«­Կեց­ցէ այն ­Հա­յաս­տա­նը, որ վաղն է գա­լու»

Ազ­գա­յին հե­րոս ՄՈՎՍԷՍ ԳՈՐԳԻՍԵԱՆ

ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
(­Սամց­խէ-­Ջա­ւախ­քի «­Մե­տիա» վեր­լու­ծա­կան կեդ­րոն)

Ըն­դա­մէ­նը 100 տա­րի ա­ռաջ մեր հայ­րե­նա­պաշտ հայ­րե­րը ե­րա­զում էին փշրել ժո­ղովր­դի մի­ջից դա­րե­րով ոսկ­րա­ցած հպա­տա­կու­թեան հո­գե­բա­նու­թիւ­նը եւ նոր հա­յի տե­սա­կով կեր­տել ա­զատ, ան­կախ ու պատ­մա­կան սահ­ման­նե­րը վե­րա­կանգ­նած ­Հա­յաս­տան:
1918ին վեր­ջա­պէս նրանց ե­րա­զան­քը մա­սամբ ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձաւ եւ մենք ու­նե­ցանք ան­կախ հայ­րե­նի­քի փոք­րիկ հո­ղակ­տոր, ո­րը մեծ յոյս ու ե­ռանդ ներշն­չեց ամ­բողջ հայ ժո­ղովրդին՝ ա­պա­գայ պայ­քա­րի հա­մար:
­Սա­կայն այդ ան­ցած 100 տա­րի­նե­րի մէջ մենք տե­սանք նաեւ սո­վե­տա­կան ­Հա­յաս­տան, ո­րը բռնի կեր­պով մտաւ մեր նո­րան­կախ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ եւ ու­նե­ցաւ ինչ­պէս դրա­կան, այն­պէս էլ բա­ցա­սա­կան հե­տե­ւանք­ներ:
­Բա­ցա­սա­կա­նը այն էր, որ բազ­մա­թիւ ազ­գա­նո­ւէր հա­յոր­դի­ներ այդ օ­րե­րին բան­տե­րում յայտ­նո­ւե­ցին ու նա­հա­տա­կո­ւե­ցին յա­նուն ի­րենց ազ­գա­յին ու կու­սակ­ցա­կան գա­ղա­փար­նե­րի: ­Նոր ան­կա­խա­ցած ու մաս­նա­տո­ւած ­Հա­յաս­տա­նը կրկին մաս­նա­տո­ւեց իր թշնա­մի­նե­րի մի­ջեւ:
Այդ ան­տա­նե­լի բա­ցա­սա­կան ե­րե­ւոյթ­նե­րի կող­քին ու­նե­ցանք նաեւ դրա­կան ե­րե­ւոյթ­ներ, երբ շնոր­հիւ մեր ժո­ղովր­դի աշ­խա­տա­սի­րու­թեան ու ին­տե­լեկ­տի (ի­մա­ցա­կա­նու­թեան) կա­ռու­ցե­ցինք եր­կիր եւ տո­ւինք քա­նա­կա­կան աճ ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նում:
20րդ ­դա­րի վեր­ջին վե­րան­կա­խա­ցող ­Հա­յաս­տա­նը, շնոր­հիւ իր սուրբ որ­դի­նե­րի նո­ւի­րո­ւա­ծու­թեան ու հե­րո­սա­կան սխրանք­նե­րի, մեծ կո­րուստ­նե­րի գնով կա­րո­ղա­ցաւ վե­րաց­նել սո­վե­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի ա­նար­դար վար­չա­կան բա­ժա­նում­նե­րի մի մա­սը եւ Ար­ցա­խը միա­ւո­րո­ւեց մայր հայ­րե­նի­քի հետ: ­Սա­կայն հայ ժո­ղովր­դի հա­մար օ­րա­կար­գում է նաեւ ­Կար­սի, ­Նա­խի­ջե­ւա­նի, Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տա­նի միա­ւոր­ման հար­ցը, ո­րը միակ ճա­նա­պարհն է ազ­գի գո­յա­տեւ­ման ու բար­գա­ւաճ­ման հա­մար: ­Ներ­կայ պայ­ման­նե­րում այդ ե­րա­զան­քի ի­րա­կա­նա­ցու­մը դառ­նում է ուղ­ղա­կի անհ­նա­րին՝ այ­սօ­րո­ւայ ան­նա­խա­դէպ հա­յա­թափ­ման պայ­ման­նե­րում, ո­րը ի­րա­կա­նում ա­ւե­լի վտան­գա­ւոր է, քան սո­վե­տա­կան իշ­խա­նու­թեան տո­ւած վնա­սը:
­Հա­յա­թա­փո­ւել են ոչ միայն ­Հա­յաս­տա­նը, այլ նաեւ Ար­ցախն ու ­Ջա­ւախ­քը, ին­չը ուղ­ղա­կի մեծ վտանգ է ներ­կա­յաց­նում մեր երկ­րի անվ­տան­գու­թեան հա­մար: ­Ցա­ւօք՝ գնա­լով այդ հար­ցը ա­ւե­լի է սաստ­կա­նում: Այ­սօ­րո­ւայ ի­րա­կա­նու­թիւ­նից ել­նե­լով՝ մեր ժո­ղո­վուր­դը ստի­պո­ւած է ոչ թէ մտա­ծե­լու հա­յա­հա­ւա­քի ու հո­ղա­հա­ւա­քի մա­սին, այլ պահ­պա­նե­լու այն, ինչ ձեռք է բե­րո­ւել մեծ կո­րուստ­նե­րի գնով:
­Քա­ռորդ դա­րի ըն­թաց­քում, աղ­քա­տու­թեան ու հա­յա­թափ­ման պայ­ման­նե­րում, մեր եր­կի­րը ոչ մի էա­կան ա­ռա­ջըն­թաց չի գրան­ցել: Ար­դիւն­քում մենք ստա­ցել ենք վտան­գո­ւած ա­պա­գա­յով եր­կիր, ո­րը ու­նի մեծ տնտե­սա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­ներ եւ ա­ճող ա­նար­դա­րու­թիւն: Ո­մանց հա­մար հայ­րե­նա­սի­րու­թիւ­նը չափ­ւում է ա­ւե­լի շատ փող յափշ­տա­կե­լու գա­ղա­փա­րի հետ, իսկ յա­ջորդ­նե­րի հա­մար փող յափշ­տա­կող­նե­րի դի­մաց ծաղ­րա­ծու հայ­րե­նա­սէր­ներ խա­ղա­լու գոր­ծով: ­Ցա­ւօք կա­շա­ռա­կե­րու­թիւ­նը խեղ­դում է մեր հայ­րե­նի­քը, եր­կի­րը բա­ժա­նե­լով հա­րուստ­նե­րի ու աղ­քատ­նե­րի մի­ջեւ, ուր մի­ջին խաւ գրե­թէ գո­յու­թիւն չու­նի:
Ար­դեօք այս ռազ­մա­կա­նա­ցո­ւած տա­րա­ծաշր­ջա­նում մենք հա­յերս ու­նե՞նք նման շռայ­լու­թեան ի­րա­ւունք: Ին­չո՞ւ ենք միաց­րել ինք­նա­քայ­քայ­ման գոր­ծըն­թա­ցը մեր հայ­րե­նի­քի ու ժո­ղովր­դի նկատ­մամբ:
­Հի­մա կա­րե­լի է ա­սել, որ մեր ժո­ղո­վուր­դը են­թա­գի­տակ­ցա­բար մղում է իր ան­տե­սա­նե­լի Ա­ւա­րայ­րի ու ­Սար­դա­րա­պա­տի ճա­կա­տա­մար­տը, յա­նուն գո­յա­տեւ­ման ու տե­սա­կի պահ­պան­ման, հա­մո­զո­ւած լի­նե­լով, որ այ­սօ­րո­ւայ խա­ւա­րին հե­տե­ւե­լու է նոր կեան­քով լի լու­սա­բաց, ո­րը գա­լու է ­Հա­յաս­տա­նի ու սփիւռ­քի մտա­ւոր զար­գա­ցած ու ա­մուր ե­րի­տա­սար­դու­թեան կող­մից: Եր­կի­րը վեր­ջա­պէս մաք­րո­ւե­լու է կա­շա­ռա­կե­րու­թեան ախ­տից: ­Վե­րա­կանգ­նե­լու է տնտե­սու­թիւ­նը: Ու փուլ առ փուլ մենք դառ­նա­լու ենք ա­ւե­լի ու­ժեղ եւ ան­կախ ­Հա­յաս­տան:
­Հա­յաս­տա­նի հա­րե­ւան Վ­րաս­տա­նը ար­դէն վա­ղուց բռնել է այդ ու­ղին ու եր­կի­րը մաք­րել կա­շա­ռա­կեր­նե­րից ու յան­ցա­գործ­նե­րից: Երկ­րի ներ­սում ի­րա­կա­նաց­րել է հսկա­յա­կան բա­րե­փո­խում­ներ: Եւ դա ոչ միայն երկ­րի ա­րեւմ­տեան ար­ժե­հա­մա­կար­գից է գա­լից, այլ նաեւ սե­փա­կան կամ­քի առ­կա­յու­թիւ­նից: Ս­խալ է կա­պել ձեռք­բե­րում­նե­րը տա­րածք­նե­րը ա­զա­տագ­րե­լու կամ յանձ­նե­լու հետ: ­Դա միան­շա­նակ սխալ է ու կապ չու­նի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան բա­րե­փո­խում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու կամ­քի առ­կա­յու­թեան հետ: Այս պա­րա­գա­յում մեր ան­յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րի մէջ ոչ ­Ռու­սաս­տանն է մե­ղա­ւոր եւ ոչ էլ Ա.Մ.Ն.ն­ ու Եւ­րո­պան, այլ նախ՝ մենք ինք­ներս: Երկ­րի ար­տա­քին կողմ­նո­րո­շու­մը ի հար­կէ մեծ դեր է խա­ղում այս պա­րա­գա­յում, սա­կայն ոչ վճռո­րոշ: ­Սո­վո­րենք վեր­ջա­պէս ինք­ներս մեզ մե­ղադ­րել եւ ոչ թէ փնտռենք մե­ղա­ւոր­ներ ու պատ­ճառ­ներ: Ե­թէ մեր դաշ­նա­կից­նե­րը վատ են պա­հում ի­րենց մեր նկատ­մամբ, ու­րեմն նախ խնդի­րը մե­զա­նում է եւ յե­տոյ նոր դաշ­նա­կից­նե­րի մէջ:
Կտ­րուկ բա­րե­փո­խում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու մեզ տրո­ւած ժա­մա­նա­կը մօ­տե­նում է ա­ւար­տին եւ պէտք է ար­դէն այ­սօր ամ­բողջ ազ­գով սկսել ի­րա­կա­նաց­նել այդ բա­րե­փո­խում­նե­րը, որ վա­ղո­ւայ ­Հա­յաս­տա­նը դառ­նայ տա­րա­ծաշր­ջա­նի հզօր ու ազ­դե­ցիկ երկր­նե­րից մէ­կը: Ար­ցա­խի տա­րածք­նե­րը յանձ­նե­լու գա­ղա­փա­րը մէ­կընդ­միշտ հա­նո­ւի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գից եւ ­Ջա­ւախ­քում լու­ծում գտնեն բո­լոր առ­կայ խնդիր­նե­րը, ո­րոնց մա­սին մշտա­պէս բարձ­րա­ձայ­նում է ջա­ւախ­քա­հա­յու­թիւ­նը:
­Հա­մո­զո­ւած ենք, որ վա­ղո­ւայ ­Հա­յաս­տա­նը դառ­նա­լու է ան­խո­ցե­լի սահ­ման­նե­րով հզօր տնտե­սու­թիւն ու ռազ­մա­կան ար­դիւ­նա­բե­րու­թիւն ու­նե­ցող եր­կիր: ­Մեր եր­կի­րը դա­սո­ւե­լու է բարձր տեխ­նո­լո­գիա­ներ (ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­ներ) ու­նե­ցող ա­ռա­ջա­տար երկրնե­րի շար­քին: Բժշ­կու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նում թե­ւա­կո­խե­լու է նոր զար­գաց­ման փուլ, երբ տար­բեր երկր­նե­րից մար­դիկ գա­լու են ­Հա­յաս­տան՝ ի­րենց բու­ժու­մը գտնե­լու: ­Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն ու ա­զատ հա­սա­րա­կու­թիւն ու­նե­նա­լու հար­ցում մենք չենք զի­ջե­լու ոչ մի զար­գա­ցած երկ­րի: Այդ ա­մէ­նը հնա­րա­ւոր է մեր ժո­ղովրդի մտա­ւոր ու­նա­կու­թիւն­նե­րի ու նո­ւի­րո­ւա­ծու­թեան շնոր­հիւ: Ու տո­ւեալ կէ­տից սկսո­ւե­լու է հա­յա­հա­ւա­քի ու հո­ղա­հա­ւա­քի գոր­ծըն­թա­ցը, երբ թշնա­մի­նե­րը բո­լոր աս­պա­րէզ­նե­րում զի­ջե­լու են մեզ ի­րենց այ­սօ­րո­ւայ ու­նե­ցած դիր­քե­րը: Այդ­պի­սի ­Հա­յաս­տա­նում մէկ սպա­նո­ւած զի­նո­ւո­րի հա­մար հա­կա­ռա­կոր­դը վճա­րե­լու է տաս­նա­պա­տիկ ու եր­բեմն հա­րիւ­րա­պա­տիկ: ­Միայն այդ ժա­մա­նակ մենք կ’ու­նե­նանք ի­րա­կան ան­կա­խու­թիւն, ո­րը մեր ժո­ղովր­դի ներ­քին ու­ժից է ծնո­ւե­լու:
Ինչ­քան ա­րագ հաս­նենք այդ ա­մէ­նին, այդ­քան շուտ ճա­նա­պարհ կը բա­ցենք դէ­պի մեր ե­րա­զած Ա­զատ, Ան­կախ ու ­Միա­ւո­րո­ւած ­Հա­յաս­տան կեր­տե­լու սուրբ գա­ղա­փա­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը: