­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Սեր­գէյ ­Լաւ­րով Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման մէջ յա­ռա­ջըն­թա­ցի հնա­րա­ւո­րու­թիւն կը տես­նէ: «­Բազ­մա­թիւ մօ­տե­ցում­նե­րը, ո­րոնք ­Ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ պետք է ար­դիւն­քի հասց­նեն, ար­դէն ու­րո­ւագ­ծո­ւած են»,- ­Պա­քո­ւի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար ­Մա­մե­դեա­րո­վի հետ միա­ցեալ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րեց ­Լաւ­րով:
«­Ռիա ­Նո­վոս­թի»ն ­կը տեղ­կագ­րէ, որ ­Լաւ­րով յայտ­նեց, թէ հա­կա­մար­տու­թիւ­նը ոչ մէ­կուն ձեռն­տու չէ՝ ա­ւելց­նե­լով, որ իբ­րեւ ­Մինս­քի խում­բի ե­րեք հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րէն մէ­կը՝ ­Ռու­սիա պի­տի աշ­խա­տի կող­մե­րուն հա­մար ըն­դու­նե­լի կար­գա­ւոր­ման խա­ղաղ ճա­նա­պար­հի ուղ­ղու­թեամբ:
­Կի­րա­կի՝ 19 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Սեր­կէյ ­Լաւ­րով ­Պա­քո­ւի մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցած էր Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հին հետ: ­Լաւ­րով յայտ­նեց, որ ­Ռու­սիա հա­ւա­տա­րիմ է Ատր­պէյ­ճա­նի հետ բո­լոր պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման:
Անդ­րա­դառ­նա­լով Ար­ցա­խեան տագ­նա­պին՝ ­Լաւ­րով նշեց, որ ­Ռու­սիա Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր ըլ­լա­լով, հե­տաքրք­րո­ւած է տագ­նա­պին խա­ղաղ լու­ծում գտնե­լով: Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հը իր կար­գին ը­սաւ, որ Ատր­պէյ­ճան շատ հե­տաքրք­րո­ւած է ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պի շու­տա­փոյթ լու­ծու­մով:
Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման շուրջ ­Ռու­սիոյ եւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը չէ տու­ժած եր­կու եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­թա­ցիկ վի­ճա­կէն:
Այս մա­սին, ըստ «Ար­մէնփ­րես»ի, ­Պա­քո­ւի մէջ յայ­տա­րա­րեց ­Սեր­կէյ ­Լաւ­րով՝ ե­լոյթ ու­նե­նա­լով Ատր­պէյ­ճա­նի ­Դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­կա­դե­միոյ մէջ: «­Ղա­րա­բա­ղեան կար­գա­ւոր­ման շուրջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը չէ տու­ժած մեր երկ­կողմ գոր­ծե­րուն հետ կա­պո­ւած»,- ը­սաւ ան:
Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Նո­յեմ­բե­րին ­Սեր­կէյ ­Լաւ­րով ժա­մա­նեց Ե­րե­ւան, ուր հան­դի­պում­ներ պի­տի ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի հետ:
Օ­րա­կար­գի կա­րե­ւոր մա­սը պի­տի ըլ­լայ ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պի խա­ղաղ լուծ­ման ուղ­ղո­ւած հար­ցե­րը: ­Բա­ցի այդ, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը պի­տի մաս­նակ­ցին «­Ռու­սիա եւ ­Հա­յաս­տան. դա­րե­րով ամ­րա­ցած ըն­կե­րու­թիւն» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան:
­Լաւ­րով նոյն օ­րը այ­ցե­լեց ­Ծի­ծիռ­նա­կա­բերդ՝ իր յար­գան­քի տուր­քը տա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: