Ե­րեք տա­րի ա­ռաջ՝ ­Դեկ­տեմ­բեր 28ին, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ ­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան՝ խոր յու­զում յա­ռա­ջաց­նե­լով: Այս առ­թիւ, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­յին պան­թէոն այ­ցե­լե­ցին հա­րա­զատ­ներ, մտե­րիմ եւ գա­ղա­փա­րա­կից ըն­կեր­ներ:
­Վա­հան Է­դո­ւար­դի ­Յով­հան­նի­սեան ծնած է 16 Օ­գոս­տոս 1956ին, Ե­րե­ւան: ­Տեղ­ւոյն թիւ 55 դպրո­ցը ա­ւար­տե­լէ ետք, կի­սատ ձգե­լով Բ­րիւ­սո­վի ­Հիմ­նար­կին մէջ իր ու­սու­մը` ան մեկ­նած է ­Մոս­կո­ւա մաս­նա­գի­տաց­ման հա­մար: 1978ին ա­ւար­տած է ­Մոս­կո­ւա­յի ­Ման­կա­վար­ժա­կան ­Հա­մալ­սա­րա­նը` գի­տա­կան կո­չում­նե­րով պատ­մու­թեան եւ հնա­գի­տու­թեան մէջ: Ա­ւար­տե­լէ ետք, նշա­նա­կո­ւած է աշ­խա­տան­քի, հա­րա­ւա­յին ­Սի­պե­րիոյ մէջ: 1978-1980 թո­ւա­կան­նե­րուն ան ծա­ռա­յած է խորհր­դա­յին բա­նա­կին: ­Բա­նա­կա­յին ծա­ռա­յու­թեան ա­ւար­տէն ետք, ­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան գե­րա­դա­սեց վե­րա­դառ­նալ հայ­րե­նիք: Աշ­խա­տան­քի կո­չո­ւե­ցաւ «Է­րե­բու­նի» թան­գա­րա­նին մէջ, սկիզ­բը` որ­պէս գի­տաշ­խա­տող, հե­տա­գա­յին` իբ­րեւ գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան բաժ­նի վա­րիչ: Իսկ 1989 թո­ւա­կա­նէն ետք ան աշ­խա­տան­քի կո­չո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Գի­տու­թիւն­նե­րի Ազ­գա­յին Ա­կա­դե­միա­յի հնա­գի­տու­թեան եւ ազ­գագ­րու­թեան հիմ­նար­կին մէջ:
­Հե­տա­գա­յին ալ, մին­չեւ իր ա­պա­ժամ մա­հը` քաղց­կե­ղով, քա­ղա­քա­կան, պե­տա­կան թէ կու­սակ­ցա­կան ա­ռա­քե­լու­թեամբ իր ճա­նա­պար­հոր­դու­թեանց ըն­թաց­քին, ան միշտ ժա­մա­նա­կը ստեղ­ծած է հնա­գի­տա­կան իր մաս­նա­գի­տու­թեան յա­գուրդ տո­ւող տե­ղե­կա­հա­ւաք­ման եւ փնտռտուք­նե­րու հա­մար` յա­ճախ իր ի­մա­ցու­թեամբ զար­մաց­նե­լով եւ տպա­ւո­րե­լով ար­տա­սահ­մա­նեան իր խօ­սա­կից-պաշ­տօ­նա­կից­նե­րը:
Ար­ցա­խեան շարժ­ման պոռթ­կու­մի ա­ռա­ջին իսկ պա­հե­րէն, ­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան նե­տո­ւե­ցաւ պայ­քա­րի աս­պա­րէզ: 1989ին ան­դա­մագ­րո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան: Իբ­րեւ նո­րա­գիր դաշ­նակ­ցա­կան եւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րու ան­դամ` 1990էն սկսեալ ան գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի դաշ­նակ­ցա­կան կազ­մա­կերպ­ման, ծա­ւա­լու­մին եւ ղե­կա­վա­րու­մին:
1990ին, ան մաս կազ­մեց Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի անդ­րա­նիկ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէին: Իսկ ­Հոկ­տեմ­բեր 1992ին, ­Փա­րի­զի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. 25րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին, ընտ­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ։
­Յու­լիս 1995ին ­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցաւ եւ բան­տար­կո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեանց կող­մէ` հա­կա­պե­տա­կան յե­ղաշրջ­ման փորձ կա­տա­րած ըլ­լա­լու քա­ղա­քա­կան ամ­բաս­տա­նու­թեամբ, որ սա­կայն բնաւ չհաս­տա­տո­ւած մե­ղադ­րանք մնաց մին­չեւ վերջ: Ան կա­լան­քի տակ պա­հո­ւե­ցաւ մին­չեւ ­Յու­նո­ւար 1998ի ­Լե­ւոն ­Տէր-­Պետ­րո­սեա­նի հրա­ժա­րե­ցու­մը նա­խա­գա­հա­կան պաշ­տօ­նէն:
Իր բան­տար­կու­թեան շուրջ ե­րեք տա­րի­նե­րու շրջա­նին, կա­լան­քի տակ գտնո­ւե­լով հան­դերձ, ան 1997ին հե­ռա­կայ կար­գով ընտ­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ան­դամ: ­Նոյն­պէս, իր բան­տար­կու­թեան եւ դա­տա­վա­րու­թեան ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան, ան շա­րու­նա­կեց քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լել: ­Դա­տա­րա­նէն ներս ա­նոր ու­նե­ցած ե­լոյթ­նե­րը եւ մա­մու­լով հրա­պա­րա­կում­նե­րը քա­ղա­քա­կան կա­րե­ւոր դեր ու­նե­ցան, այդ օ­րե­րուն, հայ­րե­նի­քի մէջ տի­րող ներ-քա­ղա­քա­կան ծանր տագ­նա­պը յաղ­թա­հա­րե­լու ա­ռու­մով:
­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նա­փո­խու­թեան հե­տե­ւող քա­ղա­քա­կան նոր ի­րադ­րու­թեան մէջ, իր ա­զա­տու­թիւ­նը վե­րագտած ­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան գլխա­ւո­րեց 1999ի ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. պատ­գա­մա­ւո­րա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րու հա­մա­մաս­նա­կան ցու­ցա­կը, թէեւ միա­ժա­մա­նակ իր թեկ­նա­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջադ­րած էր 17րդ ­մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­տա­րած­քէն, ուր­կէ եւ ընտ­րա­կան յաղ­թա­նակ ար­ձա­նագ­րեց: ­Նո­րա­կազմ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ ան ստանձ­նեց պաշտ­պա­նու­թեան, ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան եւ ներ­քին գոր­ծոց մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հու­թիւ­նը:
­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ վե­րընտ­րո­ւե­ցաւ 2000 թո­ւա­կա­նի ­Յու­նո­ւա­րին եւ մին­չեւ ­Գեր­մա­նիոյ մօտ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կու­մը՝ ­Դեկ­տեմ­բեր 2013ին, շա­րու­նա­կեց գոր­ծել իբ­րեւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ` վե­րընտ­րուե­լով 2004ի, 2008ի եւ 2011ի Հ.Յ.Դ. Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րուն կող­մէ:
­Վա­հան ­Յով­հան­նի­սեան 2013ին ռու­սե­րէ­նով լոյս ըն­ծա­յեց «­Ման­դի­լիոն» վէ­պը, որ շու­տով ար­ժա­նա­ցաւ հա­յե­րէն եւ անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեանց եւ հրա­տա­րա­կու­թեան:
Ան մա­հա­ցաւ ­Պեր­լի­նի մէջ, 28 ­Դեկ­տեմ­բեր 2014ին: