Թր­քա­մերձ ­Ռո­տոս կղզիին մէջ՝ ­Փոքր Ա­սիոյ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեանց են­թար­կո­ւած ժո­ղո­վուրդ­նե­րու նիւ­թով կազ­մա­կեր­պո­ւած եր­կօ­րեայ հա­մա­գու­մա­րէն ետք, ո­րուն որ­պէս հա­մա­կազ­մա­կեր­պող մաս­նակ­ցած էր նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Ռո­տոս կղզիին մէջ տա­րի մը ա­ռաջ հիմ­նո­ւած «­Տիգ­րան-Եր­կաթ» մաս­նա­ճիւ­ղը, իր ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Խա­րա ­Քէօ­սէեա­նի կող­մէ, այժմ կար­գը ե­կաւ միու­թեան գա­թա­յի կտրու­մին ու նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թեան։

Գա­թա­յի կտրում

­Գա­թա­յի կտրու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Փետ­րո­ւար 2017ին կէ­սօ­րին մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չա­կան ան­դամ ­Սա­հակ ­Պար­տիզ­պա­նեա­նի «­Սե­մի­րա­միս» պան­դո­կի սրա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ ­Ռո­տո­սի քա­ղաք­ապետ Ֆո­թիս ­Խա­ծի­տիա­քո­սի, փոխ նահան­գա­պետ ­Խա­րա­լամ­պոս ­Քո­քի­նո­սի, ­Ռո­տո­սի քա­ղա­քակր­թա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան վար­չու­թեան, քա­ղա­քա­պե­տա­կան ու նա­հան­գա­պե­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­նե­րու, կղզիի ­Միթ­րո­փո­լիտ ­Քի­լիլ­լո­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ հո­գե­ւոր հօր եւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. ­Յու­լիա­նէ ­Մա­նու­կեա­նի։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ ­Ռո­տո­սի պոն­տա­կան «­Տի­ղէ­նիս» միու­թեան վար­չա­կան­ներ ու ան­դամ­ներ, ինչ­պէս նաեւ ­Ռո­տո­սի ու մեր­ձա­կայ կղզի­նե­րու մէջ ապ­րող՝ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ­Հա­յաս­տա­նէն շրջան հաս­տա­տո­ւած հայ­րե­նա­կից­ներ։
­Ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Խա­րա ­Քէօ­սէեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ տա­րո­ւան մը ըն­թաց­քին մաս­նա­ճիւ­ղի ու­նե­ցած գոր­ծու­նէու­թեան՝ 2016ին գա­թա­յի կտրում, Ապ­րի­լին՝ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին դափ­նեպ­սա­կի զե­տե­ղում, աշ­նան՝ եր­կօ­րեայ գի­տա­կան հա­մա­գու­մար, ­Հա­մազ­գա­յի­նի 20րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վի մաս­նակ­ցու­թիւն եւ 2017ի գա­թա­յի կտրում եւ նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն յա­ռա­ջի­կայ եր­կա­մեա­կին հա­մար։
Ա­պա խօսք ա­ռաւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շրջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. ­Յու­լիա­նէ ­Մա­նու­կեան, որ յու­նա­րէն լե­զո­ւով ներ­կա­նե­րուն պար­զեց ­Հա­մազ­գա­յի­նի դե­րը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ իր հիմ­նու­մէն ի վեր, ինչ­պէս նաեւ իր հա­մաշ­խար­հա­յին կա­ռոյ­ցի բաղ­կա­ցու­ցիչ ստո­րո­գե­լի­նե­րը՝ նպա­տակ, հե­ռան­կար­ներ, ծրագ­րում­ներ, գոր­ծու­նէու­թիւն։
­Գա­թա­յի կտրու­մը կա­տա­րեց կղզիի Ար­քե­պիս­կո­պո­սի հո­գե­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցե­լով միու­թեան յա­ջո­ղու­թեան նպա­տակ­նե­րուն։
­Յա­ջոր­դա­բար գոր­ծադ­րու­թեան դրուե­ցաւ օ­րո­ւան պատ­շաճ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րը։
­Ռո­տոս կղզիի Ե­րաժշ­տա­նո­ցի երգ­չա­խում­բը ղե­կա­վա­րու­թեամբ ե­րա­ժիշտ տի­կին ­Մա­թի­նա ­Մաս­թո­րա­յի յոյն եր­գող­նե­րու կող­մէ սքան­չե­լիօ­րէն մեկ­նա­բա­նեց եր­կու հայ­կա­կան եր­գեր (տես­նել facebookի ե­րի­զը)։ Երգ­չա­խում­բին ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ Ե­րաժշ­տա­նո­ցին նո­ւա­գա­խում­բը, ո­րոնց նո­ւա­գող­նե­րէն մէ­կուն՝ ­Փա­նաեօ­թի Եոր­ղիա­տի­սի մայ­րը հայ է։
Ա­պա նո­ւա­գեց Ա­թէն­քէն ե­րա­ժիշտ-յօ­րի­նող-նո­ւա­գող Ս­տե­փան ­Թէ­քի­րեա­նը, որ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րը ճո­խա­ցուց եր­կու հայ­կա­կան եր­գե­րով ու նո­ւա­գով։ Ա­ւար­տին՝ նո­ւա­գեց ու եր­գեց ­Ռո­տոս հաս­տա­տո­ւած հայ­րե­նի­քէն տի­կին Ալ­վի­նան եր­կու հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գեր մեկ­նա­բա­նե­լով։

­Մամ­լոյ ար­ձա­գանգ

­Ռո­տո­սի տե­ղա­կան թեր­թեր, գլխա­ւո­րու­թեամբ «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» օ­րա­թեր­թին, լու­սան­կա­րով ու եր­կար յօ­դո­ւա­ծով մը կ­’անդ­րա­դառ­նայ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ձեռ­նար­կին։
­Թեր­թը անդ­րա­դարձ մը կը կա­տա­րէ 2015ին՝ աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րուն, ո­րոնք քա­ղա­քա­կա­նա­պէս ո­գե­կո­չե­ցին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կը, որ բռնօ­րէն ծրագ­րո­ւե­ցաւ ու գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան կող­մէ 1915ին։
­Դար մը վերջ, հա­յե­րը կը շա­րու­նա­կեն աշ­խոյժ ու գոր­ծու­նեայ դե­րա­կա­տա­րու­թեամբ պա­հան­ջա­տէր ըլ­լալ ի­րենց ազ­գա­յին, հո­ղա­յին ու քա­ղա­քա­կան ի­րա­ւունք­նե­րուն։
­Յօ­դո­ւա­ծի վեր­ջին բաժ­նով նշա­նա­կա­լից անդ­րա­դարձ մը կը կա­տա­րո­ւի ­Յու­նաս­տա­նի Եր­կո­տաս­նեայ (Տո­տե­քա­նի­սա) կղզի­նե­րու մայ­րա­քա­ղաք ­Ռո­տո­սի մէջ ­Հա­մազ­գա­յի­նի քա­ղա­քակր­թա­կան ու մշա­կու­թա­յին հե­տե­ւո­ղա­կան գոր­ծու­նէու­թեան, ո­րու նպա­տակ­նե­րէն մէկն ալ հայ եւ յոյն եղ­բայ­րա­կից ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ կա­պե­րը սեր­տաց­նե­լու եւ ամ­րապնդե­լու գոր­ծըն­թացն է, ինչ որ հանգ­րո­ւա­նա­բար կը յա­ջո­ղո­ւի քայլ առ քայլ, եւ ո­րու գործ­նա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն մէկն ալ մաս­նա­ճիւ­ղի այս վեր­ջին ե­լոյթն էր «­Սե­մի­րա­միս» պան­դո­կին մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ հայ եւ յոյն հա­սա­րա­կու­թեան։

Շ­նոր­հա­կա­լիք

­Մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ա­նու­նով շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նուի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բաժ­նին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած ան­ձե­րուն, պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րուն, ո­րոնք լե­ցու­ցին սրա­հը ու մաս­նա­կից ե­ղան հրա­ւէ­րին, ան­հուն սի­րով, ջեր­մու­թեամբ։
­

Նոր ­Վար­չու­թեանընտ­րու­թիւն

Ա­ւար­տին, ընտ­րո­ւե­ցաւ յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րո­ւան հա­մար նոր վար­չու­թիւն, որ կը բաղ­կա­նայ հե­տե­ւեալ­նե­րէ.- ­Խա­րա ­Քէօ­սէեան, ­Սա­հակ ­Պար­տիզ­պա­նեան, ­Լա­րի­սա ­Մա­նու­կեան, ­Մի­խա­լիս ­Յա­րու­թիւ­նեան, Ս­թա­մա­թիս ­Մա­նու­կեան, Խ­րիս­թոս ­Գը­լը­ճեան։ ­Դի­ւա­նա­յին կար­գով ա­տե­նա­պետ ընտ­րո­ւե­ցաւ ընկ. ­Քէօ­սէեան, փոխ ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Պար­տիզ­պա­նեան, քար­տու­ղար ընկ. ­Մա­նու­կեան եւ մնա­ցեալ­նե­րը խորհր­դա­կան։
­Հա­մազ­գա­յի­նի, երգ­չա­խում­բի ու պա­րա­խում­բի դի­մա­տետ­րին մէջ կա­րե­լի է տես­նել մեծ թի­ւով լու­սան­կար­ներ, սոյն ե­լոյ­թէն։ «­Տիգ­րան Եր­կաթ» մասն­ճիւ­ղը կը սկսի կազ­մա­ւո­րել իր միու­թե­նա­կան կեն­սագ­րու­թիւ­նը, դրա­կան պա­տու­հան մը բա­նա­լով իր հե­ռան­կա­րա­յին ծրագ­րեալ աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար։

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹՂԹԱԿԻՑ