ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ

10 ­Յու­նո­ւար 2013ին, ­Փա­րի­զի մէջ, ­Քիւր­տիս­տա­նի տե­ղե­կա­տո­ւա­կան գրա­սե­նեա­կէն ներս սպան­նո­ւե­ցան Ք.Ա.Կ.ի (Քր­տա­կան Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւն — PKK) հիմ­նա­դիր­նե­րէն ­Սա­քի­նէ ­Ճան­սըզ, Ֆ­րան­սա­յի մօտ PKKի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ֆի­տան ­Տո­ղան եւ ե­րի­տա­սարդ գոր­ծիչ ­Լէյ­լա ­Սէօյ­լե­մէզ:
Ըստ յօ­դո­ւա­ծա­գիր Օր­հան ­Քե­մալ ­Ճեն­կի­զի («Ալ ­Մո­նի­թըր», 20-1-2014)` ո­ճի­րը գոր­ծող­նե­րուն նպա­տակն էր հա­րո­ւա­ծել խա­ղա­ղու­թեան եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու գոր­ծին ըն­թաց­քը, որ տե­ղի կ­՛ու­նե­նար թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան եւ PKKի մի­ջեւ:
­Ճեն­կիզ կը գրէ, որ ֆրան­սա­կան ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը ի յայտ բե­րած է, որ ոճ­րա­գոր­ծը` Էօ­մեր ­Կիւ­նէյ կը պատ­կա­նի PKKին, եւ ան ­Սա­քի­նէ ­Ճան­սը­զի վա­րորդն էր, հա­ւա­նա­բար այս­պէս դիւ­րին էր սպան­նել PKKի ան­դամ­նե­րը:
Ո­ճի­րէն 2 օր ետք հա­մա­ցան­ցի վրայ կը զե­տե­ղո­ւի ­Կիւ­նէ­յի ձայ­նը:
­Ձայ­նագ­րու­թեան մէջ կը բա­ցա­յայ­տո­ւի, ըստ աղ­բիւ­րին, որ ­Կիւ­նէյ ՄԻ­Թի ան­դա­մի մը հետ երկ­խօ­սու­թիւն կ­՛ու­նե­նայ, վեր­ջինս ա­նոր կը խոս­տա­նայ վճա­րել 6000 եւ­րօ, ե­թէ հաս­նի իր նպա­տա­կին, եւ կը յոր­դո­րէ ոճ­րա­գոր­ծու­թեան պա­հուն ձեռ­նոց գոր­ծա­ծել եւ ինչ տե­սա­կի զէնք գոր­ծա­ծել: ՄԻԹ-ի ան­դա­մը կ­՛ը­սէ ­Կիւ­նէ­յին.- «Աս­տո­ւած մե­զի օգ­նէ, չենք հան­դուր­ժեր ո­րե­ւէ պզտիկ սխալ, մե­զի հա­մար քու ա­պա­հո­վու­թիւնդ կա­րե­ւոր է»:
Ան­շուշտ այս բո­լո­րին ճիշդ ըլ­լա­լը հար­ցա­կան է, ո­րով­հե­տեւ նոյն ժա­մա­նակ ՄԻ­Թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Հա­քան ­Ֆի­տան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մէջ էր PKKի բան­տար­կեալ ղե­կա­վար Ապ­տիւլ­լա Օ­ճա­լա­նին հետ, եւ այս ո­ճի­րը հա­րո­ւած մըն էր բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու գոր­ծի ըն­թաց­քին: Ար­դեօք PKKի մէջ պա­տա­հած ներ­քին պայ­քա­րի հե­տե­ւա՞նք էր պա­տա­հա­ծը: ­Մինչ ՄԻԹ հեր­քեց, թէ ո­րե­ւէ կապ ու­նի այս ա­րար­քին հետ, սա­կայն ա­նոր շու­քը տա­կա­ւին այս ո­ճի­րի ե­տին կը կանգ­նի:
­Գեր­մա­նա­կան «­Տեր Շ­փի­կըլ» (12-2-2014) թեր­թը՝ անդ­րա­դառ­նա­լով այս հար­ցին` կը գրէ, որ ­Կիւ­նէյ 2003-2011ին ապ­րած է հա­րա­ւա­յին ­Գեր­մա­նիոյ ­Պա­ւա­րիա նա­հան­գը: 2011ին ­Կիւ­նէյ իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ան­դա­մակ­ցե­լու PKKին եւ կը պաշ­տօ­նա­վա­րէ իբ­րեւ թարգ­մա­նիչ եւ վա­րորդ, սա­կայն, ըստ գեր­մա­նա­կան աղ­բիւր­նե­րուն, ան ո­րոշ հա­մակ­րանք ու­նէր թրքա­կան ազ­գայ­նա­մոլ կող­մե­րու հան­դէպ, հե­տե­ւա­բար կաս­կա­ծե­լի էր ա­նոր ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը PKKին. այ­սու­հան­դերձ՝ ­Կիւ­նէյ յա­ջո­ղե­ցաւ ­Սա­քի­նէ ­Ճան­սը­զի վստա­հու­թիւ­նը շա­հիլ:
­Շէն­քին տե­սախ­ցի­կը ցոյց կու տայ, որ կէ­սօ­րէ ա­ռաջ ժա­մը 11:30ին ­Կիւ­նէյ կը հաս­նի ­Ճան­սը­զին հետ, ժա­մը 12:56ին ան գրա­սե­նեա­կէն դուրս կ­՛ել­լէ. երբ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը կը հաս­նի, կը տես­նէ ե­րեք կի­նե­րու դիակ­նե­րը, ո­րոնք գնդա­կա­հա­րո­ւած էին ի­րենց գլու­խէն եւ ստա­մոք­սէն` ան­ձայն ատր­ճա­նա­կով: ­Սա­կայն, ըստ ֆրան­սա­կան ոս­տի­կա­նու­թեան, ­Կիւ­նէյ նկա­րած է մօտ 300 PKKի կու­սակ­ցա­կան ան­դա­մա­տոմս եւ ա­պա` այ­րած զա­նոնք: ­Ձեր­բա­կա­լու­թեան պա­հուն ան ը­սաւ, որ PKKի հրա­մա­նով ինք այ­րած է բո­լոր փաս­տա­թուղ­թե­րը եւ նկար­նե­րը ղրկած` իր ղե­կա­վա­րու­թեան:
­Սա­կայն 17 ­Դեկ­տեմ­բեր 2016ին ա­նակն­կա­լօ­րէն ­Կիւ­նէյ մա­հա­ցաւ: Ա­նոր դա­տա­վա­րու­թիւ­նը պի­տի սկսէր 23 ­Յու­նո­ւար 2017ին, բայց այս­պի­սով դա­տը փա­կո­ւե­ցաւ: ­Փա­րի­զի դա­տա­րա­նը յայ­տա­րա­րեց, որ ո­ճի­րը հե­տե­ւանք էր PKKի ներ­քին պայ­քա­րին:
Թր­քա­կան «­Տէյ­լի ­Սա­պահ» օ­րա­թեր­թը (18-12-2016) հա­ղոր­դեց, որ ­Կիւ­նէյ մա­հա­ցաւ ու­ղե­ղա­յին հի­ւան­դու­թե­նէ մը:
Օ­րա­թեր­թը հեր­քեց, որ ան ո­րե­ւէ կապ ու­նի ՄԻ­Թին հետ, եւ ամ­բաս­տա­նեց գեր­մա­նա­կան գաղտ­նի սպա­սար­կու­թիւ­նը` այս հար­ցի ե­տին կանգ­նե­լու յան­ցան­քով: ­Սա­կայն ­Մու­րատ ­Շա­հին` ՄԻ­Թի նախ­կին ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, քրտա­կան «ԱՆՖ ­Նիուզ» կայ­քին հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին հաս­տա­տեց այն ի­րո­ղու­թիւ­նը, որ ­Կիւ­նէյ ՄԻ­Թի ան­դամ էր:
­Մաք­սիմ Ա­զա­տի «Ե­նի Էօզ­կիւր ­Փո­լի­թի­քա» կայ­քին մէջ հրա­տա­րա­կո­ւած իր յօ­դո­ւա­ծին ընդ­մէ­ջէն ուղ­ղեց հե­տե­ւեալ հար­ցում­նե­րը.- Ար­դեօք ­Կիւ­նէ­յի մա­հը բնա­կա՞ն էր, թէ՞ զայն թու­նա­ւո­րե­ցին. ար­դեօք դա­տա­վա­րու­թիւ­նը մաս­նա­ւո՞ր եր­կա­րե­ցաւ մին­չեւ ­Կիւ­նէ­յի մա­հը. եւ վեր­ջա­պէս՝ ե­թէ ոճ­րա­գոր­ծը սպան­նո­ւե­ցաւ, ա­պա ո՞ւր են սպա­նու­թեան հրա­մա­նը տո­ւող­նե­րը:
­Սա­կայն, ինչ­պէս միշտ, ա­րեւմ­տեան եր­կիր­նե­րու հա­մար փոքր ազ­գե­րու ճա­կա­տա­գի­րը կը մնայ շան­թա­ժի ա­ռար­կայ եւ վեր­ջերս, երբ նա­խա­գահ Էր­տո­ղան այ­ցե­լեց Ֆ­րան­սա, Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Է­մա­նո­ւէլ ­Մաք­րոն յայ­տա­րա­րեց, թէ եր­կու եր­կիր­նե­րը պի­տի ստո­րագ­րեն 3,4 մի­լիոն տո­լար­նոց զի­նո­ւո­րա­կան հա­մա­ձայ­նա­գիր:
­Նա­խա­գահ ­Մաք­րոն շատ մեղմ ձե­ւով անդ­րա­դար­ձաւ ­Թուր­քիոյ մէջ հա­կա­ժո­ղովր­դա­յին բռնու­թիւն­նե­րուն:
­Ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կով Քր­տա­կան ­Հար­ցը շատ կը նմա­նի ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցին, «մար­դա­սէր» Եւ­րո­պան դար­ձեալ իր շա­հե­րը կը հե­տապն­դէ, եւ եր­բեք չկար­ծենք, որ օ­րին մէ­կը հայ­կա­կան կամ քրտա­կան հար­ցը պի­տի լու­ծո­ւի եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու ձե­ռամբ:
Էօ­մեր ­Կիւ­նէ­յի հար­ցը փա­կո­ւե­ցաւ, սա­կայն հար­ցում­նե­րը տա­կա­ւին կը մնան ան­պա­տաս­խան, եւ զար­մա­նա­լի պի­տի չըլ­լայ, ե­թէ ՄԻ­Թը նոր ո­ճիր­ներ գոր­ծէ:
­Մինչ նա­խա­գահ ­Մաք­րոն կ­՛ը­սէ, որ կարգ մը եր­կիր­ներ պէտք է վե­րա­հաս­տա­տեն ի­րենց «rule of law»ն (օ­րէն­քի գե­րիշ­խա­նու­թիւ­նը), ան կը մոռ­նայ ո­ճիր մը, որ պա­տա­հե­ցաւ ֆրան­սա­կան հո­ղե­րուն վրայ` օ­տար գաղտ­նի սպա­սար­կու­թեան մը կող­մէ: