­Հա­յաս­տա­նեայց ա­ռա­քե­լա­կան Ս. Ե­կե­ղեց­ւոյ 2016ի տօ­նա­ցոյ­ցին հա­մա­ձայն, Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բե­րին նշե­ցինք քրիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին սար­կա­ւագ եւ նա­խավ­կայ մար­տի­րոս, Ք­րիս­տո­սի քաջ նա­հա­տակ ­Սուրբ Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նը։
Այս առ­թիւ, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի, ­Կի­րա­կի՝ 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2016ին, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ­Սուրբ ու Ան­մահ պա­տա­րագ:
­Պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան:
Ս. ­Խո­րա­նին սպա­սար­կե­ցին բա­րեշ­նորհ ­Լե­ւոն Սրկ. Ու­նա­նեան, դպիր ­Ժա­նօ ­Պար­տաք­ճեան եւ փոք­րիկն Գ­րի­գոր Ու­նա­նեան:
Իսկ եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ե­կե­ղեց­ւոյս երկ­սեռ դպրաց դա­սը՝ խմբա­վա­րու­թեամբ բա­րեշ­նորհ ­Պետ­րոս Սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի, օգ­նու­թեամբ բաեշ­նորհ Ա­ւե­տիս Սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի:
Ս. ­Պա­տա­րա­գին եւ ա­պա ճաշ­կե­րոյ­թին ներ­կայ ե­ղան ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ բժիշկ Ս­տե­փան ­Փա­փա­զեան եւ պրն. ­Նա­զա­րէթ ­Պէր­պէ­րեան, ինչ­պէս նաեւ՝ շրջա­նիս Հ. Կ. ­Խա­չի վար­չա­կան ան­դա­մու­հի­ներ եւ ութ­սու­նէ ա­ւե­լի — զա­նա­զան տա­րի­քի — հա­ւա­տա­ցեալ­ներ: Այս առ­թիւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը, ի պա­տիւ ե­կե­ղեց­ւոյս ծա­ռա­յող սար­կա­ւագ­նե­րուն, դպիր-դպրու­հի­նե­րուն եւ երգ­չա­խում­բի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն, կազ­մա­կեր­պե­ցին «­Սի­րոյ ­Սե­ղան» ճաշ­կե­րոյթ, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ:
Ան­գամ մը եւս միաս­նա­բար ա­ղօ­թե­ցինք, ա­պա՝ «ճա­շա­կես­ցուք ­Խա­ղա­ղու­թեամբ…» ճա­շի ա­ղօթ­քով, փառք տո­ւինք Աս­տու­ծոյ՝ մե­զի պար­գե­ւած բո­լոր բա­րիք­նե­րուն հա­մար:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՒ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ