«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայտ­նած է, թէ ­Մոս­կո­ւա հիաս­թա­փո­ւած է Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նը Ատրպէյ­ճա­նին ար­տա­յանձ­նե­լու ­Պե­լո­ռու­սիոյ ­Գե­րա­գոյն ­Դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մէն:
«­Ռու­սա­կան կող­մը խոր հիաս­թա­փու­թիւն կը յայտ­նէ այդ ո­րո­շու­մին առն­չու­թեամբ, որ չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ ­Ռու­սիոյ եւ ­Պե­լո­ռու­սիոյ մի­ջեւ դաշ­նակ­ցա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ո­գիին»,- կը նշէ նա­խա­րա­րու­թիւ­նը` ընդգ­ծե­լով.- «Մ­տա­դիր ենք այ­սու­հե­տեւ ալ անհ­րա­ժեշտ բո­լոր մի­ջոց­նե­րուն ձեռ­նար­կե­լու՝ ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցիին ի­րա­ւունք­ներն ու օ­րի­նա­կան շա­հե­րը պաշտ­պա­նե­լու հա­մար, զինք շու­տա­փոյթ իր ըն­տա­նի­քին վե­րա­դարձ­նե­լու նպա­տա­կով»: «ՌԻԱ ­Նո­վոս­թի» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Ռու­սիոյ նա­խա­գա­հի բան­բեր Տ­միթ­րի ­Փես­քով յայտ­նած է, որ ­Պա­քո­ւին ար­տա­յանձ­նո­ւած ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցի ­Լափ­շի­նի վե­րա­բե­րեալ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի չեն ու­նե­նար. սա­կայն ա­նոր պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար կը ձեռ­նար­կուին կա­րե­լի բո­լոր ի­րա­ւա­բա­նա­կան քայ­լե­րը: Ան յի­շե­ցու­ցած է, որ ­Լափ­շին քա­նի մը քա­ղա­քա­ցիու­թիւն ու­նի, նե­րա­ռեալ ռու­սա­կա­նը: «­Մե­զի հա­մար ան մեր երկ­րին քա­ղա­քա­ցին է: ­Մենք կը շա­րու­նա­կենք պաշտ­պա­նել ա­նոր շա­հե­րը օ­րի­նա­կան կար­գով»,- ը­սած է ­Փես­քով: