­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» շար­ժա­պատ­կե­րը ­Հել­սին­քիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող Ս­կան­տի­նա­ւեան մի­ջազ­գա­յին շար­ժա­պատ­կե­րի փա­ռա­տօ­նին (Scandinavian International Film Festival) մրցա­նակ­ներ ստա­ցաւ՝ իբ­րեւ «­Լա­ւա­գոյն գե­ղա­րո­ւես­տա­կան շար­ժա­պատ­կեր» եւ «­Լա­ւա­գոյն դե­րա­սան՝ Ա­լեք­սանդր ­Խա­չատ­րեան»:
25 ­Հոկ­տեմ­բե­րին սկսած փա­ռա­տօ­նին ներ­կայ էր «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» շար­ժա­պատ­կե­րին դե­րա­սան­նե­րու խում­բը՝ բե­մադ­րիչ ­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ:
­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեան այս ա­ռի­թով ը­սաւ.- «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նին ու­նե­ցած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը նպաս­տում են հայ­կա­կան կի­նո­յի (շար­ժա­պատ­կե­րի) մի­ջազ­գայ­նաց­ման ջան­քե­րին, ­Ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի ճշգրիտ ներ­կա­յաց­մա­նը եւ Ար­ցա­խի վե­րա­բե­րեալ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­զե­կո­ւա­ծու­թեան բարձ­րաց­մա­նը: Դ­րանք նաեւ օգ­նում են մեր թի­մին (խմբա­կազ­մին) հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն ձե­ւա­ւո­րե­լու եւ ամ­րապն­դե­լու մի շարք երկր­նե­րի կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի (շար­ժա­պատ­կե­րի մաս­նա­գէտ­նե­րու) հետ, ին­չը կա­րե­ւոր հիմք կը դառ­նայ իմ յա­ջորդ կի­նօ-նա­խագ­ծի՝ «Դ­րախ­տի դար­պա­սը» ժա­պա­ւէ­նի բա­րե­յա­ջող նկա­րա­հան­ման եւ ա­ռաջ­խա­ղաց­ման հա­մար: Այն հի­մա զգա­լի ու­շադ­րու­թիւն եւ ա­ջակ­ցու­թիւն է ստա­նում տար­բեր ա­ռա­ջա­տար դե­րա­սան­նե­րի, պրո­դիւ­սոր­նե­րի (ար­տադ­րիչ­նե­րու) եւ դիստ­րի­բիւ­տոր­նե­րի (ցրո­ւիչ­նե­րու) կող­մից, եւ բո­լոր հիմ­քե­րը կան ակն­կա­լե­լու, որ կա­րող է ար­ժա­նա­նալ ա­ւե­լի մեծ մի­ջազ­գա­յին գնա­հա­տա­կա­նի, քան իմ նա­խորդ կի­նօ-նա­խագ­ծե­րը: ­Յու­սով եմ, որ հայ­կա­կան եւ մի­ջազ­գա­յին տար­բեր շրջա­նակ­նե­րի հա­մա­տեղ ջան­քե­րի շնոր­հիւ՝ նոր ժա­պա­ւէ­նը կը կա­րո­ղա­նայ նոր խօսք ա­սել հայ­կա­կան կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիա­յում եւ Ար­ցա­խի բնակ­չու­թեան պայ­քա­րի բո­վան­դա­կու­թիւնն աշ­խար­հին յա­ւուր պատ­շա­ճի ներ­կա­յաց­նե­լու գոր­ծում»: