­չա­պետ ­Մի­ցո­թա­քիս յայտ­նեց.- «East Med խո­ղո­վա­կա­շա­րի կա­ռու­ցու­մը աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան եւ տնտե­սա­կան մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նի։ Ա­նի­կա բնա­կան կա­զի փո­խադ­րու­թեան ա­մե­նա­մեծ խո­ղո­վակ­նե­րէն մէկն է, որ պի­տի նպաս­տէ նաեւ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ խա­ղա­ղու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան ամ­րապնդ­ման։ Այս հսկայ աշ­խա­տան­քը պի­տի զօ­րաց­նէ ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի ռազ­մա­վա­րա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը շրջա­նէն ներս»։ Ա­ւե­լի կա­նուխ, «­Զա­փիօ»ի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կիպ­րո­սի նա­խա­գա­հի եւ Իս­րա­յէ­լի վար­չա­պե­տին մի­ջեւ հան­դի­պում, ո­րուն ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցան եր­կու եր­կիր­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցեր եւ բնա­կա­նա­բար՝ ու­ժա­նիւ­թա­յին գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։
Հա­մա­ձայ­նա­գի­րի կնքման ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ա­ռաջ, Իս­րա­յէ­լի վար­չա­պե­տը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին հետ։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­ցին ի­րենց եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ առ­կայ գոր­ծակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ քննե­ցին ա­նոր խո­րաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը բազ­մա­կող­մա­նի ճա­կատ­նե­րու վրայ, ինչ­պի­սին են ռազ­մա­կան ճար­տա­րա­րո­ւես­տի ո­լոր­տը, ներդ­րում­նե­րու ծրա­գիր­նե­րը եւ զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը։
­

Թուր­քիա. պի­տի ձա­խո­ղիք

­Հա­կազ­դե­լով «East Med» բնա­կան կա­զի խո­ղո­վա­կա­շա­րի հա­մա­ձայ­նա­գի­րին, ­Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Աք­սոյ յայտ­նեց, թէ ո­րե­ւէ ծրա­գիր, որ կ­՚ան­տե­սէ ­Թուր­քիոյ ի­րա­ւունք­նե­րը բնա­կան աղ­բիւր­նե­րու շա­հա­գործ­ման հա­մար, դա­տա­պար­տո­ւած է ձա­խո­ղու­թեան։
«Ա­րե­ւե­լեան ­Մի­ջերկ­րա­կա­նի բնա­կան աղ­բիւր­նե­րու օգ­տա­գործ­ման միակ ա­պա­հով եւ տնտե­սա­պէս կա­յուն ճամ­բան կ­՚անց­նի ­Թուր­քիա­յէն», նշո­ւած է ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ։

­Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կը զօ­րակ­ցին

Յու­նա­կան ΑΝΤ1 լրա­տո­ւա­մի­ջո­ցին ուղ­ղած իր գրա­ւոր յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը դա­տա­պար­տեց ­Թուր­քիոյ մի­ջամ­տու­թիւն­նե­րը ­Մի­ջերկ­րա­կա­նի եւ ­Լի­պիոյ մէջ։
«­Յոյս ու­նինք, որ ­Կիպ­րո­սի բնա­կան աղ­բիւր­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մը շա­հա­ւէտ պի­տի ըլ­լայ կիպ­րա­ցի­նե­րուն հա­մար։ ­Մենք նե­ցուկ կը կանգ­նինք բազ­մա­տե­սակ մի­ջոց­նե­րու շա­հա­գործ­ման, ­Կիպ­րո­սի ա­փա­մերձ աղ­բիւր­նե­րու ար­տադ­րու­թեան տա­րած­ման ուղ­ղու­թեամբ։
Մ­տա­հոգ ենք ­Թուր­քիոյ շա­րու­նա­կա­կան գրգռու­թիւն­նե­րուն հա­մար տա­րա­ծաշր­ջա­նէն ներս, նե­րա­ռեալ ա­պօ­րի­նի յո­րա­տում­նե­րը ­Կիպ­րո­սի ծո­վա­յին տա­րածք­նե­րուն վրայ, ինչ­պէս նաեւ ­Թուր­քիոյ եւ ­Լի­պիոյ մի­ջեւ ծո­վա­յին սահ­մա­նագ­ծում­նե­րու հար­ցը», նշո­ւած է յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ։