Յա­նուն Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին ­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րա­նին գրա­ւոր հայց ներ­կա­յաց­նե­լով՝ ­Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի վե­րա­դար­ձի դա­տին ի­րա­ւա­կան յանձ­նա­խում­բը յի­շեալ դա­տա­րա­նէն պա­հան­ջեց.-

Ա­ռա­ջի՛ն, 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2016ին ի­րեն ներ­կա­յա­ցո­ւած ­Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի դա­տա­կան թղթած­րա­րը ­Թուր­քիոյ դա­տա­րա­նին չյղել` նկա­տի ու­նե­նա­լով ­Թուր­քիոյ մէջ պար­զո­ւած ա­նո­րոշ վի­ճա­կը, դա­տա­կան-ի­րա­ւա­կան օ­րէնք­նե­րուն խախ­տու­մը, ա­պօ­րէն վե­րա­բե­րու­մը դա­տա­ւոր­նե­րու ու փաս­տա­բան­նե­րու նկատ­մամբ եւ ընդ­հան­րա­պէս տի­րող բռնա­տի­րա­կան կա­ցու­թիւ­նը: Ար­դա­րեւ, մտա­հո­գիչ կա­ցու­թիւն մը, ո­րուն նկատ­մամբ, ինչ­պէս կը յի­շեց­նէ ի­րա­ւա­կան յանձ­նա­խում­բի հայ­ցը, Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի ­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը 15 ­Փետ­րո­ւա­րին, եւ ­Վե­նե­տի­կի ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը` 13 ­Մար­տին ի­րենց մտա­վա­խու­թիւ­նը յայտ­նած էին, բազ­մա­թիւ այլ եր­կիր­նե­րու ու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու շար­քին:

Երկ­րո՛րդ, ի­րա­ւա­կան յանձ­նա­խում­բը նաեւ կ­՛ա­ռա­ջար­կէ ա­րա­գաց­նել ­Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի վե­րա­դարձ­ման դա­տա­վա­րու­թիւ­նը Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րա­նի 61րդ ­յօ­դո­ւա­ծին հա­մա­ձայն՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով ­Թուր­քիոյ կող­մէ ա­նոր մեր­ժու­մը, ինչ­պէս նաեւ դա­տին ներ­կա­յա­ցու­ցած կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը հայ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար:

­Յայտ­նենք, որ ի­րա­ւա­կան յանձ­նա­խում­բը ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին գլխա­ւո­րու­թեամբ մօ­տէն կը հե­տե­ւի ­Սի­սի ­Դա­տին առն­չո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րուն: